2 Wafalme 6:1-33

6  Na wana+ wa manabii wakaanza kumwambia Elisha: “Tazama, sasa! Mahali+ tunapokaa mbele yako ni padogo+ mno kwetu.  Tafadhali, acha twende mpaka Yordani, tuchukue kila mmoja wetu nguzo kutoka hapo, tujijengee+ hapo mahali pa kukaa.” Basi akasema: “Nendeni.”  Na mmoja wao akasema: “Njoo, tafadhali, uende pamoja na watumishi wako.” Basi akasema: “Mimi nitaenda.”  Kwa hiyo akaenda pamoja nao, na mwishowe wakafika Yordani, wakaanza kukata miti.+  Na ikawa kwamba mtu fulani alikuwa akikata mti wake, na kichwa cha shoka+ kikaanguka majini. Naye akaanza kulia na kusema: “Ole wangu bwana wangu,+ kwa maana lilikuwa la kuazimwa!”+  Ndipo yule mtu wa Mungu wa kweli akasema: “Kimeanguka wapi?” Basi akamwonyesha mahali pale. Akakata kipande cha mti mara moja, akakitupa hapo, akafanya kile kichwa cha shoka kielee.+  Sasa akasema: “Kiinue.” Akanyoosha mkono wake mara moja, akakichukua.  Na mfalme wa Siria,+ kwa upande wake, akahusika katika vita juu ya Israeli. Basi akashauriana na watumishi wake,+ akisema: “Mtapiga kambi nami mahali fulani na fulani.”+  Ndipo yule mtu wa Mungu wa kweli+ akatuma watu kwa mfalme wa Israeli, na kusema: “Jilinde usipitie mahali hapa,+ kwa sababu hapo ndipo Wasiria wanaposhukia.”+ 10  Kwa hiyo mfalme wa Israeli akatuma watu mahali ambapo yule mtu wa Mungu wa kweli alikuwa amemwambia.+ Naye akamwonya,+ akakaa mbali na hapo, si mara moja wala mara mbili. 11  Basi moyo wa mfalme wa Siria ukawa na ghadhabu juu ya jambo hilo,+ kwa hiyo akawaita watumishi wake na kuwaambia: “Je, hamniambii ni nani kati ya walio wetu ambaye yuko upande wa mfalme wa Israeli?”+ 12  Ndipo mmoja wa watumishi wake akasema: “Hakuna yeyote, bwana wangu mfalme, lakini ni Elisha+ nabii aliye katika Israeli ndiye humwambia+ mfalme wa Israeli mambo ambayo wewe husema katika chumba chako cha kulala cha ndani.”+ 13  Kwa hiyo akasema: “Nendeni mwone mahali alipo, ili nitume watu kumchukua.”+ Baadaye akaletewa habari, kusema: “Tazama, yuko katika Dothani.”+ 14  Mara moja akapeleka huko farasi na magari ya vita na jeshi kubwa;+ nao wakaja wakati wa usiku na kulizunguka jiji lile. 15  Wakati mhudumu+ wa yule mtu wa Mungu wa kweli alipoamka asubuhi na mapema, akaenda nje, na, tazama, hapo jeshi lilikuwa limelizunguka jiji kwa farasi na magari ya vita. Mara moja mtumishi wake akamwambia: “Ole, bwana wangu!+ Tutafanya nini?” 16  Lakini yeye akasema: “Usiogope,+ kwa maana wale walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao.”+ 17  Na Elisha akaanza kusali+ na kusema: “Ee Yehova, tafadhali fungua macho yake,+ ili aone.” Mara moja Yehova akafungua macho ya yule mtumishi, hivi kwamba akaona; na, tazama! lile eneo lenye milima lilikuwa limejaa farasi na magari ya vita+ ya moto kumzunguka Elisha pande zote.+ 18  Walipoanza kushuka kumwendea, Elisha akaendelea kusali kwa Yehova na kusema: “Tafadhali, lipige taifa hili kwa upofu.”+ Basi yeye akawapiga kwa upofu kulingana na neno la Elisha. 19  Sasa Elisha akawaambia: “Hii siyo njia, na hili silo lile jiji. Nifuateni, na acheni niwaongoze kwa yule mtu mnayemtafuta.” Hata hivyo, akawaongoza kwenda Samaria.+ 20  Na ikawa kwamba mara walipofika Samaria, ndipo Elisha akasema: “Ee Yehova, fungua macho yao ili waone.”+ Yehova akafungua macho yao mara moja, nao wakaona; na, tazama, walikuwa katikati ya Samaria. 21  Sasa mfalme wa Israeli akamwambia Elisha mara alipowaona: “Je, niwapige, je, niwapige,+ baba yangu?”+ 22  Lakini akasema: “Usiwapige. Je, unawapiga wale ambao wewe umewachukua mateka kwa upanga wako na kwa upinde wako?+ Weka mkate na maji mbele yao ili wale na kunywa,+ waende kwa bwana wao.” 23  Basi akawaandalia karamu kubwa; nao wakaanza kula na kunywa, kisha akawaacha, wakaenda zao kwa bwana wao. Na vikundi vya waporaji vya Wasiria havikurudi+ tena hata mara moja katika nchi ya Israeli. 24  Na ikawa kwamba baadaye Ben-hadadi mfalme wa Siria akakusanya kambi yake yote, akapanda na kulizingira+ Samaria. 25  Baada ya muda njaa kali ikatokea katika Samaria,+ na, tazama! walilizingira mpaka kichwa cha punda+ kikawa na thamani ya vipande 80 vya fedha, na sehemu ya nne ya kipimo cha kabi cha mavi+ ya njiwa ikawa na thamani ya vipande 5 vya fedha. 26  Na ikawa kwamba mfalme wa Israeli alipokuwa akipita juu ya ukuta, mwanamke fulani akamlilia, akisema: “Okoa, Ee bwana wangu mfalme!”+ 27  Naye akasema: “Yehova asipokuokoa wewe, mimi nitakuokoa kutoka chanzo gani?+ ni kutoka uwanja wa kupuria au ni kutoka divai au shinikizo la mafuta?” 28  Na mfalme akaendelea kumwambia tena: “Una nini?” Kwa hiyo mwanamke huyo akasema: “Huyu mwanamke aliniambia, ‘Mtoe mwana wako ili tumle leo, na mwanangu tutamla kesho.’+ 29  Basi tukampika+ mwanangu, tukamla.+ Kisha nikamwambia kesho yake, ‘Mtoe mwana wako ili tumle.’ Lakini akamficha mwana wake.” 30  Na ikawa kwamba mara mfalme alipoyasikia maneno ya mwanamke yule, mara moja akayararua+ mavazi yake; na kwa vile alikuwa akipita juu ya ukuta, watu wakaona, na, tazama! ndani alikuwa amevaa nguo za magunia juu ya mwili wake. 31  Naye akaendelea kusema: “Mungu na anifanyie hivyo, naye azidishe hilo, kichwa cha Elisha mwana wa Shafati kikiendelea kusimama juu yake leo!”+ 32  Na Elisha alikuwa ameketi ndani ya nyumba yake mwenyewe, na wanaume wazee walikuwa wameketi pamoja naye,+ alipotuma mtu kutoka mbele yake. Kabla ya yule mjumbe kuingia kwake, yeye akawaambia wale wanaume wazee: “Je, mmeona jinsi ambavyo huyu mwana wa muuaji+ ametuma watu kukiondoa kichwa changu? Angalieni: mara mjumbe yule atakapofika, fungeni mlango, nanyi mtamsukuma nyuma kwa mlango. Je, sauti+ ya miguu ya bwana wake haiko nyuma yake?” 33  Alipokuwa bado anasema nao, tazama, yule mjumbe akawa anashuka kumjia, na mfalme akasema: “Tazama, huu ni msiba kutoka kwa Yehova.+ Kwa nini niendelee kumngojea Yehova?”+

Maelezo ya Chini