2 Wafalme 18:1-37

18  Na ikawa katika mwaka wa tatu wa Hoshea+ mwana wa Ela mfalme wa Israeli kwamba Hezekia+ mwana wa Ahazi+ mfalme wa Yuda akawa mfalme.  Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 29 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake lilikuwa Abi binti ya Zekaria.+  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa sawa machoni pa Yehova,+ kulingana na yote ambayo Daudi babu yake alikuwa amefanya.+  Yeye ndiye aliyeondoa mahali pa juu+ na kuzivunja vipande-vipande zile nguzo takatifu+ na kukata ule mti mtakatifu+ na kumponda vipande-vipande yule nyoka wa shaba+ ambaye Musa alitengeneza;+ kwa maana mpaka siku hizo wana wa Israeli walikuwa wameendelea kumfukizia moshi wa dhabihu,+ naye alikuwa akiitwa sanamu+ ya nyoka wa shaba.  Alimtegemea Yehova Mungu wa Israeli;+ na baada yake hapakuwa na yeyote kama yeye kati ya wafalme wote wa Yuda,+ hata wale waliomtangulia.+  Naye akaendelea kushikamana na Yehova.+ Hakugeuka kando na kuacha kumfuata, bali aliendelea kuzishika amri zake ambazo Yehova alimwamuru Musa.+  Na Yehova akawa pamoja naye.+ Popote ambapo alienda, alitenda kwa busara;+ naye alimwasi mfalme wa Ashuru wala hakumtumikia.+  Yeye ndiye aliyewapiga Wafilisti+ mpaka Gaza+ na pia maeneo yake, kuanzia ule mnara+ wa walinzi mpaka kwenye jiji lenye ngome.  Na ikawa katika mwaka wa nne wa Mfalme Hezekia, yaani, mwaka wa saba wa Hoshea+ mwana wa Ela mfalme wa Israeli, kwamba Shalmanesa+ mfalme wa Ashuru akapanda kuja juu ya Samaria, akaanza kulizingira.+ 10  Nao wakaliteka+ mwishoni mwa miaka mitatu; katika mwaka wa sita wa Hezekia, yaani, mwaka wa tisa wa Hoshea mfalme wa Israeli, Samaria likatekwa.+ 11  Kisha mfalme wa Ashuru+ akapeleka Israeli uhamishoni+ katika Ashuru, akawakalisha katika Hala+ na katika Habori+ kando ya mto Gozani na katika majiji ya Wamedi,+ 12  kwa sababu hawakuisikiliza+ sauti ya Yehova Mungu wao, bali waliendelea kuvunja agano lake,+ naam, yote ambayo Musa+ mtumishi wa Yehova aliamuru.+ Hawakusikiliza wala kutenda. 13  Na katika mwaka wa kumi na nne wa Mfalme Hezekia, Senakeribu+ mfalme wa Ashuru+ akapanda kuja juu ya majiji yote yenye ngome ya Yuda na kuyateka. 14  Kwa hiyo Hezekia mfalme wa Yuda akatuma ujumbe kwa mfalme wa Ashuru kule Lakishi, na kusema: “Nimetenda dhambi. Rudi nyuma, utoke juu yangu. Lolote utakalonitwika, nitalichukua.”+ Basi mfalme wa Ashuru akaweka juu ya Hezekia mfalme wa Yuda talanta+ 300 za fedha na talanta 30 za dhahabu. 15  Kwa hiyo Hezekia akatoa fedha yote iliyopatikana katika nyumba ya Yehova+ na katika hazina za nyumba ya mfalme.+ 16  Wakati huo Hezekia akaing’oa milango ya hekalu la Yehova+ na miimo ambayo Hezekia mfalme wa Yuda alikuwa ameifunika,+ kisha akampa mfalme wa Ashuru. 17  Na mfalme wa Ashuru+ akatuma Tartani+ na Rabsarisi na Rabshake+ kutoka Lakishi+ kwa Mfalme Hezekia katika Yerusalemu, wakiwa na jeshi kubwa mpaka Yerusalemu. Basi wakapanda, wakaja na kusimama tuli kando ya lile bomba+ la kidimbwi cha juu,+ kilicho kwenye njia kuu ya uwanja wa mfuaji wa nguo.+ 18  Nao wakaanza kumwita mfalme, lakini Eliakimu+ mwana wa Hilkia, aliyekuwa juu ya hiyo nyumba, na Shebna+ mwandishi na Yoa mwana wa Asafu karani, wakatoka nje, wakawajia. 19  Basi Rabshake+ akawaambia: “Tafadhali, mwambieni Hezekia, ‘Mfalme mkuu,+ mfalme wa Ashuru, amesema hivi: “Ni tumaini gani hili ambalo umelitegemea?+ 20  Wewe umesema (lakini hilo ni neno la midomo), ‘Kuna mashauri+ na nguvu kwa ajili ya vita.’ Sasa umeweka tegemeo lako katika nani, hivi kwamba ukaniasi+ mimi? 21  Sasa tazama! umeweka tegemeo lako katika usaidizi wa tete hili lililopondeka,+ Misri,+ ambalo, mtu akiliegemea, hakika litaingia mkononi mwake na kuuchoma. Hivyo ndivyo Farao+ mfalme wa Misri alivyo kwa wote wanaomtegemea. 22  Nanyi mkiniambia, ‘Tumeweka tegemeo+ letu katika Yehova,+ Mungu wetu,’ je, yeye siye ambaye mahali pake pa juu+ na madhabahu zake Hezekia+ ameondoa, huku akiwaambia Yuda na Yerusalemu, ‘Mnapaswa kuinama mbele ya madhabahu hii katika Yerusalemu’?”’+ 23  Basi sasa, tafadhali, mpeni dhamana+ bwana wangu mfalme wa Ashuru, nami niwape farasi elfu mbili tuone ikiwa mnaweza kuweka wapanda-farasi juu yao.+ 24  Unawezaje, basi, kugeuza nyuma uso wa gavana mmoja wa watumishi wadogo zaidi wa bwana wangu,+ na huku wewe unategemea Misri kwa ajili ya magari+ na kwa ajili ya wapanda-farasi?+ 25  Sasa je, nimekuja juu ya mahali hapa ili kupaharibu bila kupewa mamlaka kutoka kwa Yehova? Yehova mwenyewe aliniambia,+ ‘Nenda juu ya nchi hii, nawe lazima uiharibu.’” 26  Ndipo Eliakimu+ mwana wa Hilkia na Shebna+ na Yoa+ wakamwambia Rabshake:+ “Tafadhali, sema na watumishi wako katika lugha+ ya Kisiria, kwa maana tunaweza kusikia; wala usiseme nasi katika lugha+ ya Wayahudi masikioni mwa wale watu walio juu ya ukuta.” 27  Lakini Rabshake akawaambia: “Je, bwana wangu amenituma kusema maneno haya kwenu na kwa bwana wenu? Je, si kwa wale watu ambao wameketi juu ya ukuta, ili wale mavi+ yao wenyewe na kunywa mkojo wao wenyewe pamoja nanyi?”+ 28  Na Rabshake akaendelea kusimama na kuita kwa sauti kubwa katika lugha ya Wayahudi;+ naye akaendelea kusema: “Sikieni neno la mfalme mkuu,+ mfalme wa Ashuru. 29  Mfalme amesema hivi, ‘Msiache Hezekia awadanganye ninyi, kwa maana hawezi kuwakomboa kutoka mkononi mwangu.+ 30  Wala msiache Hezekia awafanye ninyi mkamtegemee Yehova,+ na kusema: “Hakika Yehova atatukomboa,+ na jiji hili halitatiwa mkononi mwa mfalme wa Ashuru.”+ 31  Msimsikilize Hezekia; kwa maana mfalme wa Ashuru amesema hivi: “Salimuni amri kwangu, mtoke nje mje kwangu, mle kila mtu kutokana na mzabibu wake mwenyewe na kila mtu kutokana na mtini+ wake mwenyewe na mnywe kila mtu maji ya tangi+ lake mwenyewe, 32  mpaka nije na kuwachukua ninyi na kwa kweli niwapeleke katika nchi iliyo kama nchi yenu wenyewe,+ nchi yenye nafaka na divai mpya, nchi yenye mkate+ na mashamba ya mizabibu,+ nchi yenye mizeituni ya mafuta na asali;+ nanyi mwendelee kuishi, msije mkafa. Nanyi msimsikilize Hezekia, kwa maana anawashawishi ninyi, akisema, ‘Yehova mwenyewe atatukomboa.’+ 33  Je, kila mmoja wa miungu ya mataifa ameikomboa+ kwa vyovyote nchi yake mwenyewe kutoka mkononi mwa mfalme wa Ashuru?+ 34  Iko wapi miungu ya Hamathi+ na Arpadi?+ Iko wapi miungu ya Sefarvaimu,+ Hena+ na Iva?+ Je, imekomboa Samaria kutoka mkononi mwangu?+ 35  Ni miungu gani kati ya miungu yote ya nchi ambayo imeikomboa nchi yao kutoka mkononi mwangu,+ hivi kwamba Yehova akomboe Yerusalemu kutoka mkononi mwangu?”’”+ 36  Na watu wakaendelea kukaa kimya+ wala hawakumjibu+ neno lolote, kwa maana amri ya mfalme ilisema: “Hampaswi kumjibu.”+ 37  Lakini Eliakimu+ mwana wa Hilkia, aliyekuwa juu ya hiyo nyumba, na Shebna+ mwandishi na Yoa+ mwana wa Asafu karani wakaja kwa Hezekia, mavazi yao yakiwa yameraruliwa,+ wakamwambia maneno ya Rabshake.

Maelezo ya Chini