2 Mambo ya Nyakati 35:1-27

35  Ndipo Yosia+ akamfanyia Yehova pasaka+ katika Yerusalemu nao wakachinja mnyama wa pasaka+ katika siku ya kumi na nne+ ya mwezi wa kwanza.+  Kwa hiyo akawaweka makuhani juu ya vitu vilivyo chini ya utunzaji+ wao na kuwatia moyo+ waendelee na utumishi wa nyumba ya Yehova.+  Naye akawaambia Walawi, wafundishaji+ wa Israeli yote, wale walio watakatifu kwa Yehova: “Wekeni Sanduku takatifu+ ndani ya nyumba+ aliyojenga Sulemani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli; lisiendelee kuwa mzigo juu ya mabega yenu.+ Sasa mtumikieni+ Yehova Mungu wenu, na Israeli watu wake.  Na mfanye matayarisho kulingana na nyumba ya mababu+ zenu kufuatana na migawanyo+ yenu, kulingana na maandishi+ ya Daudi mfalme wa Israeli na kulingana na maandishi+ ya Sulemani mwana wake.  Na msimame+ mahali patakatifu kulingana na vikundi vya nyumba ya mababu kwa ajili ya ndugu zenu, wana wa watu, na fungu la nyumba ya ukoo wa upande wa baba+ ya Walawi.+  Na mchinje mnyama wa pasaka+ na mjitakase+ na kufanya matayarisho kwa ajili ya ndugu zenu ili kufanya kulingana na neno la Yehova kupitia Musa.”+  Sasa Yosia akawachangia wana wa watu makundi, wana-kondoo dume na wana-mbuzi dume, hao wote kuwa wanyama wa pasaka kwa ajili ya wote waliokuwapo, hesabu yao 30,000, na ng’ombe, 3,000.+ Hao walitoka katika mali za mfalme.+  Na wakuu+ wake wakatoa mchango uwe toleo la hiari kwa ajili ya watu,+ kwa ajili ya makuhani na kwa ajili ya Walawi. Hilkia+ na Zekaria na Yehieli wakiwa viongozi wa nyumba ya Mungu wa kweli wakawapa makuhani kwa ajili ya wanyama wa pasaka wana-kondoo na wana-mbuzi elfu mbili na mia sita, na ng’ombe mia tatu.  Na Konania na Shemaya na Nethaneli ndugu zake na Hashabia na Yeieli na Yozabadi, wakuu wa Walawi, wakachangia Walawi kwa ajili ya wanyama wa pasaka wana-kondoo na wana-mbuzi elfu tano, na ng’ombe mia tano. 10  Na utumishi ukatayarishwa+ na makuhani wakaendelea kusimama+ mahali pao,+ na Walawi kwa migawanyo yao,+ kulingana na amri ya mfalme.+ 11  Nao wakachinja mnyama wa pasaka+ na makuhani+ wakanyunyiza+ damu kutoka mkononi mwao, huku Walawi wakiwachuna ngozi.+ 12  Tena wakatayarisha matoleo ya kuteketezwa ili kuvipa vikundi+ kulingana na nyumba ya ukoo wa upande wa baba,+ kwa wana wa watu, ili kumtolea Yehova toleo+ kulingana na yaliyoandikwa katika kitabu cha Musa;+ na pia wale ng’ombe wakawafanya hivyo. 13  Nao wakapika+ toleo la pasaka+ juu ya moto kulingana na desturi; na vile vitu vilivyofanywa kuwa vitakatifu wakavipika+ katika vyungu vya kupikia na katika vyungu vyenye makalio ya mviringo na katika mabakuli ya karamu, kisha wakalileta haraka kwa wana wote wa watu.+ 14  Na baadaye wakafanya matayarisho kwa ajili yao wenyewe na kwa ajili ya makuhani,+ kwa sababu makuhani wana wa Haruni walikuwa wakitoa dhabihu za kuteketezwa+ na vipande vyenye mafuta+ mpaka usiku, Walawi nao wakafanya matayarisho+ kwa ajili yao wenyewe na kwa ajili ya makuhani, wana wa Haruni. 15  Na waimbaji+ wana wa Asafu+ walikuwa katika cheo chao kulingana na amri ya Daudi+ na ya Asafu+ na ya Hemani+ na ya Yeduthuni,+ mwonaji+ wa mfalme; na watunza-malango+ walikuwa katika malango mbalimbali.+ Hawakuhitaji kuacha utumishi wao, kwa sababu ndugu zao Walawi walikuwa wamewafanyia matayarisho.+ 16  Na utumishi wote wa Yehova ulitayarishwa siku hiyo ili kuifanya pasaka+ na kutoa matoleo ya kuteketezwa juu ya madhabahu ya Yehova, kulingana na amri ya Mfalme Yosia.+ 17  Na wana wa Israeli waliopatikana wakaifanya pasaka+ wakati huo na pia sherehe ya keki zisizo na chachu kwa siku saba.+ 18  Na pasaka kama hiyo haikuwa imefanywa kamwe katika Israeli tangu siku za nabii Samweli,+ wala wafalme+ wengine wa Israeli hawakuwa wamefanya pasaka kama ile ambayo ilifanywa na Yosia na makuhani na Walawi na Yuda wote na Israeli waliopatikana na wakaaji wa Yerusalemu. 19  Pasaka hii ilifanywa katika mwaka wa kumi na nane wa utawala wa Yosia.+ 20  Baada ya hayo yote Yosia alipokuwa ameitayarisha nyumba, Neko+ mfalme wa Misri+ akapanda kuja kupigana kule Karkemishi+ kando ya Efrati. Ndipo Yosia+ akatoka kwenda kupambana naye.+ 21  Kwa hiyo akamtumia wajumbe, na kusema: “Nina nini na wewe, Ee mfalme wa Yuda? Si wewe ninayekuja kupigana nawe leo, lakini vita vyangu ni juu ya nyumba nyingine ambayo Mungu mwenyewe ameniambia niivuruge. Jiepushe kwa faida yako mwenyewe kwa sababu ya Mungu, ambaye yuko pamoja nami, wala usiache yeye akuangamize.”+ 22  Na Yosia hakugeuza uso wake kutoka kwake,+ lakini akajibadili sura+ ili kupigana naye wala hakuyasikiliza maneno ya Neko+ kutoka kinywani mwa Mungu. Basi akaja kupigana katika nchi tambarare ya bondeni ya Megido.+ 23  Na wapiga-mishale+ wakampiga Mfalme Yosia, hivi kwamba mfalme akawaambia watumishi wake: “Nishusheni, kwa sababu nimeumizwa vibaya sana.”+ 24  Kwa hiyo watumishi wake wakamshusha kutoka katika gari lile, wakampandisha katika gari lake la pili la vita na kumpeleka Yerusalemu.+ Hivyo akafa+ na kuzikwa katika uwanja wa makaburi ya mababu zake;+ na Yuda wote na Yerusalemu walikuwa wakimwombolezea+ Yosia. 25  Na Yeremia+ akaanza kumwimbia Yosia wimbo wa maombolezo;+ na waimbaji wote wanaume na waimbaji wanawake+ huendelea kusema juu ya Yosia katika nyimbo zao za huzuni mpaka leo hii; nao wameziweka kuwa sharti juu ya Israeli, nazo tazama, zimeandikwa kati ya nyimbo za maombolezo.+ 26  Na yale mambo mengine+ ya Yosia na matendo yake ya fadhili zenye upendo,+ kulingana na yale ambayo yameandikwa katika sheria+ ya Yehova, 27  na mambo yake, ya kwanza na ya mwisho,+ tazama, yameandikwa katika Kitabu+ cha Wafalme wa Israeli na Yuda.

Maelezo ya Chini