2 Wafalme 3:1-27

3  Naye Yehoramu+ mwana wa Ahabu akawa mfalme juu ya Israeli katika Samaria mwaka wa kumi na nane wa Yehoshafati mfalme wa Yuda, akaendelea kutawala miaka kumi na miwili.  Naye akaendelea kutenda yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova,+ ila tu si kama baba yake+ wala kama mama yake, bali aliondoa nguzo takatifu+ ya Baali ambayo baba yake alikuwa ametengeneza.+  Ila tu alishikamana na dhambi za Yeroboamu+ mwana wa Nebati, ambazo kwa hizo alisababisha Israeli kutenda dhambi.+ Hakuziacha.  Naye Mesha+ mfalme wa Moabu akawa mfugaji wa kondoo, akamlipa mfalme wa Israeli wana-kondoo mia moja elfu na kondoo-dume mia moja elfu ambao hawajakatwa manyoya.  Na ikawa kwamba mara tu Ahabu alipokufa,+ mfalme wa Moabu akaanza kumwasi+ mfalme wa Israeli.  Basi Mfalme Yehoramu akaondoka Samaria siku hiyo, akawakusanya+ Israeli wote.  Tena akatuma kwa Yehoshafati mfalme wa Yuda, akisema: “Mfalme wa Moabu ameniasi. Je, utaenda pamoja nami kuwapiga vita Moabu?” Naye akasema: “Nitaenda.+ Mimi ni sawa na wewe; watu wangu ni sawa na watu wako;+ farasi wangu ni sawa na farasi wako.”  Naye akaendelea kusema: “Je, tutapanda kupitia njia gani hasa?” Akasema: “Kupitia njia ya nyika ya Edomu.”+  Na mfalme wa Israeli na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu+ wakaenda, wakazidi kwenda kwa siku saba, na kukawa hakuna maji kwa ajili ya hiyo kambi na kwa ajili ya wanyama wa kufugwa waliokuwa wakifuata hatua zao. 10  Mwishowe mfalme wa Israeli akasema: “Ni jambo la kusikitisha kwamba Yehova amewakusanya wafalme hawa watatu ili kuwatia mkononi mwa Moabu!”+ 11  Kwa hiyo Yehoshafati akasema:+ “Je, hakuna nabii wa Yehova hapa?+ Basi na tumuulize Yehova kupitia yeye.”+ Na mmoja wa watumishi wa mfalme wa Israeli akajibu na kusema: “Pana Elisha+ mwana wa Shafati, aliyemimina maji juu ya mikono ya Eliya.”+ 12  Ndipo Yehoshafati akasema: “Huyu ana neno la Yehova.” Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati na mfalme wa Edomu wakashuka kwake. 13  Na Elisha akamwambia mfalme wa Israeli: “Nina nini nawe?+ Nenda kwa manabii+ wa baba yako na kwa manabii wa mama yako.” Lakini mfalme wa Israeli akamwambia: “Hapana, kwa maana Yehova amewaita wafalme hawa watatu ili kuwatia mkononi mwa Moabu.”+ 14  Naye Elisha akasema: “Kama anavyoishi Yehova wa majeshi+ ambaye ninasimama mbele zake, kama haingekuwa kwamba ninaufikiria uso wa Yehoshafati mfalme wa Yuda,+ nisingekutazama wala kukuona wewe.+ 15  Na sasa nileteeni mpiga-kinanda.”+ Na ikatukia kwamba mara tu yule mpiga-kinanda alipopiga, mkono+ wa Yehova ukawa juu yake. 16  Naye akaendelea kusema: “Yehova amesema hivi, ‘Hili bonde la mto lijazwe mitaro;+ 17  kwa maana Yehova amesema hivi: “Ninyi hamtaona upepo, wala kuona mvua kubwa; ingawa hivyo, lile bonde la mto litajazwa maji,+ nanyi mtakunywa kutoka ndani yake,+ ninyi na mifugo yenu na wanyama wenu wa kufugwa.”’ 18  Na hili kwa kweli litakuwa jambo dogo machoni pa Yehova,+ naye kwa hakika atatia Moabu mkononi mwenu.+ 19  Nanyi bomoeni kila jiji lenye ngome+ na kila jiji bora, mkauangushe+ kila mti mzuri,+ mkazibe mabubujiko yote ya maji, na kuiharibu kwa mawe kila sehemu nzuri ya shamba.” 20  Na ikawa kwamba asubuhi,+ wakati wa kutolewa kwa toleo la nafaka,+ tazama! maji yalikuwa yakija kutoka upande wa Edomu, nayo nchi ikajaa maji. 21  Nao Wamoabu wote wakasikia kwamba hao wafalme wamekuja kupigana nao. Kwa hiyo wakakusanya watu kutoka kati ya wote waliojifunga+ mshipi na kwenda juu, nao wakaanza kusimama mpakani. 22  Walipoamka asubuhi na mapema, jua likamulika juu ya yale maji, hivi kwamba Wamoabu kutoka upande wa pili wakaona yale maji kuwa ni mekundu kama damu. 23  Nao wakaanza kusema: “Hii ni damu! Hakika wafalme wale wamepigwa kwa upanga, nao wakaanza kupigana na kuuana. Basi, sasa, chukueni nyara,+ enyi Moabu!” 24  Walipoingia katika kambi ya Israeli,+ ndipo Waisraeli wakasimama mara moja, wakaanza kuwapiga Wamoabu hivi kwamba wakakimbia kutoka mbele yao.+ Basi wakaingia katika Moabu, wakiwapiga na kuwaua Wamoabu walipokuwa wakija. 25  Na yale majiji wakayabomoa,+ nao wakatupa kila mmoja jiwe lake na kujaza kila sehemu nzuri ya shamba; wakaziba kila bubujiko la maji,+ wakaangusha kila mti mzuri,+ mpaka wakaacha tu ndani yake mawe ya Kir-haresethi;+ na wapiga-kombeo wakaanza kulizunguka na kulipiga. 26  Mfalme wa Moabu alipoona kwamba pigano limekuwa na nguvu kumshinda, ndipo mara moja akachukua pamoja naye watu mia saba wenye kutumia upanga ili wapenye mpaka kwa mfalme wa Edomu;+ lakini hawakuweza. 27  Mwishowe akamchukua mwana wake mzaliwa wa kwanza ambaye angetawala mahali pake, akamtoa+ kuwa dhabihu ya kuteketezwa juu ya ukuta. Na pakawa na ghadhabu kubwa juu ya Israeli, hivi kwamba wakaondoka, wakamwacha na kurudi katika nchi yao.

Maelezo ya Chini