2 Wafalme 14:1-29

14  Katika mwaka wa pili wa Yehoashi+ mwana wa Yehoahazi mfalme wa Israeli, Amazia+ mwana wa Yehoashi mfalme wa Yuda, akawa mfalme.  Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 29 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake lilikuwa Yehoadini+ wa Yerusalemu.  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa manyoofu machoni pa Yehova,+ ila tu si kama Daudi babu yake.+ Akafanya kulingana na yote ambayo Yehoashi baba yake alifanya.+  Ni mahali pa juu peke yake ndipo hapakuondolewa.+ Watu walikuwa bado wanatoa dhabihu na kufukiza moshi wa dhabihu katika mahali pa juu.+  Na ikawa kwamba mara tu ufalme ulipokuwa umeimarishwa mkononi mwake, akaanza kuwapiga na kuwaua+ wale watumishi wake waliompiga na kumuua mfalme, baba yake.+  Naye hakuwaua wana wa wale waliompiga na kumuua, kulingana na yale ambayo yameandikwa katika kitabu cha sheria ya Musa ambayo Yehova aliamuru, akisema:+ “Akina baba wasiuawe kwa sababu ya wana, na wana wasiuawe kwa sababu ya akina baba; bali kila mmoja auawe kwa sababu ya dhambi yake mwenyewe.”+  Yeye aliwapiga na kuwaua Waedomu+ katika Bonde la Chumvi,+ watu elfu kumi, akateka Sela katika vita hivyo, na jina lake likaitwa Yoktheeli mpaka leo hii.  Kisha wakati huo Amazia aliwatuma wajumbe kwa Yehoashi mwana wa Yehoahazi mwana wa Yehu mfalme wa Israeli, na kusema: “Haya njoo. Tutazamane uso kwa uso.”+  Ndipo Yehoashi mfalme wa Israeli akatuma ujumbe kwa Amazia mfalme wa Yuda, na kusema: “Gugu lenye miiba lililokuwa katika Lebanoni lilituma ujumbe kwa mwerezi+ uliokuwa katika Lebanoni, na kusema, ‘Mpe mwanangu binti yako awe mke wake.’ Hata hivyo, mnyama wa mwituni aliyekuwa katika Lebanoni akapita karibu, akalikanyaga lile gugu lenye miiba.+ 10  Bila shaka umepiga+ Edomu, na moyo wako umekuinua.+ Furahia heshima+ yako na ukae nyumbani kwako mwenyewe. Kwa nini, basi, ujiingize katika mzozo+ chini ya hali zisizofaa+ hata uanguke, wewe na Yuda pamoja nawe?” 11  Na Amazia hakusikiliza.+ Basi Yehoashi mfalme wa Israeli akapanda, nao wakatazamana uso kwa uso,+ yeye na Amazia mfalme wa Yuda, kule Beth-shemeshi,+ ya Yuda. 12  Na Yuda wakashindwa mbele ya Israeli,+ hata wakaanza kukimbia, kila mmoja kwenda katika hema lake. 13  Naye Yehoashi mfalme wa Israeli akamkamata Amazia mfalme wa Yuda mwana wa Yehoashi mwana wa Ahazia kule Beth-shemeshi, kisha wakaja Yerusalemu, naye akabomoa shimo katika ukuta wa Yerusalemu katika Lango la Efraimu+ mpaka kwenye Lango la Pembeni,+ urefu wa mikono mia nne. 14  Naye akachukua dhahabu yote na fedha na vyombo vyote vilivyopatikana katika nyumba ya Yehova+ na katika hazina za nyumba ya mfalme na mateka, kisha akarudi Samaria. 15  Na mambo mengine ya Yehoashi, yale aliyoyafanya na uwezo wake na jinsi alivyopigana na Amazia mfalme wa Yuda, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli? 16  Mwishowe Yehoashi akalala pamoja na mababu zake,+ akazikwa katika Samaria+ pamoja na wafalme wa Israeli, na Yeroboamu+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake. 17  Na Amazia+ mwana wa Yehoashi mfalme wa Yuda akaendelea kuishi kwa miaka kumi na mitano+ baada ya kifo cha Yehoashi+ mwana wa Yehoahazi mfalme wa Israeli. 18  Na mambo mengine ya Amazia, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Yuda?+ 19  Baadaye wakaungana katika hila+ juu yake katika Yerusalemu, naye akakimbilia Lakishi;+ lakini wakatuma watu kumfuatilia huko Lakishi, wakamuua huko.+ 20  Kwa hiyo wakambeba juu ya farasi, naye akazikwa+ katika Yerusalemu pamoja na mababu zake katika Jiji la Daudi.+ 21  Ndipo watu wote wa Yuda wakamchukua Azaria,+ wakati huo akiwa na umri wa miaka kumi na sita,+ nao wakamfanya kuwa mfalme mahali pa Amazia+ baba yake. 22  Yeye alijenga Elathi+ na kulirudisha kwa Yuda baada ya mfalme kulala pamoja na mababu zake. 23  Katika mwaka wa 15 wa Amazia mwana wa Yehoashi mfalme wa Yuda, Yeroboamu+ mwana wa Yehoashi mfalme wa Israeli akawa mfalme katika Samaria kwa miaka 41. 24  Naye akaendelea kutenda yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova. Hakuacha dhambi zote za Yeroboamu mwana wa Nebati, alizosababisha Israeli kutenda dhambi.+ 25  Yeye ndiye aliyerudisha mpaka wa Israeli kutoka mwingilio wa Hamathi+ hadi kwenye bahari ya Araba,+ kulingana na neno la Yehova, Mungu wa Israeli, aliyesema kupitia Yona+ mtumishi wake, mwana wa Amitai, nabii aliyetoka Gath-heferi.+ 26  Kwa maana Yehova alikuwa ameyaona mateso machungu sana ya Israeli.+ Hapakuwa na yeyote asiye na uwezo wala yeyote asiye na thamani, wala hapakuwa na msaidizi kwa ajili ya Israeli.+ 27  Na Yehova alikuwa ameahidi kwamba hatafutilia mbali jina la Israeli kutoka chini ya mbingu.+ Basi akawaokoa+ kupitia mkono wa Yeroboamu mwana wa Yehoashi. 28  Kwa habari ya mambo mengine ya Yeroboamu na yote ambayo aliyafanya na uwezo wake, jinsi alivyopigana na jinsi alivyorudisha Damasko+ na Hamathi+ kwa Yuda katika Israeli, je, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli? 29  Mwishowe Yeroboamu akalala pamoja na mababu zake, pamoja na wafalme wa Israeli, na Zekaria+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake.

Maelezo ya Chini