2 Wafalme 15:1-38

15  Katika mwaka wa 27 wa Yeroboamu mfalme wa Israeli, Azaria+ mwana wa Amazia+ mfalme wa Yuda akawa mfalme.  Alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 52 katika Yerusalemu.+ Na jina la mama yake lilikuwa Yekolia wa Yerusalemu.  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa manyoofu machoni pa Yehova, kulingana na yote ambayo Amazia baba yake alikuwa amefanya.+  Ni mahali pa juu peke yake ambapo hapakuondolewa.+ Watu walikuwa bado wanatoa dhabihu na kufukiza moshi wa dhabihu katika mahali pa juu.+  Mwishowe Yehova akamletea mfalme pigo,+ naye akaendelea kuwa mwenye ukoma+ mpaka siku ya kufa kwake, naye akaendelea kukaa katika nyumba yake akiwa ameondolewa wajibu wake,+ huku Yothamu+ mwana wa mfalme akiwa juu ya nyumba, akiwahukumu+ watu wa nchi.  Na mambo mengine ya Azaria na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Yuda?  Baadaye Azaria akalala pamoja na mababu zake,+ nao wakamzika pamoja na mababu zake katika Jiji la Daudi; na Yothamu mwana wake akaanza kutawala mahali pake.+  Katika mwaka wa 38 wa Azaria+ mfalme wa Yuda, Zekaria+ mwana wa Yeroboamu akawa mfalme juu ya Israeli katika Samaria kwa miezi 6.  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova, kama walivyofanya mababu zake.+ Hakuacha dhambi za Yeroboamu+ mwana wa Nebati, alizosababisha Israeli kutenda dhambi.+ 10  Ndipo Shalumu mwana wa Yabeshi akapanga hila+ juu yake, akampiga+ katika Ibleamu,+ akamuua, akaanza kutawala mahali pake. 11  Na mambo mengine ya Zekaria, tazama, yameandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli. 12  Hilo lilikuwa ni neno la Yehova+ alilokuwa amemwambia Yehu, akisema:+ “Wana,+ mpaka kizazi cha nne, wataketi kwa ajili yako juu ya kiti cha ufalme cha Israeli.” Na ikawa hivyo.+ 13  Kwa habari ya Shalumu mwana wa Yabeshi, alikuwa mfalme katika mwaka wa 39 wa Uzia+ mfalme wa Yuda, naye akaendelea kutawala kwa mwezi mmoja kamili katika Samaria.+ 14  Ndipo Menahemu+ mwana wa Gadi akapanda kutoka Tirsa,+ akaja Samaria na kumpiga Shalumu+ mwana wa Yabeshi katika Samaria na kumuua; naye akaanza kutawala mahali pake. 15  Na mambo mengine ya Shalumu na hila+ yake aliyopanga, tazama, yameandikwa katika kitabu cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli. 16  Wakati huo ndipo Menahemu alipopiga Tifsa na vyote vilivyokuwa ndani yake na eneo lake kutoka Tirsa, kwa sababu haukufunguliwa, naye akaupiga. Akapasua wanawake wote wenye mimba+ wa eneo hilo. 17  Katika mwaka wa 39+ wa Azaria mfalme wa Yuda, Menahemu mwana wa Gadi akawa mfalme juu ya Israeli kwa miaka 10 katika Samaria. 18  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova.+ Hakuziacha dhambi zote za Yeroboamu+ mwana wa Nebati, alizosababisha Israeli kutenda dhambi,+ siku zake zote. 19  Pulu+ mfalme wa Ashuru+ akaingia katika nchi. Basi Menahemu akampa+ Pulu talanta elfu moja za fedha,+ ili mikono yake iwe pamoja naye kuimarisha ufalme mkononi mwake.+ 20  Kwa hiyo Menahemu akaleta fedha ile kwa gharama ya Israeli, kwa gharama ya mashujaa wote, wanaume wenye nguvu,+ ili kumpa mfalme wa Ashuru shekeli 50 za fedha kwa kila mwanamume. Basi mfalme wa Ashuru akarudi, naye hakukaa humo nchini. 21  Na mambo mengine ya Menahemu+ na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli? 22  Mwishowe Menahemu akalala pamoja na mababu zake, na Pekahia+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake. 23  Katika mwaka wa 50 wa Azaria mfalme wa Yuda, Pekahia mwana wa Menahemu akawa mfalme juu ya Israeli katika Samaria kwa miaka miwili.+ 24  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova.+ Hakuziacha dhambi za Yeroboamu+ mwana wa Nebati, alizosababisha Israeli kutenda dhambi.+ 25  Ndipo Peka+ mwana wa Remalia amiri msaidizi+ wake akapanga hila+ juu yake, akampiga katika Samaria katika mnara wa makao wa nyumba ya mfalme+ pamoja na Argobu na Arie, na pamoja naye palikuwa watu 50 wa wana wa Gileadi. Basi akamuua na kuanza kutawala mahali pake. 26  Na mambo mengine ya Pekahia na yote aliyoyafanya, tazama, yameandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli. 27  Katika mwaka wa 52 wa Azaria mfalme wa Yuda, Peka+ mwana wa Remalia+ akawa mfalme juu ya Israeli katika Samaria kwa miaka 20. 28  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova.+ Hakuziacha dhambi za Yeroboamu+ mwana wa Nebati, alizosababisha Israeli watende dhambi.+ 29  Katika siku za Peka mfalme wa Israeli, Tiglath-pileseri+ mfalme wa Ashuru+ aliingia na kuchukua Iyoni+ na Abel-beth-maaka+ na Yanoa na Kedeshi+ na Hasori+ na Gileadi+ na Galilaya,+ nchi yote ya Naftali,+ akawachukua na kuwapeleka uhamishoni katika Ashuru.+ 30  Mwishowe Hoshea+ mwana wa Ela akafanya hila+ juu ya Peka mwana wa Remalia, akampiga na kumuua;+ naye akaanza kutawala mahali pake katika mwaka wa 20 wa Yothamu+ mwana wa Uzia. 31  Na mambo mengine ya Peka na yote aliyoyafanya, tazama, yameandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli. 32  Katika mwaka wa pili wa Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli, Yothamu+ mwana wa Uzia+ mfalme wa Yuda akawa mfalme. 33  Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 16 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake lilikuwa Yerusha binti ya Sadoki.+ 34  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa sawa machoni pa Yehova.+ Akafanya kulingana na yote ambayo Uzia baba yake alikuwa amefanya.+ 35  Isipokuwa tu mahali pa juu hapakuondolewa. Watu walikuwa bado wanatoa dhabihu na kufukiza moshi wa dhabihu katika mahali pa juu.+ Yeye ndiye aliyejenga lango la juu la nyumba ya Yehova.+ 36  Na yale mambo mengine ya Yothamu, aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya siku za wafalme wa Yuda?+ 37  Katika siku hizo Yehova alianza kuleta+ juu ya Yuda, Resini+ mfalme wa Siria na Peka+ mwana wa Remalia. 38  Mwishowe Yothamu akalala pamoja na mababu zake, akazikwa pamoja na mababu zake katika Jiji la Daudi babu yake;+ na Ahazi+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake.

Maelezo ya Chini