2 Wafalme 17:1-41

17  Katika mwaka wa kumi na mbili wa Ahazi mfalme wa Yuda, Hoshea+ mwana wa Ela akawa mfalme katika Samaria+ juu ya Israeli kwa miaka tisa.  Naye akaendelea kutenda yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova, ila tu si kama wafalme wa Israeli waliomtangulia.+  Shalmanesa+ mfalme wa Ashuru+ alipanda kuja kupigana naye, na Hoshea akawa mtumishi wake, akaanza kumlipa ushuru.+  Hata hivyo, mfalme wa Ashuru akatambua kuna hila+ ndani ya Hoshea, kwa vile alikuwa ametuma wajumbe kwa So mfalme wa Misri+ naye hakuleta ushuru kwa mfalme wa Ashuru kama katika miaka ya hapo mwanzoni. Basi mfalme wa Ashuru akamfungia ndani na kuendelea kumfunga kifungoni.+  Na mfalme wa Ashuru akapanda kuja juu ya nchi yote na kupanda kuja mpaka Samaria, akalizingira+ kwa miaka mitatu.  Katika mwaka wa tisa wa Hoshea, mfalme wa Ashuru aliliteka Samaria+ kisha akapeleka Israeli uhamishoni+ katika Ashuru, akaendelea kuwakalisha katika Hala+ na katika Habori kando ya mto Gozani+ na katika majiji ya Wamedi.+  Na ikawa kwamba kwa sababu wana wa Israeli walimtendea dhambi+ Yehova, Mungu wao, aliyewapandisha kutoka katika nchi ya Misri kutoka chini ya mkono wa Farao mfalme wa Misri,+ nao wakaanza kuogopa miungu mingine;+  nao wakaendelea kutembea katika sheria+ za mataifa ambayo Yehova alikuwa ameyafukuza kutoka mbele ya wana wa Israeli, na katika sheria za wafalme wa Israeli ambazo walikuwa wametunga;  na wana wa Israeli wakatafuta mambo ambayo hayakuwa sawa kumwelekea Yehova Mungu wao,+ wakaendelea kujijengea mahali pa juu+ katika majiji yao yote, kuanzia mnara+ wa walinzi mpaka jiji lenye ngome; 10  nao wakaendelea kujisimamishia nguzo takatifu+ na miti mitakatifu+ juu ya kila kilima+ kirefu na chini ya kila mti wenye majani mengi;+ 11  na hapo katika mahali pote pa juu wakaendelea kufukiza moshi wa dhabihu sawa na mataifa+ ambayo Yehova alikuwa ameyapeleka uhamishoni kwa sababu yao, nao wakaendelea kutenda mambo mabaya ili kumtia uchungu+ Yehova; 12  Nao wakaendelea kutumikia sanamu za mavi,+ ambazo Yehova alikuwa amewaambia hivi kuzihusu: “Msifanye jambo hili”;+ 13  na Yehova akaendelea kuonya+ Israeli+ na Yuda+ kupitia manabii+ wake wote na kila mwonaji,+ akisema: “Geukeni kutoka katika njia zenu mbaya,+ mshike amri+ zangu, sheria+ zangu, kulingana na sheria+ yote niliyowaamuru mababu+ zenu na ambayo nimepeleka kwenu kupitia watumishi wangu manabii”;+ 14  nao hawakusikiliza lakini wakaendelea kufanya shingo zao kuwa ngumu+ kama shingo za mababu zao ambao hawakuonyesha imani+ katika Yehova Mungu wao; 15  nao wakaendelea kukataa masharti yake na agano+ lake alilofanya na mababu zao na vikumbusho+ vyake alivyokuwa amewaonya navyo, nao wakaendelea kufuata sanamu za ubatili+ nao wenyewe wakawa ubatili,+ naam, kwa kuiga mataifa yaliyowazunguka pande zote, ambao Yehova alikuwa amewaamuru wasifanye kama wao;+ 16  Nao wakaendelea kuacha amri+ zote za Yehova, Mungu wao, wakajitengenezea sanamu za kuyeyushwa,+ ndama wawili,+ na kutengeneza mti mtakatifu,+ nao wakaanza kuliinamia jeshi lote la mbinguni+ na kutumikia Baali;+ 17  nao wakaendelea kuwapitisha motoni+ wana wao na binti zao na kufanya uaguzi+ na kutafuta ishara za bahati,+ nao wakaendelea kujiuza+ ili kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova, ili kumtia uchungu;+ 18  Kwa hiyo Yehova akakasirikia+ Israeli sana, hivi kwamba akawaondoa machoni pake.+ Hakuacha yeyote abaki isipokuwa kabila la Yuda peke yake.+ 19  Hata Yuda hawakushika amri za Yehova, Mungu wao,+ lakini walianza kutembea katika sheria za Israeli+ ambazo walitunga. 20  Basi Yehova akaukataa uzao+ wote wa Israeli, akaendelea kuwatesa na kuwatia mkononi mwa waporaji, mpaka alipowatupilia mbali kutoka mbele zake.+ 21  Kwa maana alirarua Israeli kutoka katika nyumba ya Daudi, nao wakamfanya Yeroboamu mwana wa Nebati kuwa mfalme; na Yeroboamu+ akawatenga Israeli wasimfuate Yehova, naye akawasababisha watende dhambi kubwa.+ 22  Na wana wa Israeli wakatembea katika dhambi zote za Yeroboamu alizokuwa ametenda.+ Hawakuziacha, 23  mpaka Yehova alipoondoa Israeli kutoka mbele za macho yake,+ kama alivyokuwa amesema kupitia kwa watumishi wake wote manabii.+ Basi Israeli wakatoka katika udongo wao wenyewe, wakaenda uhamishoni katika Ashuru mpaka leo hii.+ 24  Basi mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babiloni+ na Kutha na Ava+ na Hamathi+ na Sefarvaimu,+ akawakalisha katika majiji ya Samaria+ badala ya wana wa Israeli; nao wakaanza kumiliki Samaria na kukaa katika majiji yake. 25  Na ikawa kwamba walipoanza kukaa humo, hawakumwogopa+ Yehova. Kwa hiyo Yehova akatuma simba+ katikati yao, nao wakaja kuwa wauaji katikati yao. 26  Basi wakatuma neno kwa mfalme wa Ashuru, na kusema: “Mataifa ambayo umepeleka uhamishoni na kuwakalisha katika majiji ya Samaria hawajui dini ya Mungu wa nchi hiyo, hivi kwamba yeye anazidi kutuma simba katikati yao;+ na tazama! wanawaua, kwa vile hakuna wowote wanaojua dini ya Mungu wa nchi hiyo.” 27  Ndipo mfalme wa Ashuru akaamuru, akisema: “Pelekeni huko mmoja wa makuhani+ mliopeleka uhamishoni kutoka huko, ili aende na kukaa huko, awafundishe dini ya Mungu wa nchi hiyo.” 28  Basi mmoja wa makuhani ambaye walikuwa wamempeleka uhamishoni kutoka Samaria akaja na kuanza kukaa katika Betheli,+ naye akawa mwalimu wao kuhusu jinsi wanavyopaswa kumwogopa Yehova.+ 29  Hata hivyo, kila taifa tofauti likajifanyia mungu wake mwenyewe,+ ambaye walimweka katika nyumba ya mahali pa juu ambapo Wasamaria walikuwa wamejenga, kila taifa tofauti, katika majiji yao ambamo walikuwa wakikaa. 30  Na watu wa Babiloni wakatengeneza Sukoth-benothi, na watu wa Kuthi+ wakatengeneza Nergali, na watu wa Hamathi wakatengeneza Ashima. 31  Nao Waavi+ wakatengeneza Nibhazi na Tartaki; na Wasefarvaimu+ wakawa wakiwateketeza wana wao motoni+ kwa Adrameleki na Anameleki miungu ya Sefarvaimu. 32  Nao wakawa wakimwogopa Yehova, wakaanza kujifanyia makuhani+ wa mahali pa juu kutoka kwa watu wa kawaida, wakawa watendaji kwa ajili yao katika nyumba ya mahali pa juu. 33  Wakawa wakimwogopa Yehova,+ lakini wakaiabudu miungu yao wenyewe,+ kulingana na dini ya yale mataifa ambayo kutoka katikati yao waliwapeleka uhamishoni.+ 34  Mpaka leo hii wanafanya kulingana na dini zao za kwanza.+ Hapakuwa na yeyote aliyemwogopa Yehova+ wala yeyote aliyefanya kulingana na masharti yake na maamuzi yake ya hukumu+ na sheria+ na amri+ ambazo Yehova aliwaamuru wana wa Yakobo,+ ambaye jina lake alilifanya kuwa Israeli;+ 35  wakati Yehova alipofanya agano+ pamoja nao na kuwaamuru, akisema: “Msiogope miungu mingine,+ wala msiinamie wala kuitumikia wala kuitolea dhabihu.+ 36  Lakini Yehova, aliyewapandisha ninyi kutoka katika nchi ya Misri kwa nguvu kubwa na kwa mkono ulionyooshwa,+ Yeye ndiye mnayepaswa kuogopa,+ nanyi mnapaswa kumwinamia+ yeye, nanyi mnapaswa kumtolea yeye dhabihu.+ 37  Na yale masharti+ na maamuzi ya hukumu+ na sheria na amri alizowaandikia,+ muwe waangalifu kuzitenda sikuzote;+ nanyi msiogope miungu mingine. 38  Na lile agano ambalo nimefanya pamoja nanyi, msilisahau;+ nanyi msiogope miungu mingine.+ 39  Lakini ni Yehova,+ Mungu wenu, mnayepaswa kumwogopa, kwa maana yeye ndiye atakayewakomboa kutoka mkononi mwa adui+ zenu wote.” 40  Nao hawakutii, lakini walitenda kulingana na dini yao ya kwanza.+ 41  Na hayo mataifa yakawa yakimwogopa Yehova,+ lakini yakazitumikia sanamu zao za kuchongwa. Na wana wao pamoja na wajukuu wao, wanatenda mpaka leo hii kama tu mababu zao walivyotenda.

Maelezo ya Chini