Amosi 6:1-14

6  “Ole wao wanaostarehe+ katika Sayuni na wale wanaotegemea mlima wa Samaria! Hao ndio wale walio mashuhuri wa sehemu kuu ya mataifa, na nyumba ya Israeli imewajia.  Shikeni njia mpaka Kalne, mkaone; na kutoka hapo endeni mpaka Hamathi+ jiji lililo na hesabu kubwa ya watu, na mshuke mpaka Gathi+ la Wafilisti. Je, hayo ni bora kuliko falme hizi, au je, eneo lao ni kubwa kuliko eneo lenu?+  Je, mnaiondoa akilini mwenu ile siku yenye msiba,+ na je, mnaleta karibu makao ya jeuri?+  Ninyi watu mnaojilaza katika vitanda vya pembe za tembo+ na kujitandaza katika vitanda vyao, na mnaokula kondoo-dume kati ya kundi na ng’ombe-dume wachanga kutoka kati ya ndama waliononeshwa;+  ambao mnatunga kulingana na sauti ya kinanda,+ ambao, kama Daudi, mmejitengenezea vyombo vya nyimbo;+  ambao mnakunywa kwa mabakuli ya divai,+ na ambao mnatia mafuta kwa kutumia mafuta yenu yaliyo bora kabisa,+ na ambao hamkuwa wagonjwa kutokana na msiba wa Yosefu.+  “Basi sasa wataenda uhamishoni wakiwa mbele ya wale wanaoenda uhamishoni,+ na karamu za kupindukia za wale wanaojitandaza zitaondoka.  “‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova ameapa kwa nafsi yake mwenyewe,’+ asema Yehova Mungu wa majeshi, ‘ “Mimi ninachukia kiburi cha Yakobo,+ na minara ya makao yake nimeichukia,+ nami nitalitoa hilo jiji na vitu vyote vinavyolijaza.+  Na itakuwa kwamba wanaume kumi wakibaki katika nyumba moja, wao pia watakufa.+ 10  Na ndugu ya baba yake atawachukua mmoja mmoja, naye atawachoma moto mmoja mmoja, ili kuiondoa mifupa ndani ya nyumba.+ Naye atamwambia yeyote yule aliye katika sehemu za ndani kabisa za nyumba, ‘Je, bado una wengine zaidi?’ Naye atalazimika kusema, ‘Hamna mtu!’ Naye atalazimika kusema, ‘Nyamaza kimya! Kwa maana huu si wakati wa kutaja kwa vyovyote jina la Yehova.’ ”+ 11  “ ‘Kwa maana ni Yehova anayeamuru,+ naye ataipiga ile nyumba kubwa kwa kuifanya kuwa mabomoko na ile nyumba ndogo kwa kuifanya kuwa magofu.+ 12  “ ‘Je, farasi watakimbia juu ya mwamba, au je, mtu atalima hapo kwa kutumia ng’ombe? Kwa maana ninyi mmeigeuza haki iwe mmea wenye sumu,+ na kuyageuza matunda ya uadilifu yawe pakanga, 13  ninyi mnaoshangilia jambo ambalo halipo;+ ambao mnasema: “Je, hatukujitwalia pembe kwa nguvu zetu wenyewe?”+ 14  Tazama! Mimi ninasimamisha taifa juu yenu,+ Ee nyumba ya Israeli,’ asema Yehova Mungu wa majeshi, ‘nao watawakandamiza ninyi kutoka maingilio ya Hamathi+ mpaka kwenye bonde la mto la Araba.’ ”

Maelezo ya Chini