Ezekieli 20:1-49

20  Ikawa kwamba katika mwaka wa saba, katika mwezi wa tano, siku ya kumi ya mwezi huo, baadhi ya watu kati ya wazee wa Israeli wakaja kuuliza juu ya Yehova,+ nao wakaketi mbele yangu.+  Ndipo neno la Yehova likanijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, sema na wanaume wazee wa Israeli, nawe utawaambia, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Je, mnakuja kuuliza neno juu yangu?+ ‘Kama ninavyoishi, hamtauliza neno juu yangu,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” ’  “Je, utawahukumu? Je, utawahukumu, Ee mwana wa binadamu?+ Wajulishe machukizo ya mababu zao.+  Nawe utawaambia, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Katika siku ile nilipochagua Israeli,+ pia niliuinua mkono+ wangu katika kiapo kwa uzao wa nyumba ya Yakobo+ na kujijulisha kwao katika nchi ya Misri.+ Naam, niliuinua mkono wangu katika kiapo kwao, na kusema, ‘Mimi ni Yehova Mungu wenu.’+  Katika siku hiyo niliuinua mkono+ katika kiapo kwao ili kuwatoa katika nchi ya Misri mpaka katika nchi niliyokuwa nimeipeleleza kwa ajili yao, yenye kutiririka maziwa na asali.+ Hiyo ilikuwa ni pambo la nchi zote.+  Nami nikaendelea kuwaambia, ‘Tupilieni mbali, kila mmoja wenu, machukizo ya macho yake,+ nanyi msijitie unajisi kwa sanamu za mavi za Misri.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.’+  “ ‘ “Nao wakaanza kuniasi,+ wala hawakukubali kunisikiliza. Kila mmoja wao hakuyatupilia mbali machukizo ya macho yake, nazo sanamu zao za mavi za Misri hawakuziacha,+ hivi kwamba nikaahidi kumwaga ghadhabu yangu juu yao, ili kuitimiliza hasira yangu juu yao katikati ya nchi ya Misri.+  Nami nikachukua hatua kwa ajili ya jina langu mwenyewe ili lisitiwe unajisi mbele ya macho ya mataifa ambayo walikuwa katikati yao,+ kwa sababu nilikuwa nimejijulisha kwao mbele ya macho yao kwa kuwatoa katika nchi ya Misri.+ 10  Kwa hiyo nikawatoa katika nchi ya Misri na kuwaingiza nyikani.+ 11  “ ‘ “Nami nikawapa sheria+ zangu; nayo maamuzi yangu ya hukumu+ nikawajulisha, ili mtu ambaye huendelea kuyafanya aweze pia kuishi kwa hayo.+ 12  Nami nikawapa pia sabato zangu,+ ziwe ishara kati yangu nao,+ ili wajue kwamba mimi ni Yehova ninayewatakasa. 13  “ ‘ “Lakini wao, nyumba ya Israeli, waliniasi nyikani.+ Hawakutembea katika sheria+ zangu, nao wakayakataa maamuzi yangu ya hukumu,+ ambayo, mtu akiendelea kuyafanya, pia ataendelea kuishi kwa hayo.+ Nazo sabato zangu walizitia unajisi sana,+ hivi kwamba nikaahidi kumwaga ghadhabu yangu juu yao nyikani, ili kuwaangamiza.+ 14  Lakini nilitenda kwa ajili ya jina langu mwenyewe ili lisitiwe unajisi mbele ya macho ya mataifa, ambao nilikuwa nimewatoa mbele ya macho yao.+ 15  Na mimi mwenyewe pia nikawainulia mkono wangu katika kiapo nyikani,+ kwamba sitawaingiza katika nchi niliyokuwa nimeitoa, yenye kutiririka maziwa na asali,+ (hiyo ni pambo la nchi zote,)+ 16  kwa sababu walikataa maamuzi yangu mwenyewe ya hukumu; nazo sheria zangu, hawakutembea katika hizo, nazo sabato zangu walizitia unajisi, kwa sababu moyo wao ulikuwa ukifuatilia sanamu zao za mavi.+ 17  “ ‘ “Nalo jicho langu likaanza kuwasikitikia ili kunizuia nisiwaharibu,+ nami sikuwaangamiza nyikani. 18  Nami nikawaambia wana wao nyikani,+ ‘Msitembee katika masharti ya mababu zenu,+ wala msizishike hukumu zao,+ wala msijitie unajisi kwa sanamu zao za mavi.+ 19  Mimi ni Yehova Mungu wenu.+ Tembeeni katika sheria+ zangu mwenyewe, na kuyashika maamuzi yangu mwenyewe ya hukumu+ na kuyafanya.+ 20  Na zitakaseni sabato zangu mwenyewe,+ nazo zitakuwa ishara kati yangu na ninyi, ili mjue kwamba mimi ni Yehova Mungu wenu.’+ 21  “ ‘ “Na hao wana wakaanza kuniasi.+ Hawakutembea katika sheria zangu, nayo maamuzi yangu ya hukumu hawakuendelea kuyashika kwa kuyafanya, ambayo, kama mtu akiendelea kuyafanya, ataendelea pia kuishi kwa hayo.+ Sabato zangu walizitia unajisi.+ Kwa hiyo nikaahidi kumwaga ghadhabu yangu juu yao, ili kuitimiliza hasira yangu juu yao nyikani.+ 22  Nami nikaurudisha mkono wangu+ na kutenda kwa ajili ya jina langu mwenyewe, ili lisitiwe unajisi mbele ya macho ya mataifa, ambao nilikuwa nimewatoa mbele ya macho yao.+ 23  Pia, mimi mwenyewe niliwainulia mkono wangu katika kiapo nyikani,+ ili kuwatawanya kati ya mataifa na kuwatawanya kati ya nchi mbalimbali,+ 24  kwa sababu hawakufanya maamuzi yangu mwenyewe ya hukumu+ nao walizikataa sheria zangu mwenyewe+ nao wakazitia unajisi sabato zangu mwenyewe,+ nayo macho yao yalizifuata sanamu za mavi za mababu zao.+ 25  Na mimi mwenyewe pia niliwaacha wawe na masharti ambayo hayakuwa mazuri na maamuzi ya hukumu ambayo hawangeweza kuendelea kuishi kulingana nayo.+ 26  Nami nikawa nikiwaacha watiwe unajisi kwa zawadi zao walipomfanya kila mtoto aliyelifungua tumbo la uzazi apite katikati ya moto,+ ili niwafanye ukiwa, ili wapate kujua kwamba mimi ni Yehova.” ’+ 27  “Kwa hiyo sema na nyumba ya Israeli, Ee mwana wa binadamu, nawe utawaambia hivi,+ ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Hata katika habari hii, mababu zenu walisema vibaya juu yangu, kwa kunitendea kwa ukosefu wa uaminifu.+ 28  Nami nikawaleta katika nchi+ ambayo nilikuwa nimeuinua mkono wangu katika kiapo kwamba nitawapa wao.+ Walipoona kila kilima kilichoinuka+ na kila mti wenye matawi mengi, ndipo wakaanza kutoa dhabihu+ zao huko na kutolea huko matoleo yao yenye kuudhi, na kutolea huko harufu zao za kutuliza+ na kumimina huko matoleo yao ya kinywaji.+ 29  Kwa hiyo nikawaambia, ‘Mahali pa juu mnapokuja panamaanisha nini, hivi kwamba paitwe jina lake Mahali pa Juu mpaka leo hii?’ ” ’+ 30  “Kwa hiyo iambie nyumba ya Israeli, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Je, ninyi mnajitia unajisi katika njia za mababu zenu,+ na je, katika kufuatilia machukizo yao mnaingilia kufanya uasherati?+ 31  Na katika kuinua zawadi zenu kwa kuwafanya wana wenu wapite katikati ya moto,+ je, mnajitia unajisi kwa ajili ya sanamu zenu zote za mavi mpaka leo hii?+ Wakati huohuo je, mtauliza neno juu yangu, Ee nyumba ya Israeli?” ’+ “ ‘Kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘Hamtauliza juu yangu.+ 32  Na kile kinachoingia katika roho yenu+ hakika hakitatukia,+ kwa kuwa mnasema: “Na tuwe kama mataifa, kama familia za nchi mbalimbali,+ katika kuhudumia miti na mawe.” ’ ”+ 33  “ ‘Kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘nitatawala nikiwa mfalme juu yenu kwa mkono wenye nguvu na kwa mkono ulionyooshwa+ na kwa ghadhabu iliyomwagwa.+ 34  Nami nitawatoa kati ya vikundi vya watu, nami nitawakusanya pamoja kutoka katika nchi ambako mmetawanywa kwa mkono wenye nguvu na kwa mkono ulionyooshwa na kwa ghadhabu iliyomwagwa.+ 35  Nami nitawaleta katika nyika ya vikundi vya watu+ na kujiweka katika hukumu pamoja nanyi huko uso kwa uso.+ 36  “ ‘Kama vile nilivyojiweka mwenyewe katika hukumu pamoja na mababu zenu katika nyika ya nchi ya Misri,+ ndivyo nitakavyojiweka mwenyewe katika hukumu pamoja nanyi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 37  ‘Nami nitawafanya mpite chini ya fimbo+ na kuwaingiza katika kifungo cha agano.+ 38  Nami nitasafishia mbali kutoka kwenu wale wanaoasi na wale wanaonikosea,+ kwa maana kutoka katika nchi ya makao yao ya kigeni nitawaleta, lakini hawatakuja kwenye udongo wa Israeli;+ nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’+ 39  “Nanyi, Ee nyumba ya Israeli, hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Nendeni kila mmoja wenu akazitumikie sanamu zake mwenyewe za mavi.+ Na baadaye ikiwa hamnisikilizi, basi hamtaendelea kulitia unajisi jina langu takatifu kwa zawadi zenu na kwa sanamu zenu za mavi.’+ 40  “ ‘Kwa maana katika mlima wangu mtakatifu, katika mlima wa kilele cha Israeli,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘huko ndiko wao, nyumba yote ya Israeli ikiwa nzima, itanitumikia, katika nchi ile.+ Nitafurahishwa nao huko, na huko nitaitaka michango yenu na matunda ya kwanza ya matoleo yenu katika vitu vyenu vyote vilivyo vitakatifu.+ 41  Kwa sababu ya harufu ya kutuliza nitafurahishwa nanyi,+ nitakapowatoa kati ya vikundi vya watu nami hakika niwakusanye pamoja kutoka katika nchi ambazo mmetawanywa,+ nami nitatakaswa ndani yenu mbele ya macho ya mataifa.’+ 42  “ ‘Nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova,+ nitakapowaleta kwenye udongo wa Israeli,+ katika nchi ambayo niliuinua mkono wangu katika kiapo kwamba nitawapa mababu zenu. 43  Nanyi hakika mtakumbuka huko njia zenu na matendo yenu yote+ ambayo mlijitia unajisi kwa hayo,+ nanyi hakika mtajichukia mbele ya nyuso zenu wenyewe kwa sababu ya mambo yenu yote mabaya ambayo mliyatenda.+ 44  Nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova+ nitakapochukua hatua kuhusiana nanyi kwa ajili ya jina langu,+ si kulingana na njia zenu mbaya au kulingana na matendo yenu yenye uharibifu,+ Ee nyumba ya Israeli,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” 45  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 46  “Mwana wa binadamu, elekeza uso+ wako upande wa eneo la kusini na udondoshe+ maneno kuelekea kusini, na utoe unabii kwa msitu wa uwanja wa kusini. 47  Nawe utauambia msitu wa kusini, ‘Sikia neno la Yehova. Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Tazama, ninawasha moto juu yako,+ nao utateketeza ndani yako kila mti ambao ungali mbichi na kila mti uliokauka.+ Mwali huo wa moto unaowaka hautazimwa,+ na kwa huo nyuso zote zitateketezwa kutoka kusini mpaka kaskazini.+ 48  Na watu wote wenye mwili wataona kwamba mimi mwenyewe, Yehova, nimeuwasha moto, ili usipate kuzimwa.” ’ ”+ 49  Nami nikasema: “Ole wangu, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova! Wanasema juu yangu, ‘Je, yeye hatungi maneno ya kimethali?’ ”+

Maelezo ya Chini