2 Wafalme 10:1-36

10  Basi Ahabu alikuwa na wana 70+ katika Samaria.+ Kwa hiyo Yehu akaandika barua, akazituma Samaria kwa wakuu+ wa Yezreeli, wanaume wazee+ na watunzaji wa Ahabu, na kusema:  “Basi, sasa, wakati ule barua hii inapowafikia ninyi, mnao wana wa bwana wenu pamoja nanyi, na mnayo magari ya vita na farasi+ pamoja nanyi na jiji lenye ngome na silaha.  Nanyi mwone ni nani aliye bora zaidi na mnyoofu zaidi kati ya wana wa bwana wenu, mkamweke yeye juu ya kiti cha ufalme cha baba yake.+ Halafu mpiganie nyumba ya bwana wenu.”  Nao wakaogopa sana, wakaanza kusema: “Tazama! Wafalme wawili+ hawakusimama mbele yake, nasi tutasimamaje?”+  Kwa hiyo yule aliyekuwa juu ya nyumba na yule aliyekuwa juu ya jiji na wanaume wazee na watunzaji+ wakatuma ujumbe kwa Yehu, wakisema: “Sisi ni watumishi wako, na kila jambo unalotuambia tutafanya. Hatutamfanya yeyote kuwa mfalme. Fanya yaliyo mema machoni pako.”  Ndipo akawaandikia barua ya pili, na kusema: “Ikiwa ninyi ni wangu,+ nanyi mnaitii sauti yangu, chukueni vichwa vya hao wana+ wa bwana wenu, mje kwangu kesho wakati kama huu katika Yezreeli.”+ Basi wana wa mfalme, watu 70, walikuwa na wanaume mashuhuri wa jiji waliokuwa wakiwalea.  Na ikawa kwamba mara tu barua ile ilipowafikia, wakawachukua wale wana wa mfalme na kuwachinja, watu 70,+ kisha wakaviweka vichwa vyao ndani ya vikapu, wakampelekea kule Yezreeli.  Kisha yule mjumbe+ akaingia na kumwambia: “Wamevileta vichwa+ vya wana wa mfalme.” Kwa hiyo akasema: “Viwekeni katika mafungu mawili kwenye mwingilio wa lango mpaka asubuhi.”+  Na ikawa kwamba wakati wa asubuhi akaondoka. Kisha akasimama tuli na kuwaambia watu wote: “Ninyi ni waadilifu.+ Tazama, mimi mwenyewe nilipanga hila+ juu ya bwana wangu, nami nikamuua;+ lakini ni nani aliyewapiga na kuwaua hawa wote? 10  Basi jueni kwamba hakuna neno lolote la Yehova litakaloanguka chini+ bila kutimizwa ambalo Yehova amesema juu ya nyumba ya Ahabu;+ na Yehova mwenyewe amefanya aliyoyasema kupitia Eliya mtumishi wake.”+ 11  Tena Yehu akaendelea kuwapiga na kuwaua wote waliobaki wa nyumba ya Ahabu katika Yezreeli na watu wake wote walio mashuhuri+ na rafiki zake na makuhani+ wake, mpaka alipokuwa amewaangamiza watu wake wote, bila kuacha mwokokaji yeyote abaki.+ 12  Naye akasimama na kuingia, kisha akaenda zake Samaria. Nyumba ya kufungia ya wachungaji ilikuwa njiani. 13  Na Yehu akakutana na ndugu+ za Ahazia+ mfalme wa Yuda. Alipowaambia, “Ninyi ni nani?” ndipo wakasema: “Sisi ni ndugu za Ahazia, nasi tuko njiani kwenda kuuliza kama ni salama kwa wana wa mfalme na kwa wana wa malkia.” 14  Mara moja akasema: “Wakamateni wakiwa hai!”+ Kwa hiyo wakawakamata wakiwa hai, wakawachinja kando ya tangi la maji la ile nyumba ya kufungia, watu 42, naye hakumwacha hata mmoja wao abaki.+ 15  Alipokuwa akienda kutoka hapo, akakutana na Yehonadabu+ mwana wa Rekabu+ akija kumpokea. Alipombariki,+ akamwambia: “Je, moyo wako ni mnyoofu kunielekea mimi, kama vile moyo wangu ulivyo kuuelekea moyo wako?”+ Ndipo Yehonadabu akasema: “Ndiyo.” “Ikiwa ndivyo, nipe mkono wako.” Kwa hiyo akampa mkono wake. Basi akampandisha ndani ya gari pamoja naye.+ 16  Kisha akasema: “Enda pamoja nami, utazame jinsi ambavyo sivumilii ushindani+ wowote kumwelekea Yehova.” Nao wakaendelea kumwendesha pamoja naye katika gari lake la vita. 17  Mwishowe akafika Samaria. Sasa akaanza kuwapiga na kuwaua wote waliobaki wa Ahabu katika Samaria, mpaka akawaangamiza,+ kulingana na neno la Yehova alilomwambia Eliya.+ 18  Tena Yehu akakusanya watu wote na kuwaambia: “Ahabu alimwabudu Baali kwa kiwango kidogo tu.+ Lakini Yehu atamwabudu kwa kiwango kikubwa. 19  Basi sasa waiteni kwangu manabii+ wote wa Baali, waabudu+ wake wote na makuhani+ wake wote. Msiache hata mmoja akose kuwapo, kwa sababu nina dhabihu kubwa kwa ajili ya Baali. Yeyote atakayekosa kuwapo hataendelea kuishi.” Kwa habari ya Yehu, yeye alitenda kwa ujanja,+ kusudi awaharibu waabudu wa Baali. 20  Na Yehu akaendelea kusema: “Takaseni kusanyiko kuu kwa ajili ya Baali.” Basi wakalitangaza. 21  Kisha Yehu akatuma ujumbe katika Israeli yote,+ hivi kwamba waabudu wote wa Baali wakaja. Hakuna hata mmoja aliyebaki ambaye hakuja. Nao wakaendelea kuingia katika nyumba ya Baali,+ na nyumba ya Baali ikajaa kutoka mwisho mpaka mwisho. 22  Sasa akamwambia yule aliyesimamia chumba cha nguo: “Toa mavazi kwa ajili ya waabudu wote wa Baali.” Basi akawatolea mavazi. 23  Ndipo Yehu akaingia na Yehonadabu+ mwana wa Rekabu katika nyumba ya Baali. Sasa akawaambia waabudu wa Baali: “Tafuteni kwa uangalifu mhakikishe kwamba hamna hapa ndani pamoja nanyi waabudu wowote wa Yehova, isipokuwa tu waabudu wa Baali.”+ 24  Mwishowe wakaingia ili kutoa dhabihu na matoleo ya kuteketezwa, na Yehu akaweka watu 80 upande wa nje ili wawepo kwa ajili yake, naye akaendelea kusema: “Mtu yeyote atakayeponyoka kati ya watu ninaotia mikononi mwenu, nafsi ya huyo mtu itakuwa badala ya nafsi ya yule mwingine.”+ 25  Na ikawa kwamba mara tu alipomaliza kutoa lile toleo la kuteketezwa, Yehu akawaambia mara moja wale wakimbiaji na maamiri wasaidizi: “Ingieni ndani, wapigeni na kuwaua! Msiache hata mmoja atoke nje.”+ Na wale wakimbiaji na maamiri wasaidizi+ wakaanza kuwapiga na kuwaua kwa makali ya upanga na kuwatupa nje, nao wakazidi kwenda mpaka kwenye jiji la nyumba ya Baali. 26  Kisha wakazitoa nje nguzo takatifu+ za nyumba ya Baali na kuteketeza+ kila moja kwa moto. 27  Tena wakabomoa nguzo takatifu ya Baali+ na kuibomoa nyumba ya Baali,+ nao wakaitenga iwe choo+ mpaka leo hii. 28  Kwa hiyo Yehu akaangamiza Baali kutoka katika Israeli. 29  Ni dhambi tu za Yeroboamu+ mwana wa Nebati, alizosababisha Israeli kutenda dhambi,+ ambazo Yehu hakugeuka asizifuate, yaani, wale ndama wa dhahabu+ ambao mmoja alikuwa katika Betheli na mwingine katika Dani.+ 30  Basi Yehova akamwambia Yehu: “Kwa kuwa umetenda vema kwa kufanya yaliyo sawa machoni pangu,+ nawe umeitendea nyumba ya Ahabu+ kulingana na yote yaliyokuwa moyoni mwangu, wana, kufikia kizazi cha nne, wataketi kwa ajili yako juu ya kiti cha ufalme cha Israeli.”+ 31  Na Yehu hakuwa mwangalifu ili atembee katika sheria ya Yehova, Mungu wa Israeli, kwa moyo wake wote.+ Yeye hakugeuka kutoka katika dhambi za Yeroboamu alizosababisha Israeli kutenda dhambi.+ 32  Siku hizo Yehova akaanza kukatilia mbali Israeli kipande kimoja baada ya kingine; na Hazaeli+ akaendelea kuwapiga katika eneo lote la Israeli, 33  kutoka Yordani kuelekea mashariki, nchi yote ya Gileadi,+ Wagadi+ na Warubeni+ na Wamanase,+ kutoka Aroeri,+ lililoko kando ya bonde la mto la Arnoni, naam, Gileadi na Bashani.+ 34  Na mambo mengine ya Yehu na yote aliyofanya na uwezo wake wote, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli? 35  Mwishowe Yehu akalala pamoja na mababu+ zake, nao wakamzika katika Samaria; na Yehoahazi+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake. 36  Na siku ambazo Yehu alitawala juu ya Israeli zilikuwa miaka 28 katika Samaria.

Maelezo ya Chini