2 Wafalme 8:1-29

8  Na Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alikuwa amemfufua mwana wake,+ na kusema: “Ondoka uende, wewe pamoja na nyumba yako, ukae ugenini popote unapoweza kukaa ugenini;+ kwa kuwa Yehova ametangaza kuwe na njaa,+ na zaidi ya hayo, itakuja juu ya nchi kwa miaka saba.”+  Basi yule mwanamke akaondoka, akafanya kulingana na neno la yule mtu wa Mungu wa kweli, akaenda,+ yeye pamoja na nyumba yake,+ akaanza kukaa ugenini katika nchi ya Wafilisti+ kwa miaka saba.  Na ikawa kwamba mwishoni mwa miaka saba yule mwanamke akarudi kutoka katika nchi ya Wafilisti, akaenda kumlilia mfalme+ kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya shamba lake.  Sasa mfalme alikuwa akisema na Gehazi+ mtumishi wa yule mtu wa Mungu wa kweli, kusema: “Tafadhali, nisimulie mambo yote makuu ambayo Elisha amefanya.”+  Na ikawa kwamba alipokuwa akimsimulia mfalme jinsi alivyokuwa amemfufua mtu aliyekufa,+ tazama, yule mwanamke aliyekuwa amemfufulia mwana wake alikuwa akimlilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya shamba+ lake. Mara moja Gehazi akasema: “Bwana+ wangu mfalme, huyu ndiye yule mwanamke, na huyu ndiye mwana wake ambaye Elisha alimfufua.”  Ndipo mfalme akamuuliza yule mwanamke, naye akamsimulia hadithi ile.+ Kisha mfalme akampa mwanamke huyo ofisa wa makao ya mfalme,+ akisema: “Rudisha mali yote ya mwanamke huyu na mazao yote ya shamba lake tangu siku alipotoka katika nchi mpaka sasa.”+  Na Elisha akaenda Damasko;+ na Ben-hadadi+ mfalme wa Siria alikuwa mgonjwa. Basi akaletewa habari, ikisema: “Yule mtu wa Mungu+ wa kweli amefika hapa.”  Kwa hiyo mfalme akamwambia Hazaeli:+ “Chukua zawadi+ mkononi mwako, nenda umpokee yule mtu wa Mungu wa kweli, nawe uulize+ Yehova kupitia kwake, na kusema, ‘Je, nitapona ugonjwa huu?’”  Basi Hazaeli akaenda kumpokea, akachukua zawadi mkononi mwake, naam, kila namna ya kitu chema cha Damasko, mzigo wa ngamia 40, akaja na kusimama mbele yake, akasema: “Mwana+ wako, Ben-hadadi, mfalme wa Siria, amenituma kwako, kusema, ‘Je, nitapona ugonjwa huu?’” 10  Ndipo Elisha akamwambia: “Nenda, mwambie, ‘Utapona hakika,’ na Yehova amenionyesha+ kwamba atakufa hakika.”+ 11  Naye akamkazia macho, akayakaza mpaka akaona haya. Kisha yule mtu wa Mungu wa kweli akaanza kulia.+ 12  Kwa hiyo Hazaeli akasema: “Kwa nini bwana wangu analia?” Naye akasema: “Kwa sababu ninajua vema mabaya+ utakayowatendea wana wa Israeli. Utateketeza kwa moto mahali pao penye ngome, na wanaume wao walio bora utawaua kwa upanga, na watoto wao utawavunja vipande-vipande,+ na wanawake wao wenye mimba utawapasua.”+ 13  Basi Hazaeli akasema: “Mtumishi wako ni nani, ambaye ni mbwa+ tu, ndipo aweze kufanya jambo hili kuu?” Lakini Elisha akasema: “Yehova amenionyesha wewe kuwa mfalme juu ya Siria.”+ 14  Kisha akatoka kwa Elisha, akaenda kwa bwana wake, ambaye sasa alimuuliza: “Elisha alikuambia nini?” Naye akasema: “Aliniambia, ‘Hakika utapona.’”+ 15  Na ikawa kwamba kesho yake akachukua tandiko lenye mapambo, akalichovya ndani ya maji, akalifunika juu ya uso wake,+ hata akafa.+ Na Hazaeli+ akaanza kutawala mahali pake. 16  Na katika mwaka wa tano wa Yehoramu+ mwana wa Ahabu mfalme wa Israeli, Yehoshafati alipokuwa mfalme wa Yuda, Yehoramu+ mwana wa Yehoshafati mfalme wa Yuda akawa mfalme. 17  Alikuwa na umri wa miaka 32 alipoanza kuwa mfalme, naye akatawala miaka 8 katika Yerusalemu.+ 18  Naye akaendelea kutembea katika njia ya wafalme wa Israeli,+ kama walivyofanya wale wa nyumba ya Ahabu;+ kwa maana binti ya Ahabu ndiye aliyekuwa mke wake,+ naye akaendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova. 19  Na Yehova hakutaka kuharibu Yuda+ kwa sababu ya Daudi mtumishi wake,+ kama alivyokuwa ameahidi kumpa taa,+ yeye na wanawe sikuzote. 20  Katika siku zake Edomu+ waliasi kutoka chini ya mkono wa Yuda, nao wakaweka mfalme+ atawale juu yao. 21  Basi Yehoramu akavuka mpaka Sairi, pia magari yote pamoja naye. Na ikawa kwamba yeye akaondoka wakati wa usiku, akawapiga na kuwaua Waedomu waliokuwa wamemzunguka na wale wakuu wa magari; na watu wakakimbia kwenda katika mahema yao. 22  Lakini Edomu wakaendelea kuasi kutoka chini ya mkono wa Yuda mpaka leo hii. Wakati huo ndipo Libna+ wakaanza kuasi. 23  Na mambo mengine ya Yehoramu na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Yuda? 24  Mwishowe Yehoramu akalala pamoja na mababu zake,+ akazikwa pamoja na mababu zake katika Jiji la Daudi.+ Na Ahazia+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake. 25  Katika mwaka wa kumi na mbili wa Yehoramu mwana wa Ahabu mfalme wa Israeli, Ahazia mwana wa Yehoramu mfalme wa Yuda akawa mfalme.+ 26  Ahazia alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza kutawala, naye akatawala mwaka mmoja katika Yerusalemu.+ Na jina la mama yake lilikuwa Athalia+ mjukuu wa Omri+ mfalme wa Israeli. 27  Naye akaendelea kutembea katika njia ya nyumba ya Ahabu,+ akazidi kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova,+ kama nyumba ya Ahabu, kwa maana alikuwa mtu wa jamaa ya nyumba ya Ahabu kupitia ndoa.+ 28  Basi akaenda pamoja na Yehoramu mwana wa Ahabu kupigana vita na Hazaeli+ mfalme wa Siria kule Ramothi-gileadi,+ lakini Wasiria wakampiga+ Yehoramu. 29  Kwa hiyo Yehoramu+ mfalme akarudi Yezreeli+ ili apone yale majeraha waliyomtia Wasiria kule Rama alipopigana na Hazaeli mfalme wa Siria. Naye Ahazia+ mwana wa Yehoramu mfalme wa Yuda akashuka ili amwone Yehoramu mwana wa Ahabu katika Yezreeli, kwa maana alikuwa mgonjwa.

Maelezo ya Chini