Ezekieli 14:1-23

14  Na wanaume kati ya wazee wa Israeli wakanijia na kuketi mbele yangu.+  Ndipo neno la Yehova likanijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, kuhusu wanaume hawa, wameleta sanamu zao za mavi juu ya mioyo yao, na kikwazo kinachosababisha kosa lao wamekiweka mbele ya nyuso zao.+ Je, watauliza hata kidogo juu yangu?+  Basi sema nao, nawe utawaambia, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Mtu yeyote wa nyumba ya Israeli anayeleta sanamu zake za mavi+ juu ya moyo wake na ambaye anaweka kikwazo kinachosababisha kosa lake mbele ya uso wake na kumwendea nabii, mimi, Yehova, nitakubali kuletwa ili nimjibu katika habari hiyo kulingana na wingi wa sanamu zake za mavi,+  kwa kusudi la kuikamata nyumba ya Israeli kwa moyo wao,+ kwa sababu wao wenyewe wamejiondoa kwangu kupitia kwa sanamu zao za mavi—zote hizo.” ’+  “Kwa hiyo iambie nyumba ya Israeli, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Rudini, mgeuke na kuziacha sanamu zenu za mavi+ na mgeuze nyuso zenu kutoka kwa machukizo yenu yote;+  kwa maana mtu yeyote kutoka katika nyumba ya Israeli au kutoka kati ya wakaaji wageni wanaokaa wakiwa wageni katika Israeli, anayejiondoa mwenyewe asinifuate+ na anayeleta sanamu zake za mavi juu ya moyo wake na kuweka kikwazo kinachosababisha kosa mbele ya uso wake na ambaye anamjia nabii ili kuuliza habari kwa ajili yake mwenyewe kupitia kwangu, mimi,+ Yehova, mimi mwenyewe ninakubali kumjibu.  Nami nitauelekeza uso wangu juu ya mtu huyo+ na kumweka awe ishara+ na maneno ya kimethali,+ nami nitamkatilia mbali kutoka katikati ya watu wangu;+ nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.” ’+  “ ‘Naye nabii, ikiwa atapumbazwa naye hakika aseme neno, mimi mwenyewe, Yehova, nimempumbaza nabii huyo;+ nami nitaunyoosha mkono wangu juu yake na kumwangamiza kutoka katikati ya watu wangu Israeli.+ 10  Nao lazima watalibeba kosa lao.+ Kosa la mwenye kuuliza litakuwa kama kosa la nabii,+ 11  ili wale wa nyumba ya Israeli wasiweze tena kutanga-tanga na kuacha kunifuata+ wala wasijichafue tena kwa makosa yao yote. Nao watakuwa watu wangu na mimi mwenyewe nitakuwa Mungu wao,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”+ 12  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 13  “Mwana wa binadamu, kwa habari ya nchi, ikiwa itanitendea dhambi kwa kutenda kwa kukosa uaminifu,+ pia nitaunyoosha mkono wangu juu yake na kuivunjia fimbo ambazo mikate ya mviringo huning’inizwa,+ nami nitaleta njaa+ juu yake na kumkatilia mbali mtu wa udongo na mnyama wa kufugwa kutoka ndani yake.”+ 14  “ ‘Na kama watu hawa watatu wangekuwa katikati yake, Noa,+ Danieli+ na Ayubu,+ wao wenyewe kwa sababu ya uadilifu+ wao wangeikomboa nafsi yao,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”+ 15  “ ‘Au nikipitisha wanyama-mwitu wenye kudhuru nchini+ nao wawaue watoto+ wenu nayo nchi iwe mahame yenye ukiwa bila mtu yeyote anayeipitia kwa sababu ya wanyama-mwitu,+ 16  kama watu hao watatu wangekuwa katikati yake, kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘hawangekomboa wana wala mabinti; wao, wao wenyewe tu, ndio wangekombolewa nayo nchi ingekuwa mahame yenye ukiwa.’ ”+ 17  “ ‘Au kama ningeuleta upanga juu ya nchi hiyo,+ nami niseme: “Upanga wenyewe upite katikati ya nchi,” nami nimkatilie mbali mtu wa udongo na mnyama wa kufugwa,+ 18  hata kama watu hawa watatu wangekuwa katikati yake,+ kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘hawangekomboa wana wala mabinti, bali wao, wao wenyewe tu, ndio wangekombolewa.’ ”+ 19  “ ‘Au kama ningeileta tauni juu ya nchi hiyo+ nami nimwage ghadhabu yangu juu yake pamoja na damu,+ ili kumkatilia mbali mtu wa udongo na mnyama wa kufugwa, 20  hata kama Noa,+ Danieli+ na Ayubu+ wangekuwa katikati yake,+ kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘hawangekomboa mwana wala binti; wao wenyewe kwa sababu ya uadilifu wao wangeikomboa nafsi yao.’ ”+ 21  “Kwa maana hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Hivyo, pia, ndivyo itakavyokuwa wakati kutakapokuwa na hukumu zangu nne zenye madhara+—upanga na njaa na mnyama-mwitu mwenye kudhuru na tauni+—nitakazoleta juu ya Yerusalemu ili kumkatilia mbali kutoka humo mtu wa udongo na mnyama wa kufugwa.+ 22  Lakini, tazama! jamii iliyoponyoka hakika itabaki ndani yake, wale wanaoletwa.+ Wana na mabinti, tazama! Wanawatokea ninyi, nanyi mtalazimika kuona njia yao na shughuli zao.+ Nanyi hakika mtafarijiwa juu ya msiba ambao nitakuwa nimeuleta juu ya Yerusalemu, naam, yote nitakayokuwa nimeleta juu yake.’ ” 23  “ ‘Na hakika wao watawafariji ninyi wakati ambapo mtaiona njia yao na shughuli zao; nanyi mtalazimika kujua kwamba sitakuwa nimetenda, bila sababu, yote hayo ambayo lazima nitatenda juu yake,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”+

Maelezo ya Chini