2 Wafalme 7:1-20

7  Basi Elisha akasema: “Sikilizeni neno la Yehova.+ Yehova amesema hivi, ‘Kesho karibu na wakati kama huu kipimo kimoja cha sea cha unga laini kitakuwa na thamani ya shekeli moja, na vipimo viwili vya sea vya shayiri vitakuwa na thamani ya shekeli moja katika lango la Samaria.’”+  Ndipo amiri msaidizi ambaye mfalme alijiegemeza+ juu ya mkono wake akamjibu mtu wa Mungu wa kweli na kusema: “Ikiwa Yehova angefanya madirisha mbinguni,+ je, jambo hili lingetokea?”+ Naye akasema: “Tazama, wewe unaliona hilo kwa macho yako,+ lakini wewe hutakula kutokana nalo.”+  Na palikuwa na watu wanne wenye ukoma, waliokuwa katika mwingilio wa lango;+ nao wakaanza kuambiana: “Kwa nini tunaketi hapa mpaka tufe?  Kama tukisema, ‘Tuingie katika jiji,’ wakati kuna njaa katika jiji, pia tutakufa humo.+ Nasi tukiketi hapa, pia tutakufa. Basi sasa njooni, tuivamie kambi ya Wasiria. Wakituhifadhi hai, tutaishi; lakini wakituua, basi tutakufa.”+  Kwa hiyo wakaondoka wakati wa giza la jioni ili waingie katika kambi ya Wasiria; nao wakafika mpaka kandokando ya kambi ya Wasiria, na, tazama! hakuna yeyote aliyekuwako.  Na Yehova alikuwa amefanya kambi ya Wasiria isikie+ sauti ya magari ya vita, sauti ya farasi, sauti ya jeshi kubwa,+ hivi kwamba wakaambiana: “Tazama! Mfalme wa Israeli amekodi juu yetu wafalme wa Wahiti+ na wafalme wa Misri+ ili waje juu yetu!”  Wakaondoka mara moja, wakakimbia katika giza la jioni,+ wakaacha mahema yao na farasi+ zao na punda zao—ile kambi kama ilivyokuwa—nao wakaendelea kukimbia kwa ajili ya nafsi+ yao.  Wale wenye ukoma walipofika kandokando ya ile kambi, ndipo wakaingia ndani ya hema moja, wakaanza kula na kunywa na kuchukua kutoka humo fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda kuvificha. Kisha wakarudi na kuingia katika hema lingine, wakachukua vitu kutoka humo na kwenda kuvificha.+  Mwishowe wakaanza kuambiana: “Jambo tunalofanya si sawa. Leo ni siku ya habari njema!+ Tukisitasita, na tungojee mpaka nuru ya asubuhi, hatia itatupata pia.+ Basi sasa njooni, tuingie, tupeleke habari nyumbani kwa mfalme.” 10  Basi wakaenda, wakawaita watunza-malango+ wa jiji na kuwaletea habari, wakisema: “Tuliingia katika kambi ya Wasiria, na, tazama! hapakuwa na mtu yeyote humo wala sauti ya mwanadamu, lakini farasi peke yao waliofungwa na punda waliofungwa na mahema kama walivyoyaacha.”+ 11  Mara moja wale watunza-malango wakaita na kupeleka habari ndani nyumbani kwa mfalme. 12  Mfalme akasimama mara moja wakati wa usiku, akawaambia watumishi+ wake: “Tafadhali, acheni niwaambie yale ambayo Wasiria wametufanyia.+ Wanajua vema kwamba tuna njaa;+ na basi walitoka kambini ili wajifiche shambani,+ wakisema, ‘Watatoka jijini, nasi tutawakamata wakiwa hai, nasi tutaingia jijini.’” 13  Ndipo mmoja wa watumishi wake akajibu na kusema: “Tafadhali, acha wachukue farasi watano kati ya wale waliobaki ambao wamebaki jijini.+ Tazama! Wao ni sawa na umati wote wa Israeli ambao umebaki ndani yake. Tazama! Wao ni kama umati wote wa Israeli ambao umeangamia.+ Nasi tutume watu tuone.” 14  Kwa hiyo wakachukua magari mawili pamoja na farasi na mfalme akawatuma kuifuata kambi ya Wasiria, akisema: “Nendeni mwone.” 15  Ndipo wakawafuata mpaka Yordani; na tazama! njia yote ilijaa mavazi na vyombo+ ambavyo Wasiria walikuwa wamevitupa walipokuwa wanakimbia.+ Kisha wale wajumbe wakarudi na kumletea mfalme habari. 16  Na watu wakaenda na kuipora+ kambi ya Wasiria; basi kipimo kimoja cha sea cha unga laini kikawa na thamani ya shekeli moja, na vipimo viwili vya sea vya shayiri vikawa na thamani ya shekeli moja, kulingana na lile neno+ la Yehova. 17  Na mfalme alikuwa amemweka yule amiri msaidizi ambaye alikuwa amejiegemeza+ juu ya mkono wake asimamie njia ya lango; na watu wakaendelea kumkanyaga+ katika njia ya lango, hata akafa, kama alivyokuwa amesema yule mtu wa Mungu wa kweli,+ aliposema wakati mfalme aliposhuka kumjia. 18  Basi ikawa kama alivyosema yule mtu wa Mungu wa kweli kwa mfalme, akisema: “Vipimo viwili vya sea vya shayiri vyenye thamani ya shekeli moja na kipimo kimoja cha sea cha unga laini chenye thamani ya shekeli moja ndivyo itakavyokuwa kesho wakati kama huu katika njia ya lango la Samaria.”+ 19  Lakini yule amiri msaidizi akamjibu mtu wa Mungu wa kweli na kusema: “Hata ikiwa Yehova angefanya madirisha mbinguni, je, ingeweza kutokea kulingana na neno hili?”+ Naye akasema: “Tazama, wewe unaliona hilo kwa macho yako, lakini wewe hutakula kutokana nalo.”+ 20  Basi ikawa hivyo kwake,+ wakati watu walipoendelea kumkanyaga+ katika njia ya lango, hata akafa.

Maelezo ya Chini