Esta 5:1-14

5  Na ikawa kwamba siku ya tatu+ Esta akavaa mavazi ya kifalme,+ kisha akasimama katika ua wa ndani+ wa nyumba ya mfalme kuelekeana na nyumba ya mfalme, mfalme akiwa ameketi katika kiti chake cha ufalme ndani ya nyumba ya kifalme kuelekeana na lango la nyumba.  Na ikawa kwamba, mara tu mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama katika ua, akapata kibali+ machoni pake, naye mfalme akamnyooshea Esta fimbo yake ya enzi ya dhahabu+ iliyokuwa mkononi mwake. Basi Esta akakaribia na kuigusa ncha ya fimbo hiyo ya enzi.  Ndipo mfalme akamwambia: “Una nini, Ee Esta, malkia, na ombi lako ni nini?+ Hata nusu ya ufalme+—na upewe wewe!”  Naye Esta akasema: “Mfalme akiona vema, mfalme na aje leo pamoja na Hamani+ kwenye karamu+ ambayo nimemwandalia.”  Basi mfalme akasema: “Ninyi watu, mwambieni Hamani afanye haraka+ kulingana na neno la Esta.” Baadaye mfalme na Hamani wakaja kwenye karamu ambayo Esta alikuwa ameandaa.  Baada ya muda mfalme akamwambia Esta wakati wa karamu ya divai: “Ombi lako ni nini?+ Na upewe hilo! Hata nusu ya ufalme—na upewe wewe!”  Kwa hiyo Esta akajibu, akasema: “Haja yangu na ombi langu ni hili,  Ikiwa nimepata kibali machoni pa mfalme,+ na ikiwa inaonekana vema kwa mfalme kunipa haja yangu na kufanya kulingana na ombi langu, mfalme pamoja na Hamani na waje kwenye karamu ambayo nitawafanyia kesho, nami kesho nitafanya kulingana na neno la mfalme.”+  Basi Hamani akatoka siku hiyo akiwa na shangwe na furaha+ moyoni; lakini mara tu Hamani alipomwona Mordekai katika lango la mfalme+ na kwamba hakusimama+ wala kutetemeka kwa ajili yake,+ upesi Hamani akajawa na ghadhabu+ juu ya Mordekai. 10  Hata hivyo, Hamani akajizuia na kwenda nyumbani kwake. Kisha akatuma neno ili rafiki zake na Zereshi+ mke wake waletwe; 11  naye Hamani akawatangazia utukufu wa utajiri+ wake na hesabu kubwa ya wanawe+ na kila kitu ambacho mfalme alikuwa amemtukuza nacho na jinsi alivyokuwa amemwinua juu ya wakuu na watumishi wa mfalme.+ 12  Tena Hamani akasema: “Zaidi ya hayo, Esta, malkia, hakumkaribisha mtu yeyote pamoja na mfalme kwenye karamu isipokuwa mimi,+ na kesho+ pia nimealikwa naye pamoja na mfalme. 13  Lakini hayo yote hayana faida yoyote kwangu ninapomwona yule Mordekai Myahudi ameketi katika lango la mfalme.” 14  Ndipo Zereshi mke wake na rafiki zake wote wakamwambia: “Na watengeneze mti+ wenye urefu wa mikono 50. Kisha asubuhi+ umwambie mfalme kwamba wamtundike Mordekai juu yake.+ Halafu uingie pamoja na mfalme kwenye karamu ukiwa na shangwe.” Basi jambo hilo likaonekana jema+ mbele ya Hamani, naye akautengeneza mti.+

Maelezo ya Chini