Ezekieli 1:1-28

1  Basi ikawa kwamba katika mwaka wa 30, mwezi wa 4, siku ya 5 ya mwezi huo, nilipokuwa kati ya watu waliohamishwa+ kando ya mto Kebari,+ mbingu zilifunguka+ nami nikaanza kuona maono ya Mungu.+  Katika siku ya tano ya mwezi huo, yaani, katika mwaka wa tano wa uhamisho wa mfalme Yehoyakini,+  neno la Yehova likaja+ moja kwa moja kwa Ezekieli+ mwana wa Buzi kuhani katika nchi ya Wakaldayo+ kando ya mto Kebari, nao mkono wa Yehova ukawa juu yake mahali pale.+  Nami nikaanza kuona, na, tazama! kulikuwa na upepo wenye tufani+ ukija kutoka kaskazini, wingu kubwa sana+ na moto wenye kutetemeka,+ nalo lilikuwa linang’aa pande zote, na kutoka katikati yake kulikuwa na kitu kama mchanganyiko wa dhahabu na fedha, kutoka katikati ya moto.+  Na kutoka katikati yake kulikuwa na mfano wa viumbe hai wanne,+ na hivi ndivyo walivyoonekana: walifanana na mtu wa udongo.  Na kila mmoja wao alikuwa na nyuso nne,+ na kila mmoja wao alikuwa na mabawa manne.+  Na miguu yao ilikuwa miguu iliyonyooka, na wayo wa miguu yao ulikuwa kama wayo wa mguu wa ndama;+ nayo ilikuwa iking’aa kama mng’ao wa shaba iliyong’arishwa.+  Na kulikuwako mikono ya mwanadamu chini ya mabawa yao pande zote nne,+ na hao wanne walikuwa na nyuso zao na mabawa yao.+  Mabawa yao yaliungana pamoja. Hawakugeuka walipokuwa wakienda; kila mmoja wao alikuwa akienda mbele moja kwa moja.+ 10  Na mfano wa nyuso zao, hao wanne walikuwa na uso wa mwanadamu+ na uso wa simba+ upande wa kuume,+ na hao wanne walikuwa na uso wa ng’ombe-dume+ upande wa kushoto;+ hao wanne pia walikuwa na uso wa tai.+ 11  Hivyo ndivyo nyuso zao zilivyokuwa. Nayo mabawa+ yao yalikuwa yamenyooshwa nje kuelekea juu. Kila mmoja wao alikuwa na mawili yakiwa yameungana pamoja, na mawili yaliifunika miili yao.+ 12  Na kila mmoja wao alikuwa akienda mbele moja kwa moja.+ Popote ambapo roho ilitaka kwenda, walienda.+ Hawakugeuka walipokuwa wakienda.+ 13  Na kuhusu mfano wa hao viumbe hai, kuonekana kwao kulikuwa kama makaa ya moto yanayowaka.+ Kitu kama kuonekana kwa mienge+ kilikuwa kikisonga mbele na nyuma katikati ya hao viumbe hai, nao moto ulikuwa mwangavu, na umeme ulikuwa ukitoka kati ya moto.+ 14  Na hao viumbe hai walionekana kama umeme katika kuondoka na kurudi kwao.+ 15  Nilipoendelea kuwaona hao viumbe hai, tazama! kulikuwa na gurudumu moja duniani kando ya wale viumbe hai,+ kando ya zile nyuso nne za kila mmoja.+ 16  Na kuonekana kwa magurudumu+ hayo na muundo wake, kulikuwa kama mng’ao wa krisolito;+ nayo yote manne yalikuwa mfano mmoja. Na kuonekana kwake na muundo wake ni kama vile gurudumu linavyokuwa katikati ya gurudumu.+ 17  Yalipoenda yaliweza kwenda pande zote nne.+ Hayakugeuka upande mwingine yalipoenda.+ 18  Nayo mizingo yake, ilikuwa na kimo hivi kwamba yaliogopesha; nayo mizingo yake ilikuwa imejaa macho kuyazunguka yote manne pande zote.+ 19  Na wale viumbe hai walipoenda, yale magurudumu yalienda kando yao, na wale viumbe hai walipoinuliwa kutoka duniani, yale magurudumu yaliinuliwa.+ 20  Popote ambapo roho ilitaka kwenda, yalienda, roho ikitaka kwenda huko; nayo magurudumu yaliinuliwa juu karibu nao kando yao, kwa maana roho ya yule kiumbe hai ilikuwa katika magurudumu. 21  Walipoenda, hayo yalienda; na waliposimama tuli, nayo yalisimama tuli; na walipoinuliwa kutoka duniani, magurudumu yaliinuliwa juu karibu nao, kando yao, kwa maana roho ya yule kiumbe hai ilikuwa katika magurudumu.+ 22  Na juu ya vichwa vya wale viumbe hai kulikuwa na mfano wa anga+ kama kumetameta kwa barafu yenye kutia woga, lililotanda juu ya vichwa vyao, upande wa juu.+ 23  Na chini ya anga hilo mabawa yao yalikuwa yamenyooka, moja kuelekea lingine. Kila mmoja alikuwa na mabawa mawili yakifunika upande huu na kila mmoja alikuwa na mawili yakifunika upande ule wa miili yao. 24  Nami nikasikia kishindo cha mabawa yao, kishindo kama kile cha maji mengi,+ kama kishindo cha Yule Mweza-Yote, walipoenda, kishindo cha fujo,+ kama kishindo cha kambi.+ Waliposimama tuli, walikuwa wakiyashusha chini mabawa yao. 25  Na kukawa na sauti juu ya anga lililokuwa juu ya kichwa chao. (Waliposimama tuli, walikuwa wakiyashusha chini mabawa yao.) 26  Na juu ya anga lililokuwa juu ya kichwa chao kulikuwa na kitu kinachoonekana kama jiwe la yakuti,+ mfano wa kiti cha ufalme.+ Na juu ya kile kitu chenye mfano wa kiti cha ufalme kulikuwa na mfano wa mtu anayeonekana kama mtu wa udongo juu yake,+ upande wa juu. 27  Nami nikaona kitu kama mng’ao wa mchanganyiko wa dhahabu na fedha,+ kinachoonekana kama moto kuzunguka pande zote za ndani,+ kuanzia kuonekana kwa kiuno chake kwenda juu; na kuanzia kuonekana kwa kiuno chake kwenda chini niliona kitu kinachoonekana kama moto, naye alikuwa na mwangaza kuzunguka pande zote. 28  Kulikuwa na kitu kinachoonekana kama upinde+ ambao hutokea katika wingu kubwa katika siku ya mvua. Hivyo ndivyo ulivyokuwa mwangaza uliozunguka pande zote. Kulikuwa ni kuonekana kwa mfano wa utukufu wa Yehova.+ Nilipouona, ndipo nikaanguka kifudifudi,+ nami nikaanza kusikia sauti ya mtu anayesema.

Maelezo ya Chini