Ezekieli 12:1-28

12  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, unakaa katikati ya nyumba yenye kuasi,+ ambao wana macho ya kuona lakini kwa kweli hawaoni,+ ambao wana masikio ya kusikia lakini kwa kweli hawasikii,+ kwa maana wao ni nyumba yenye kuasi.+  Na wewe, Ee mwana wa binadamu, jifanyie mizigo kwa ajili ya uhamisho nawe uende uhamishoni wakati wa mchana mbele ya macho yao, nawe utaenda uhamishoni kutoka mahali pako mpaka mahali pengine mbele ya macho yao. Labda wataona, ingawa wao ni nyumba yenye kuasi.+  Nawe utatoa nje mizigo yako kama mizigo ya uhamisho wakati wa mchana mbele ya macho yao, na wewe mwenyewe utatoka nje wakati wa jioni mbele ya macho yao kama wale wanaotolewa ili kupelekwa uhamishoni.+  “Mbele ya macho yao, toboa njia yako ukutani, nawe utaitolea hapo.+  Mbele ya macho yao utaibeba begani. Wakati wa giza utaitoa nje. Utaufunika uso wako usiione dunia, kwa sababu nimekufanya kuwa ishara+ kwa nyumba ya Israeli.”+  Nami nikafanya vile nilivyokuwa nimeamriwa.+ Mizigo yangu nikaitoa nje, kama vile mizigo ya kwenda uhamishoni, wakati wa mchana; na jioni nikatoboa njia yangu ukutani kwa mkono. Wakati wa giza nikaitoa nje. Nikaibeba juu ya bega langu, mbele ya macho yao.  Na neno la Yehova likaendelea kunijia asubuhi, na kusema:  “Mwana wa binadamu, je, wale wa nyumba ya Israeli, nyumba yenye kuasi,+ hawakukuambia, ‘Unafanya nini?’ 10  Waambie, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Kuhusu mkuu,+ kuna tangazo hili juu ya Yerusalemu na nyumba yote ya Israeli walio katikati yao.” ’ 11  “Sema, ‘Mimi ni ishara+ kwenu. Kama vile nilivyotenda, ndivyo watakavyotendewa. Wataenda uhamishoni, utekwani.+ 12  Na kuhusu mkuu aliye katikati yao, atabeba begani wakati wa giza na kutoka nje; watautoboa ukuta ili kuitolea hapo.+ Uso wake ataufunika ili asiione dunia kwa jicho lake mwenyewe.’ 13  Nami nitautandaza wavu wangu juu yake, naye atakamatwa katika wavu wangu wa kuwindia;+ nami nitampeleka Babiloni, mpaka nchi ya Wakaldayo,+ lakini hataiona; naye atakufa huko.+ 14  Na wote wanaomzunguka ili kumsaidia, na majeshi yake yote, nitawatawanya kuelekea kila upepo;+ na upanga nitauchomoa nyuma yao.+ 15  Nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova nitakapowatawanya katikati ya mataifa nami kwa kweli niwatawanye katikati ya nchi hizo.+ 16  Na kati yao nitaacha watu wachache waponyoke upanga,+ njaa na tauni, ili wayasimulie machukizo+ yao yote katikati ya mataifa ambamo wataingia ndani yake;+ nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.” 17  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 18  “Mwana wa binadamu, utakula mkate wako kwa kutetemeka, nawe utakunywa maji yako kwa kufadhaika na kwa kuhangaika.+ 19  Nawe utawaambia watu wa nchi, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amewaambia wakaaji wa Yerusalemu katika udongo wa Israeli:+ “Watakula mkate wao kwa hangaiko, nao watakunywa maji yao kwa tisho, ili kujaa kwa nchi yao kufanywe kuwa ukiwa+ kwa sababu ya jeuri ya wale wote wanaokaa ndani yake.+ 20  Nayo majiji yanayokaliwa yatakuwa ukiwa,+ na nchi yenyewe itakuwa mahame yenye ukiwa;+ nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.” ’ ”+ 21  Nalo neno la Yehova likazidi kunijia, na kusema: 22  “Mwana wa binadamu, ni neno gani hili la kimethali mlilo nalo katika udongo wa Israeli,+ linalosema, ‘Siku zimerefushwa,+ na maono yote yameangamia’?+ 23  Kwa hiyo waambie, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Hakika nitalifanya neno hili la kimethali likome, nao hawatalisema tena kama methali katika Israeli.” ’+ Lakini waambie, ‘Siku zimekaribia,+ na jambo linalohusu maono yote.’ 24  Kwa maana hakutakuwako tena maono yoyote yasiyo na thamani+ wala uaguzi wenye nyuso mbili katikati ya nyumba ya Israeli.+ 25  ‘ “Kwa maana mimi mwenyewe, Yehova, nitasema neno nitakalosema, nalo litafanywa.+ Hakutakuwa na kucheleweshwa tena,+ kwa maana katika siku zenu,+ Ee nyumba yenye kuasi, nitasema neno na kulifanya hakika,” asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.’ ” 26  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 27  “Mwana wa binadamu, tazama! Wale wa nyumba ya Israeli wanasema, ‘Maono anayoona ni ya siku nyingi zinazokuja, naye anatoa unabii kuhusu nyakati zilizo mbali.’+ 28  Kwa hiyo waambie, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “ ‘Hakutakuwa na kucheleweshwa tena kwa yoyote ya maneno yangu.+ Neno nitakalosema, litafanywa,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” ’ ”+

Maelezo ya Chini