Esta 8:1-17

8  Siku hiyo Mfalme Ahasuero alimpa Esta, malkia, nyumba ya Hamani,+ ambaye aliwaonyesha Wayahudi uadui;+ naye Mordekai akaingia mbele ya mfalme, kwa maana Esta alikuwa amesema yeye ni nani kwake.+  Kisha mfalme akavua pete yake ya muhuri+ aliyokuwa amempokonya Hamani, akampa Mordekai; naye Esta akamweka Mordekai juu ya nyumba ya Hamani.+  Tena, Esta akasema mara nyingine mbele ya mfalme na kuanguka chini miguuni pake, akalia na kumwomba+ kibali augeuzie mbali ubaya+ wa Hamani Mwagagi na hila+ yake aliyokuwa amepanga juu ya Wayahudi.+  Ndipo mfalme akamnyooshea Esta fimbo ya enzi ya dhahabu,+ basi Esta akainuka na kusimama mbele ya mfalme.  Sasa akasema: “Ikiwa inaonekana vema kwa mfalme, na ikiwa nimepata kibali+ mbele yake na jambo hili linafaa mbele ya mfalme nami ni mwema machoni pake, na iandikwe kwamba zile barua zifutwe,+ ule mpango wa hila wa Hamani mwana wa Hamedatha Mwagagi,+ ambazo aliandika kuwaangamiza Wayahudi+ walio katika wilaya zote za utawala+ wa mfalme.  Kwa maana ninawezaje kuvumilia kutazama msiba utakaowapata watu wangu, nami ninawezaje kuvumilia kutazama maangamizi ya jamaa zangu?”  Basi Mfalme Ahasuero akamwambia Malkia Esta na Mordekai Myahudi: “Tazama! Nimempa Esta+ nyumba ya Hamani, naye wamemtundika mtini,+ kwa sababu alinyoosha mkono wake juu ya Wayahudi.  Nanyi andikeni kwa ajili ya Wayahudi kulingana na yaliyo mema machoni penu wenyewe katika jina la mfalme,+ nanyi myatie muhuri kwa pete ya mfalme; kwa maana maandishi ambayo yameandikwa kwa jina la mfalme na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme hayawezi kufutwa.”+  Basi waandishi+ wa mfalme wakaitwa wakati huo katika mwezi wa tatu, yaani, mwezi wa Sivani, siku ya 23 ya mwezi huo; na Wayahudi na maliwali+ na magavana na wakuu wa wilaya za utawala ambazo zilikuwa kutoka India mpaka Ethiopia, wilaya za utawala 127,+ wakaandikiwa kulingana na yote ambayo Mordekai aliamuru. Kila wilaya ya utawala kwa mtindo wao wa kuandika+ na kila kikundi cha watu kwa lugha+ yao, na Wayahudi kwa mtindo wao wa kuandika na kwa lugha+ yao. 10  Naye akaandika kwa jina la Mfalme+ Ahasuero na kutia muhuri+ kwa pete ya mfalme+ na kupeleka barua kwa mkono wa wajumbe waliopanda farasi+ wenye kusafirisha barua wanaotumiwa katika utumishi wa kifalme, wana-farasi wenye mbio, 11  kwamba mfalme alitoa ruhusa kwa Wayahudi walio katika majiji yote mbalimbali wajikusanye+ na kusimama kwa ajili ya nafsi zao, waangamize, waue, na kuharibu jeshi lote la watu+ na wilaya za utawala zilizokuwa zikiwaonyesha uadui, watoto kwa wanawake, na kupora nyara zao,+ 12  siku moja+ katika wilaya zote za utawala za Mfalme Ahasuero, siku ya kumi na tatu+ ya mwezi wa kumi na mbili, yaani, mwezi wa Adari.+ 13  Nakala+ ya maandishi hayo ingetolewa kama sheria katika wilaya zote mbalimbali za utawala, ikitangaza kwa vikundi vyote vya watu, kwamba Wayahudi walipaswa kuwa tayari kwa ajili ya siku hiyo ili wajilipizie kisasi+ juu ya adui zao. 14  Wajumbe+ nao, wakiwa wamepanda farasi wenye kusafirisha barua wanaotumiwa katika utumishi wa kifalme, wakaondoka, wakiwa wanachochewa kwenda mbele na kuendeshwa mbio+ kwa sababu ya neno la mfalme; na sheria hiyo ilitolewa katika ngome ya Shushani.+ 15  Naye Mordekai akatoka mbele ya mfalme akiwa amevaa mavazi ya kifalme+ ya bluu na kitani, taji kubwa la dhahabu, na kanzu ya kitambaa laini,+ ya sufu iliyotiwa rangi ya zambarau.+ Na jiji la Shushani likapaaza sauti na kushangilia.+ 16  Kwa Wayahudi kukawa nuru na kushangilia+ na furaha na heshima. 17  Na katika wilaya zote mbalimbali za utawala na katika majiji yote mbalimbali ambako neno la mfalme na sheria yake ilifika kulikuwa na shangwe na furaha kwa Wayahudi, karamu+ na siku njema; na watu wengi+ wa nchi wakawa wanajitangaza wenyewe kuwa Wayahudi,+ maana hofu+ ya Wayahudi ilikuwa imewashika.

Maelezo ya Chini