2 Mambo ya Nyakati 8:1-18

8  Na ikawa kwamba mwishoni mwa miaka 20,+ muda ambao Sulemani alitumia kujenga ile nyumba ya Yehova+ na nyumba yake mwenyewe,+  yale majiji ambayo Hiramu+ alikuwa amempa Sulemani—Sulemani aliyajenga upya na kuwakalisha humo wana wa Israeli.  Na zaidi ya hayo, Sulemani akaenda Hamath-soba na kulishinda.  Ndipo akajenga upya Tadmori katika nyika na majiji yote yenye maghala+ aliyokuwa amejenga katika Hamathi.+  Naye akajenga Beth-horoni ya Juu+ na Beth-horoni ya Chini,+ majiji yenye ngome yaliyo na kuta,+ milango na mapingo,+  na Baalathi+ na majiji yote yenye maghala yaliyokuwa yamekuwa ya Sulemani na majiji yote ya magari+ na majiji ya wapanda-farasi+ na kila kitu chenye kutamanika cha Sulemani+ ambacho alikuwa ametamani kukijenga katika Yerusalemu na katika Lebanoni+ na katika nchi yote ya mamlaka yake.  Na watu wote waliokuwa wameachwa wa Wahiti+ na Waamori+ na Waperizi+ na Wahivi+ na Wayebusi,+ ambao hawakuwa sehemu ya Israeli,+  kutoka kwa wana wao waliokuwa wameachwa baada yao katika nchi, ambao wana wa Israeli hawakuwaangamiza,+ Sulemani akaendelea kuwaandikisha+ kwa ajili ya kazi ya kulazimishwa mpaka leo hii.+  Lakini Sulemani hakumfanya yeyote kati ya wana wa Israeli kuwa mtumwa kwa ajili ya kazi yake;+ kwa maana hao walikuwa mashujaa wa vita+ na wakuu wa maamiri wake wasaidizi na wakuu wa waendesha-magari+ wake na wakuu wa wapanda-farasi+ wake. 10  Hawa ndio waliokuwa wakuu wa wasaidizi+ wa Mfalme Sulemani, watu 250, wasimamizi wa kazi juu ya watu.+ 11  Na Sulemani akamtoa binti ya Farao+ katika Jiji la Daudi,+ akampeleka katika nyumba aliyokuwa amemjengea,+ kwa maana alisema: “Ingawa yeye ni mke wangu, asikae katika nyumba ya Daudi mfalme wa Israeli, kwa maana mahali ambapo sanduku la Yehova limeletwa ni patakatifu.”+ 12  Ndipo wakati huo Sulemani akamtolea Yehova dhabihu+ za kuteketezwa juu ya ile madhabahu+ ya Yehova ambayo alikuwa amejenga mbele ya ukumbi,+ 13  kama desturi ya kila siku+ ili kutoa matoleo kulingana na amri ya Musa kwa ajili ya sabato+ na kwa ajili ya miezi mipya+ na kwa ajili ya sherehe rasmi+ mara tatu kwa mwaka,+ kwenye sherehe ya keki zisizo na chachu+ na kwenye sherehe ya majuma+ na kwenye sherehe ya vibanda.+ 14  Tena akaweka ile migawanyo+ ya makuhani juu ya utumishi wao kulingana na kanuni ya Daudi baba yake,+ na Walawi+ katika vituo vyao vya kazi, ili kusifu+ na kuhudumu+ mbele ya makuhani kama desturi ya kila siku,+ na watunza-malango katika migawanyo yao kwa ajili ya malango mbalimbali,+ kwa maana hivyo ndivyo ilivyokuwa amri ya Daudi mtu wa Mungu wa kweli. 15  Nao hawakuiacha amri ya mfalme kwa makuhani na Walawi kuhusu jambo lolote na kuhusu akiba ya mali.+ 16  Basi kazi yote ya Sulemani ilikuwa katika hali iliyotayarishwa+ kuanzia siku ya kuweka msingi wa nyumba ya Yehova mpaka ilipomalizika.+ Basi nyumba ya Yehova ikamalizika.+ 17  Wakati huo ndipo Sulemani alipoenda Esion-geberi+ na Elothi+ kando ya bahari katika nchi ya Edomu.+ 18  Naye Hiramu+ kupitia watumishi wake akampelekea kwa ukawaida meli na watumishi wenye ujuzi wa bahari,+ nao wakawa wakienda Ofiri+ pamoja na watumishi wa Sulemani na kuchukua kutoka huko talanta 450+ za dhahabu,+ wakamletea Mfalme Sulemani.+

Maelezo ya Chini