Ezekieli 13:1-23

13  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, toa unabii kuwahusu manabii wa Israeli wanaotoa unabii,+ nawe utawaambia wale wanaotoa unabii kutoka moyoni mwao wenyewe,+ ‘Sikieni neno la Yehova.+  Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Ole wao manabii wajinga,+ wanaoifuata roho yao wenyewe,+ wakati ambapo hakuna chochote ambacho wameona!+  Kama mbweha katika mahali palipo ukiwa ndivyo manabii wako mwenyewe wamekuwa, Ee Israeli.+  Hakika ninyi hamtaingia katika mapengo,+ wala hamtajenga ukuta wa mawe+ kwa ajili ya nyumba ya Israeli, ili kusimama vitani katika ile siku ya Yehova.”+  “Wameona maono ya jambo lisilo la kweli na uaguzi wa uwongo,+ wale wanaosema, ‘Neno la Yehova ni,’ wakati ambapo Yehova mwenyewe hajawatuma, nao wamengoja neno litimie.+  Je, ninyi hamkuona maono yasiyo ya kweli, na kusema uaguzi wa uwongo, mnaposema, ‘Neno la Yehova ni,’ wakati ambapo mimi mwenyewe sikusema lolote?” ’+  “ ‘Kwa hiyo hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “ ‘Kwa sababu ninyi mmesema mambo yasiyo ya kweli na kuona uwongo, kwa hiyo tazama mimi niko dhidi yenu,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”  Na mkono wangu umekuwa dhidi ya manabii wanaoona mambo yasiyo ya kweli na wanaoagua uwongo.+ Katika kikundi cha rafiki wa karibu+ wa watu wangu hawataendelea kukaa, nao hawataandikwa katika kitabu cha kuandikisha cha nyumba ya Israeli,+ na katika udongo wa Israeli hawatakuja;+ nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ndiye Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova,+ 10  kwa sababu, naam, kwa sababu wamewapotosha watu wangu, na kusema, “Kuna amani!” wakati hakuna amani,+ pia kuna mtu anayejenga ukuta wa kugawanya, lakini kwa ubatili+ kuna wale wanaoupiga lipu kwa chokaa.’+ 11  “Waambie wale wanaopiga lipu kwa chokaa kwamba huo utaanguka. Mvua kubwa yenye kufurika hakika itakuja, na ninyi, enyi mawe ya mvua, mtaanguka, na mlipuko wa dhoruba utasababisha mpasuko.+ 12  Na, tazama! ukuta huo lazima utaanguka. Je, ninyi hamtaambiwa, ‘Uko wapi mpako ambao mliupiga lipu?’+ 13  “Kwa hiyo hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Pia nitasababisha mlipuko wa dhoruba ulipuke katika ghadhabu yangu, na katika hasira yangu kutatukia mvua yenye kufurika, na katika ghadhabu kutakuwa na mawe ya mvua kwa ajili ya maangamizi.+ 14  Nami nitaubomoa ukuta ambao ninyi mmeupiga lipu kwa chokaa na kuuangusha chini, nao msingi wake utafunuliwa.+ Naye hakika ataanguka, nanyi mtafikia mwisho katikati yake; nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’+ 15  “ ‘Nami nitaimalizia ghadhabu yangu juu ya ukuta huo na juu ya wale wanaoupiga lipu kwa chokaa, nami nitawaambia ninyi: “Ukuta hauko tena, na wale wanaoupiga lipu hawako tena,+ 16  manabii wa Israeli wanaotoa unabii kwa Yerusalemu na ambao wanamwonea maono ya amani,+ wakati hakuna amani,” ’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.+ 17  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, elekeza uso+ wako juu ya binti za watu wako wanaotenda kama manabii+ kutokana na moyo wao wenyewe,+ utoe unabii juu yao. 18  Nawe utasema, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Ole wao wanawake wanaoshona pamoja tepe juu ya viwiko vyote vya mkono na kufanya ushungi juu ya kichwa cha kila ukubwa ili kuwinda nafsi!+ Je, nafsi ambazo ninyi wanawake mnawinda ni zile za watu wangu, nazo nafsi zenu ndizo mnazohifadhi hai? 19  Na je, mtanitia unajisi mimi kuelekea watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shayiri na kwa ajili ya vipande vya mkate,+ ili kuziua nafsi zisizopaswa kufa+ na ili kuzihifadhi hai nafsi zisizopaswa kuishi kwa uwongo wenu mnaowaambia watu wangu, wanaousikia uwongo?” ’+ 20  “Kwa hiyo hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Tazama, mimi niko dhidi ya tepe zenu ninyi wanawake, ambazo mnatumia kuwinda nafsi kana kwamba ni vitu vinavyoruka, nami nitazipasua kutoka mikononi mwenu na kuzifungulia nafsi mnazowinda, nafsi kana kwamba ni vitu vinavyoruka.+ 21  Nami nitapasua ushungi wenu na kuwakomboa watu wangu kutoka katika mkono wenu, nao hawatakuwa tena windo mkononi mwenu; nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.+ 22  Kwa sababu kupitia uwongo mnauhuzunisha moyo wa aliye mwadilifu,+ wakati mimi mwenyewe sikuwa nimemsababishia maumivu, na kwa kuifanya mikono ya aliye mwovu kuwa yenye nguvu+ hivi kwamba asigeuke na kuiacha njia yake mbaya ili kumhifadhi hai,+ 23  kwa hiyo ninyi wanawake hamtaendelea kuona maono yasiyo ya kweli,+ na uaguzi+ ninyi hamtaufanya+ tena;+ nami nitawakomboa watu wangu kutoka katika mkono wenu,+ nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’ ”+

Maelezo ya Chini