2 Wafalme 21:1-26

21  Manase+ alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 55 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake lilikuwa Hefziba.  Naye akafanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova,+ kulingana na machukizo ya mataifa+ ambayo Yehova alikuwa amefukuza kutoka mbele ya wana wa Israeli.  Kwa hiyo akajenga tena mahali pa juu ambapo Hezekia baba yake alikuwa amepaharibu,+ akasimamisha madhabahu kwa ajili ya Baali na kutengeneza mti mtakatifu, kama alivyofanya Ahabu+ mfalme wa Israeli; naye akaanza kuliinamia+ jeshi lote la mbinguni+ na kulitumikia.+  Naye akajenga madhabahu katika nyumba ya Yehova,+ ambayo Yehova alikuwa amesema hivi kuihusu: “Nitaweka jina langu katika Yerusalemu.”+  Naye akajenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni+ katika nyua mbili za nyumba ya Yehova.+  Naye akampitisha motoni mwana wake mwenyewe,+ naye akafanya uchawi,+ akatafuta ishara za bahati na kufanyiza wenye kuwasiliana na pepo+ na wajuzi wa kubashiri+ matukio. Alifanya kwa kiasi kikubwa yale yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova, na kumtia uchungu.  Na zaidi, akaweka sanamu ya kuchongwa+ ya mti mtakatifu aliyokuwa ametengeneza katika nyumba+ ambayo Yehova alikuwa amemwambia Daudi na Sulemani mwana wake hivi: “Katika nyumba hii na katika Yerusalemu, ambalo nimelichagua kutoka katika makabila yote ya Israeli, nitaliweka jina langu mpaka wakati usio na kipimo.+  Nami sitafanya tena mguu wa Israeli utoke katika nchi niliyowapa mababu zao,+ mradi tu wawe waangalifu kufanya kulingana na yote ambayo nimewaamuru,+ naam, kuhusiana na sheria yote ambayo mtumishi wangu Musa aliwaamuru.”  Nao hawakusikiliza,+ lakini Manase akaendelea kuwashawishi wafanye yaliyokuwa mabaya+ kuliko yale mataifa+ ambayo Yehova alikuwa ameyaangamiza kutoka mbele ya wana wa Israeli. 10  Na Yehova akaendelea kusema kupitia watumishi wake manabii,+ akisema: 11  “Kwa sababu Manase+ mfalme wa Yuda amefanya machukizo+ haya, ametenda kwa uovu zaidi kuliko yote waliyotenda Waamori+ waliomtangulia, naye akasababisha Yuda watende dhambi+ kwa sanamu zake za mavi. 12  Ndiyo sababu Yehova, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Tazama, ninaleta msiba juu ya Yerusalemu+ na Yuda, ambao yeyote akiusikia masikio yake mawili yatawasha.+ 13  Nami nitanyoosha juu ya Yerusalemu kamba ya kupimia+ iliyotumika juu ya Samaria+ na pia timazi iliyotumiwa juu ya nyumba ya Ahabu;+ nami nitafuta+ kabisa Yerusalemu kama vile mtu anavyofuta kabisa bakuli lisilo na mkono, akilifuta kabisa na kulipindua.+ 14  Nami nitaacha mabaki+ ya urithi+ wangu na kuwatia mkononi mwa adui zao, nao watakuwa vitu vya kuporwa na kunyakuliwa na adui zao wote,+ 15  kwa sababu walifanya yaliyokuwa mabaya machoni pangu nao waliendelea kunitia uchungu tangu siku ile mababu zao walipotoka Misri mpaka leo hii.’”+ 16  Manase pia alimwaga kwa wingi sana damu isiyo na hatia,+ mpaka alipolijaza Yerusalemu kutoka mwisho huu mpaka mwisho ule, mbali na dhambi yake aliyosababisha Yuda kutenda dhambi kwa kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova.+ 17  Na mambo mengine ya Manase na yote aliyoyafanya na dhambi yake aliyotenda, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Yuda? 18  Mwishowe Manase akalala pamoja na mababu zake,+ akazikwa katika bustani ya nyumba yake, katika bustani ya Uza;+ na Amoni mwana wake akaanza kutawala mahali pake. 19  Amoni+ alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka miwili+ katika Yerusalemu. Na jina la mama yake lilikuwa Meshulemethi binti ya Haruzi kutoka Yotba. 20  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova, kama alivyofanya Manase baba yake.+ 21  Naye akaendelea kutembea katika njia yote ambayo baba yake alitembea,+ naye akaendelea kuzitumikia sanamu za mavi+ ambazo baba yake alitumikia na kuziinamia. 22  Basi akamwacha Yehova,+ Mungu wa mababu zake, naye hakutembea katika njia ya Yehova.+ 23  Mwishowe watumishi wa Amoni wakampangia hila na kumuua+ mfalme ndani ya nyumba yake mwenyewe. 24  Lakini watu wa nchi wakawapiga na kuwaua wale wote waliompangia hila+ Mfalme Amoni. Kisha watu wa nchi wakamfanya Yosia+ mwana wake kuwa mfalme mahali pake. 25  Na mambo mengine ya Amoni, yale aliyofanya, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Yuda? 26  Kwa hiyo wakamzika katika kaburi lake ndani ya bustani ya Uza;+ na Yosia+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake.

Maelezo ya Chini