2 Mambo ya Nyakati 6:1-42

6  Ndipo Sulemani aliposema:+ “Yehova mwenyewe alisema kwamba atakaa katika giza zito;+  nami nimejenga nyumba ya makao yaliyoinuliwa+ kwa ajili yako na mahali palipofanywa imara kwa ajili yako ili ukae humo mpaka wakati usio na kipimo.”+  Kisha mfalme akageuza uso wake, akaanza kulibariki+ kutaniko lote la Israeli, huku kutaniko lote la Israeli likiwa limesimama.+  Naye akaendelea kusema: “Na abarikiwe Yehova Mungu wa Israeli,+ aliyesema kwa kinywa chake mwenyewe na Daudi baba yangu+ na kwa mikono yake mwenyewe ametimiza,+ akisema,  ‘Kuanzia ile siku nilipowatoa watu wangu katika nchi ya Misri, sikuchagua jiji kutoka katika makabila yote ya Israeli ili kujenga nyumba kwa ajili ya jina langu,+ ili liwe hapo, wala sikumchagua mwanadamu awe kiongozi juu ya watu wangu Israeli.+  Bali nitachagua Yerusalemu+ ili jina langu liwe hapo, nami nitamchagua Daudi awe juu ya watu wangu Israeli.’+  Na likawa jambo lililo moyoni mwa Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa ajili ya jina la Yehova Mungu wa Israeli.+  Lakini Yehova akamwambia Daudi baba yangu, ‘Kwa sababu lilikuwa jambo lililo moyoni mwako kujenga nyumba kwa ajili ya jina langu, ulifanya vema, kwa sababu lilikuwa jambo lililo moyoni mwako.+  Ila tu wewe mwenyewe hutaijenga nyumba hiyo,+ bali mwana wako atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayeijenga nyumba kwa ajili ya jina langu.’+ 10  Na Yehova akatimiza neno lake+ alilokuwa amesema, ili nisimame mahali pa Daudi baba yangu+ na kuketi juu ya kiti cha ufalme+ cha Israeli, kama Yehova alivyosema,+ na ili nijenge nyumba kwa ajili ya jina la Yehova Mungu wa Israeli,+ 11  na ili niweke hapo lile Sanduku+ ambamo mna agano la Yehova alilofanya na wana wa Israeli.”+ 12  Naye akaanza kusimama mbele ya madhabahu ya Yehova mbele ya kutaniko lote la Israeli,+ naye sasa akainyoosha mikono yake.+ 13  (Kwa maana Sulemani alikuwa amejenga jukwaa+ la shaba na kuliweka katikati ya ua.+ Urefu wake ulikuwa mikono mitano, na upana wake ulikuwa mikono mitano, na kimo chake kilikuwa mikono mitatu; naye akaendelea kusimama juu yake.) Naye akapiga magoti+ mbele ya kutaniko lote la Israeli, akainyoosha mikono yake kuelekea mbinguni.+ 14  Akaendelea kusema: “Ee Yehova Mungu wa Israeli,+ hakuna Mungu kama wewe+ mbinguni wala duniani, anayeshika agano+ na fadhili zenye upendo kwa watumishi wako wanaotembea mbele zako kwa moyo wao wote;+ 15  wewe ambaye umemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu yale uliyomwahidi,+ hivi kwamba ukatoa hiyo ahadi kwa kinywa chako mwenyewe, na kwa mkono wako mwenyewe umetimiza kama ilivyo leo hii.+ 16  Na sasa, Ee Yehova Mungu wa Israeli, umtimizie mtumishi wako Daudi baba yangu yale uliyomwahidi, ukisema, ‘Mwanamume wa kwako hatakatiliwa mbali mbele zangu asiketi juu ya kiti cha ufalme cha Israeli,+ ikiwa tu wana wako+ wataangalia njia yao kwa kutembea katika sheria yangu+ kama vile ambavyo wewe umetembea mbele zangu.’+ 17  Na sasa, Ee Yehova Mungu wa Israeli,+ acha ahadi+ uliyomwahidi mtumishi wako Daudi itimie.+ 18  “Lakini, je, kweli Mungu atakaa pamoja na wanadamu duniani?+ Tazama! Mbingu, ndiyo, mbingu za mbingu, haziwezi kukutosha;+ sembuse basi, nyumba hii ambayo nimeijenga!+ 19  Nawe ugeuke kuielekea sala ya mtumishi wako+ na ombi lake la kutaka kibali,+ Ee Yehova Mungu wangu, kwa kusikiliza kilio cha kusihi+ na sala ambayo mtumishi wako anatoa mbele zako,+ 20  ili macho yako yafunguliwe+ kuielekea nyumba hii mchana na usiku, kuelekea mahali ambapo ulisema utaweka jina lako,+ kwa kuisikiliza sala ambayo mtumishi wako anatoa kuelekea mahali hapa.+ 21  Nawe usikilize kusihi kwa mtumishi+ wako na kwa watu wako Israeli wanaposali kuelekea mahali hapa,+ ili wewe usikie ukiwa katika makao yako, ukiwa mbinguni;+ nawe usikie na kusamehe.+ 22  “Mwanadamu akimtendea dhambi mwanadamu mwenzake+ naye amlaani ili kumtia+ chini ya wajibu wa laana hiyo, naye kwa kweli aingie katika laana hiyo mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii,+ 23  basi na usikie ukiwa mbinguni,+ nawe utende+ na kuwahukumu watumishi wako ili kumlipa yule mwovu kwa kuweka njia yake juu ya kichwa chake mwenyewe+ na kwa kumtangaza mwadilifu+ kuwa ni mwadilifu kwa kumpa kulingana na uadilifu wake mwenyewe.+ 24  “Na watu wako Israeli wakishindwa mbele ya adui+ kwa sababu waliendelea kukutendea dhambi,+ nao kwa kweli warudi+ na kulisifu jina lako+ na kusali+ na kutoa ombi la kutaka kibali mbele zako katika nyumba hii,+ 25  basi na usikie ukiwa mbinguni,+ nawe usamehe+ dhambi ya watu wako Israeli, nawe uwarudishe+ katika nchi uliyowapa wao na mababu zao.+ 26  “Mbingu zikifungwa hivi kwamba hakuna mvua inayonyesha,+ kwa sababu waliendelea kukutendea dhambi,+ nao kwa kweli wasali kuelekea mahali hapa+ na kulisifu jina lako, nao wageuke kutoka katika dhambi yao kwa sababu uliendelea kuwatesa,+ 27  basi na usikie ukiwa mbinguni, nawe usamehe dhambi ya watumishi wako, naam, ya watu wako Israeli, kwa sababu unawafundisha+ kuhusu njia nzuri+ wanayopaswa kutembea ndani yake; nawe unyeshe mvua+ juu ya nchi yako ambayo umewapa watu wako kuwa fungu la urithi.+ 28  “Njaa ikitokea+ katika nchi, tauni+ ikitokea, kukitokea joto lenye kuunguza,+ ukungu,+ nzige+ na mende;+ adui+ zao wakiwazingira katika nchi ya malango yao+—pigo la namna yoyote na ugonjwa wa namna yoyote+ 29  sala yoyote,+ ombi lolote la kutaka kibali+ ambalo huenda likatolewa na mwanadamu au na watu wako wote Israeli,+ kwa sababu wanajua kila mmoja wao pigo+ lake na maumivu yake mwenyewe; wakati anaponyoosha mikono yake kuelekea nyumba hii,+ 30  basi na usikie ukiwa mbinguni, makao yako,+ nawe usamehe+ na kumpa kila mmoja kulingana na njia zake zote,+ kwa sababu unaujua moyo wake+ (kwa maana ni wewe peke yako unayejua vema moyo wa wanadamu);+ 31  kusudi wakuogope+ kwa kutembea katika njia zako siku zote ambazo wako hai juu ya uso wa nchi ambayo uliwapa mababu zetu.+ 32  “Na pia kwa mgeni ambaye si sehemu ya watu wako Israeli+ na ambaye anatoka katika nchi ya mbali kwa sababu ya jina lako kuu+ na mkono wako wenye nguvu+ na mkono wako ulionyooshwa,+ nao kwa kweli waje na kusali kuelekea nyumba hii,+ 33  basi na usikilize ukiwa mbinguni, katika makao yako yaliyofanywa imara,+ nawe ufanye kulingana na yote ambayo mgeni huyo anakuomba;+ kusudi watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako+ nao wakuogope+ kama vile watu wako Israeli wanavyokuogopa, na ili wajue kwamba jina lako limeitwa juu ya nyumba hii ambayo nimeijenga.+ 34  “Watu wako wakitoka kwenda vitani+ kupigana na adui zao katika njia ambayo unawatuma,+ nao kwa kweli wasali+ kwako wakielekea upande wa jiji hili ambalo umelichagua na nyumba ambayo nimeijenga kwa ajili ya jina lako,+ 35  basi usikie ukiwa mbinguni sala yao na ombi lao la kutaka kibali,+ nawe ufanye hukumu kwa ajili yao.+ 36  “Nao wakikutendea dhambi+ (kwa sababu hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi),+ nawe uwakasirikie na kuwatia mkononi mwa adui, na wenye kuwateka wawachukue mateka na kuwapeleka katika nchi ya adui iliyo mbali au iliyo karibu;+ 37  nao warudiwe na fahamu katika nchi ile ambayo wamechukuliwa mateka, nao hakika warudi na kutoa kwako ombi la kutaka kibali katika nchi ambayo wao ni mateka,+ wakisema, ‘Tumetenda dhambi,+ tumekosa+ nasi tumetenda uovu’;+ 38  nao kwa kweli warudi kwako kwa moyo wao wote+ na kwa nafsi yao yote katika nchi ambayo wao ni mateka+ wa wale waliowachukua mateka, nao kwa kweli wasali kuelekea upande wa nchi yao uliyowapa mababu zao na jiji ambalo umelichagua+ na nyumba ambayo nimeijenga kwa ajili ya jina lako;+ 39  basi usikie ukiwa mbinguni, katika makao yako yaliyofanywa imara,+ sala yao na maombi yao ya kutaka kibali,+ nawe ufanye hukumu+ kwa ajili yao na kuwasamehe+ watu wako ambao wamekutendea dhambi. 40  “Basi, tafadhali, Ee Mungu wangu, macho+ yako yafunguliwe na masikio+ yako yaisikilize sala inayohusu mahali hapa. 41  Na sasa usimame,+ Ee Yehova Mungu, uingie katika pumziko lako,+ wewe pamoja na Sanduku la nguvu zako.+ Makuhani wako, Ee Yehova Mungu, na wavikwe wokovu, nao washikamanifu wako washangilie katika wema.+ 42  Ee Yehova Mungu, usiugeuze nyuma uso wa mtiwa-mafuta wako.+ Ee uzikumbuke fadhili zenye upendo kwa Daudi mtumishi wako.”+

Maelezo ya Chini