2 Wafalme 20:1-21

20  Katika siku hizo Hezekia akawa mgonjwa kufikia hatua ya kufa.+ Basi Isaya+ mwana wa Amozi nabii akaingia kwake na kumwambia: “Yehova amesema hivi, ‘Wape amri watu wa nyumba yako,+ kwa maana wewe hakika utakufa wala hutaishi.’”+  Ndipo akageuza uso wake kuelekea ukuta,+ akaanza kusali kwa Yehova,+ akisema:  “Nakuomba, Ee Yehova, tafadhali ukumbuke+ jinsi nilivyotembea+ mbele zako kwa ukweli+ na kwa moyo mkamilifu,+ nami nimetenda yaliyokuwa mema machoni pako.”+ Na Hezekia akaanza kulia sana.+  Na ikawa kwamba Isaya hakuwa amefika katika ua wa kati, wakati neno la Yehova lilipomjia,+ na kusema:  “Rudi, umwambie Hezekia kiongozi+ wa watu wangu, ‘Yehova, Mungu+ wa Daudi babu yako, amesema hivi: “Nimeisikia+ sala+ yako. Nimeyaona machozi+ yako. Tazama, ninakuponya.+ Siku ya tatu utapanda kwenda katika nyumba ya Yehova.+  Na hakika mimi nitaongeza miaka kumi na mitano kwa siku zako, nami nitakukomboa wewe pamoja na jiji hili kutoka katika mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitalilinda+ jiji hili kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu.”’”+  Na Isaya akaendelea kusema: “Chukueni keki ya tini kavu zilizoshinikizwa.”+ Basi wakaichukua na kuitia juu ya lile jipu,+ kisha akapona+ hatua kwa hatua.  Wakati huo, Hezekia akamwambia Isaya: “Kuna ishara+ gani kwamba Yehova ataniponya nami hakika nitapanda siku ya tatu kwenda katika nyumba ya Yehova?”  Isaya akasema: “Hii ndiyo ishara+ kwa ajili yako kutoka kwa Yehova kwamba Yehova atatenda neno ambalo amesema: Je, kivuli kiende mbele vipandio kumi vya ngazi au kirudi nyuma vipandio kumi?” 10  Ndipo Hezekia akasema: “Ni jambo rahisi kivuli kwenda mbele vipandio kumi, wala si kwamba kivuli kirudi nyuma vipandio kumi.”+ 11  Kwa hiyo Isaya nabii akaanza kumwita Yehova; naye akafanya kile kivuli ambacho kilikuwa kimeshuka kirudi nyuma juu ya vile vipandio, yaani, juu ya vile vipandio vya ngazi ya Ahazi, vipandio kumi kurudi nyuma.+ 12  Wakati huo Berodak-baladani+ mwana wa Baladani mfalme wa Babiloni+ alimtumia Hezekia barua+ na zawadi; kwa maana alikuwa amesikia kwamba Hezekia alikuwa mgonjwa. 13  Na Hezekia akawasikiliza na kuwaonyesha nyumba yake yote ya hazina,+ fedha na dhahabu+ na mafuta ya zeri+ na mafuta mazuri na ghala lake la silaha na vyote vilivyokuwa katika hazina zake. Hakuna kitu chochote ambacho Hezekia hakuwaonyesha katika nyumba yake na katika mamlaka yake yote.+ 14  Baada ya hapo Isaya nabii akaingia kwa Mfalme Hezekia na kumwambia:+ “Watu hawa walisema nini nao walitoka wapi wakaja kwako?”+ Kwa hiyo Hezekia akasema: “Walitoka katika nchi ya mbali, kutoka Babiloni.” 15  Akaendelea kusema: “Waliona nini ndani ya nyumba yako?” Naye Hezekia akasema: “Waliona kila kitu kilicho ndani ya nyumba yangu. Hakuna chochote ambacho sikuwaonyesha katika hazina zangu.”+ 16  Sasa Isaya akamwambia Hezekia: “Sikia neno la Yehova,+ 17  ‘ “Tazama! Siku zinakuja, na vyote vilivyo ndani ya nyumba+ yako na ambavyo mababu zako wameweka akiba mpaka leo hii vitachukuliwa kwenda Babiloni.+ Hakuna chochote kitakachobaki,”+ Yehova amesema. 18  “Na baadhi ya wana wako mwenyewe watakaotoka kwako ambao utawazaa, watachukuliwa+ na kuwa maofisa wa makao+ ya mfalme katika jumba la mfalme wa Babiloni.”’”+ 19  Ndipo Hezekia akamwambia Isaya: “Neno la Yehova ambalo umesema ni jema.”+ Naye akaendelea kusema: “Je, sivyo, ikiwa amani na kweli+ zitaendelea kuwapo katika siku zangu?”+ 20  Na mambo mengine ya Hezekia na nguvu zake zote na jinsi alivyotengeneza kile kidimbwi+ na bomba+ la maji kisha akaleta maji ndani ya jiji, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Yuda? 21  Mwishowe Hezekia akalala pamoja na mababu+ zake; na Manase+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake.

Maelezo ya Chini