Ayubu 1:1-22

1  Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi+ ambaye jina lake lilikuwa Ayubu;+ na mtu huyo alikuwa asiye na lawama+ na mnyoofu,+ na mwenye kumwogopa Mungu+ na kujiepusha na ubaya.+  Na wana saba na binti watatu walizaliwa kwake.+  Na mifugo+ yake ilikuwa ni kondoo elfu saba na ngamia elfu tatu na jozi mia tano za ng’ombe na punda-jike mia tano, pamoja na kundi kubwa sana la watumishi; na mtu huyo akawa mkuu kuliko watu wote wa Mashariki.+  Na wanawe walienda na kufanya karamu+ katika nyumba ya kila mmoja kwenye siku yake mwenyewe; nao wakatuma na kuwakaribisha dada zao watatu ili wale chakula na kunywa pamoja nao.  Na ilikuwa kwamba wakati siku za karamu zimemaliza mzunguko, Ayubu alikuwa akituma na kuwatakasa;+ naye aliamka asubuhi na mapema na kutoa dhabihu za kuteketezwa+ kulingana na hesabu yao wote; kwa kuwa Ayubu alisema, “labda wanangu wametenda dhambi nao wamemlaani+ Mungu moyoni mwao.”+ Hivyo ndivyo Ayubu alivyofanya sikuzote.+  Na ikaja siku ambapo wana wa Mungu wa kweli+ waliingia na kusimama mbele za Yehova,+ na hata Shetani+ akaingia katikati yao.+  Ndipo Yehova akamwambia Shetani: “Wewe unatoka wapi?” Naye Shetani akamjibu Yehova, akasema: “Ninatoka kuzurura huku na huku duniani+ na kutembea huku na huku ndani yake.”+  Naye Yehova akaendelea kumwambia Shetani: “Je, umeuweka moyo wako juu ya mtumishi wangu Ayubu, kwamba hakuna yeyote aliye kama yeye duniani,+ mtu asiye na lawama+ na mnyoofu,+ mwenye kumwogopa Mungu+ na kujiepusha na ubaya?”+  Ndipo Shetani akamjibu Yehova, akasema: “Je, Ayubu amemwogopa Mungu bure?+ 10  Je, wewe hukuweka ukuta kumzunguka+ yeye na kuzunguka nyumba yake na kuzunguka kila kitu alicho nacho pande zote? Umeibariki+ kazi ya mikono yake, na mifugo yake imeenea kotekote duniani. 11  Lakini, ili kuwe na badiliko, tafadhali nyoosha mkono wako, uguse kila kitu alicho nacho, uone kama hatakulaani wewe mbele za uso wako.”+ 12  Basi Yehova akamwambia Shetani: “Tazama! Kila kitu alicho nacho kimo mkononi mwako. Ila tu usinyooshe mkono wako juu yake mwenyewe!” Kwa hiyo Shetani akaondoka mbele za uso wa Yehova.+ 13  Sasa ikaja siku ambapo wanawe na binti zake walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao, mzaliwa wa kwanza.+ 14  Na mjumbe+ akamjia Ayubu na kusema: “Ng’ombe walikuwa wakilima+ na punda-jike walikuwa wakilisha kando yao 15  ndipo Wasabea+ wakavamia na kuwachukua, nao wakawapiga na kuwaua watumishi kwa makali ya upanga; nami nikaponyoka, mimi peke yangu, ili nikuambie.”+ 16  Huyu alipokuwa bado anasema, yule naye akaja na kusema: “Moto wa Mungu ulianguka kutoka mbinguni+ na kuwaka katikati ya kondoo na watumishi, ukawateketeza; nami nikaponyoka, mimi peke yangu, ili nikuambie.” 17  Huyu alipokuwa bado anasema, mwingine akaja na kusema: “Wakaldayo+ walifanyiza vikosi vitatu, wakawakimbilia ngamia na kuwachukua, nao wakawapiga na kuwaua watumishi kwa makali ya upanga; nami nikaponyoka, mimi peke yangu, ili nikuambie.” 18  Huyu alipokuwa bado anasema, mwingine bado akaja na kusema: “Wana wako na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai+ katika nyumba ya ndugu yao, mzaliwa wa kwanza. 19  Na tazama! ukaja upepo mkubwa+ kutoka eneo la nyikani, nao ukazipiga pembe nne za ile nyumba, hivi kwamba ikawaangukia wale vijana, nao wakafa. Nami nikaponyoka, mimi peke yangu, ili nikuambie.” 20  Naye Ayubu akasimama, akalirarua+ koti lake lisilo na mikono, akanyoa+ kichwa chake, akaanguka chini+ na kuinama,+ 21  akasema:“Mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi,+Nami nitarudi huko nikiwa uchi.+Yehova ametoa,+ na Yehova amechukua.+Jina la Yehova na liendelee kubarikiwa.”+ 22  Katika hayo yote Ayubu hakutenda dhambi, wala kumhesabia Mungu jambo lolote lisilofaa.+

Maelezo ya Chini