2 Wafalme 5:1-27

5  Basi mtu fulani Naamani,+ mkuu wa jeshi la mfalme wa Siria, alikuwa mwanamume mkuu mbele ya bwana wake naye aliheshimiwa, kwa sababu Yehova alikuwa amewapa Siria wokovu kupitia yeye;+ na mwanamume huyo alikuwa ni mwanamume shujaa, mwenye nguvu, ingawa alikuwa na ukoma.  Na Wasiria walikuwa wametoka wakiwa vikundi vya waporaji,+ nao wakamchukua mateka msichana mmoja mdogo+ kutoka katika nchi ya Israeli, naye akaja kuwa mbele ya mke wa Naamani.  Baada ya muda msichana huyo akamwambia+ bimkubwa wake: “Laiti bwana wangu angekuwa mbele ya nabii+ aliye katika Samaria! Hapo ndipo angemponya ukoma+ wake.”  Kwa hiyo mtu fulani akaenda, akampa bwana wake habari, na kusema: “Yule msichana anayetoka katika nchi ya Israeli alisema+ hivi na vile.”  Ndipo mfalme wa Siria akasema: “Anza safari! Haya njoo, nami nipeleke barua kwa mfalme wa Israeli.” Basi akaenda, akachukua mkononi+ mwake talanta kumi za fedha na vipande elfu sita vya dhahabu+ na mavazi+ kumi.  Naye akamletea mfalme wa Israeli ile barua,+ kusema: “Na sasa wakati barua hii inapokufikia, tazama, ninamtuma Naamani mtumishi wangu, ili umponye ukoma wake.”  Na ikawa kwamba mara tu mfalme wa Israeli aliposoma ile barua, mara moja akayararua+ mavazi yake na kusema: “Je, mimi ni Mungu,+ ili kuua au kuhifadhi hai?+ Kwa maana mtu huyu anatuma mtu kwangu ili nimponye ukoma wake; kwa maana angalieni, tafadhali, mwone jinsi anavyotafuta ugomvi nami.”+  Na ikawa kwamba mara tu Elisha mtu wa Mungu wa kweli aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake,+ mara moja akatuma kwa mfalme, na kusema: “Kwa nini uliyararua mavazi yako? Tafadhali, mwache aje kwangu ili ajue kwamba kuna nabii katika Israeli.”+  Basi Naamani akaja na farasi zake na magari yake ya vita, akasimama katika mlango wa nyumba ya Elisha. 10  Hata hivyo, Elisha akatuma mjumbe kwake, kusema: “Nenda kule, uoge+ mara saba+ katika Yordani ili nyama yako irudi kwako;+ na uwe safi.” 11  Ndipo Naamani akaudhika,+ akaanza kwenda zake na kusema: “Tazama, nilikuwa nimesema moyoni mwangu,+ ‘Atakuja nje kabisa kwangu na kwa hakika atasimama na kuliitia jina la Yehova Mungu wake, na kutikisa mkono wake huku na huku juu ya mahali pale, na kumponya mwenye ukoma.’ 12  Je, Abana na Farpari, mito ya Damasko,+ si bora kuliko maji+ yote ya Israeli? Je, siwezi kuoga ndani yake na kuwa safi?”+ Kwa hiyo akageuka, akaenda zake kwa ghadhabu.+ 13  Sasa watumishi wake wakakaribia, wakamwambia: “Baba yangu,+ kama nabii angelikuambia jambo kubwa, je, wewe hungelifanya? Basi si zaidi, kwa kuwa alikuambia, ‘Oga, uwe safi’?” 14  Ndipo akashuka, akaanza kujitumbukiza katika Yordani mara saba kulingana na neno la yule mtu wa Mungu wa kweli;+ kisha nyama yake ikarudi kama nyama ya mvulana mdogo,+ naye akawa safi.+ 15  Ndipo akarudi kwa yule mtu wa Mungu wa kweli,+ yeye na kambi yake yote, akaenda, akasimama mbele yake na kusema: “Tazama, sasa, hakika ninajua kwamba hakuna Mungu yeyote mahali pengine popote duniani isipokuwa katika Israeli.+ Na sasa, tafadhali pokea zawadi ya kubariki+ kutoka kwa mtumishi wako.” 16  Hata hivyo, yeye akasema: “Kama Yehova anavyoishi+ ambaye nimesimama mbele zake, sitaipokea.”+ Naye akaanza kumsihi aipokee, lakini akazidi kukataa. 17  Mwishowe Naamani akasema: “Tafadhali, kama sivyo, mtumishi wako na apewe udongo,+ mzigo wa nyumbu wawili; kwa sababu mtumishi wako hatatoa tena toleo la kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine yoyote isipokuwa kwa Yehova.+ 18  Katika jambo hili Yehova na amsamehe mtumishi wako: Bwana wangu atakapoingia katika nyumba ya Rimoni+ ili kuinama humo, naye anajiegemeza+ juu ya mkono wangu, nami nilazimike kuinama+ nyumbani mwa Rimoni, nitakapoinama nyumbani mwa Rimoni, tafadhali, Yehova na amsamehe mtumishi wako kwa habari hii.”+ 19  Naye akamwambia: “Nenda kwa amani.”+ Basi akaenda zake kutoka kwake kwa umbali mkubwa kutoka nchi hiyo. 20  Ndipo Gehazi+ mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu wa kweli+ akasema: “Tazama, bwana wangu amemwachilia Naamani,+ huyu Msiria kwa kutopokea mkononi mwake vitu alivyoleta. Kama Yehova anavyoishi,+ nitakimbia nimfuate, nichukue kitu fulani kutoka kwake.”+ 21  Na Gehazi akaanza kumfuatilia Naamani. Naamani alipoona mtu akikimbia nyuma yake, akashuka mara moja kutoka katika gari lake ili kumpokea, kisha akasema: “Je, ni salama?”+ 22  Naye akasema: “Ni salama. Bwana+ wangu amenituma,+ kusema, ‘Tazama! Vijana wawili wamenijia sasa hivi kutoka katika eneo lenye milima la Efraimu, kutoka kwa wana wa manabii.+ Tafadhali, wape talanta moja ya fedha na mavazi mawili.’”+ 23  Basi Naamani akasema: “Haya, chukua talanta mbili.” Naye akaendelea kumhimiza+ na mwishowe akafunga talanta mbili za fedha katika mifuko miwili, pamoja na mavazi mawili, akawapa watumishi wake wawili, ili wavibebe mbele yake. 24  Alipokuja Ofeli, akavichukua mara moja kutoka mkononi mwao, akaviweka nyumbani+ na kuwaacha wale watu waende zao. Basi wakaenda zao. 25  Naye mwenyewe akaingia na kusimama mbele ya bwana wake.+ Sasa Elisha akamwambia: “Umetoka wapi, Gehazi?” Lakini akasema: “Mtumishi wako hakwenda mahali popote hata kidogo.”+ 26  Ndipo akamwambia: “Je, moyo wangu haukukufuata wakati yule mtu alipogeuka na kushuka kutoka katika gari lake ili kukupokea? Je, ni wakati wa kupokea fedha au kupokea mavazi au mashamba ya mizeituni au ya mizabibu au kondoo au ng’ombe au watumishi wa kiume na wajakazi?+ 27  Basi ukoma+ wa Naamani utakushika wewe na uzao wako mpaka wakati usio na kipimo.”+ Mara moja akaondoka mbele yake, mwenye ukoma akiwa mweupe kama theluji.+

Maelezo ya Chini