2 Mambo ya Nyakati 29:1-36

29  Hezekia+ alikuwa mfalme akiwa na umri wa miaka 25, naye akatawala miaka 29 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake lilikuwa Abiya binti ya Zekaria.+  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa sawa machoni pa Yehova,+ kulingana na yote ambayo Daudi babu yake alikuwa amefanya.+  Yeye mwenyewe, katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, aliifungua milango ya nyumba ya Yehova na kuanza kuirekebisha.+  Kisha akawaleta makuhani na Walawi na kuwakusanya mahali palipo wazi+ upande wa mashariki.  Naye akawaambia: “Nisikilizeni, enyi Walawi. Sasa jitakaseni+ na mwitakase nyumba ya Yehova Mungu wa mababu zenu, na mwondoe kitu kichafu kutoka mahali patakatifu.+  Kwa maana baba zetu wametenda kwa ukosefu wa uaminifu+ nao wametenda mabaya machoni pa Yehova Mungu wetu,+ hivi kwamba walimwacha+ na kugeuza nyuso zao kutoka kwenye maskani ya Yehova+ na kumpa visogo vyao.  Pia walifunga milango+ ya ukumbi na kuzima taa,+ nao hawakufukiza uvumba,+ wala hawakumtolea Mungu wa Israeli dhabihu ya kuteketezwa katika mahali patakatifu.+  Na ghadhabu+ ya Yehova ikaja juu ya Yuda na Yerusalemu, hivi kwamba akawafanya kuwa kitu cha kutetemesha watu,+ kitu cha kushangaza+ na kisababishi cha kupiga mluzi,+ kama vile mnavyoona kwa macho yenu wenyewe.  Na tazama, mababu zetu walianguka kwa upanga,+ na wana wetu na binti zetu na wake zetu walikuwa utekwani kwa sababu ya hayo.+ 10  Sasa ninataka moyoni mwangu kufanya agano+ pamoja na Yehova Mungu wa Israeli, ili hasira yake inayowaka igeuke kutoka kwetu. 11  Sasa, wanangu, msijipumzishe,+ kwa maana Yehova amewachagua ninyi msimame mbele zake ili kumhudumia+ na kuwa wahudumu+ wake na kuwa wenye kufukiza moshi wa dhabihu.”+ 12  Ndipo Walawi+ wakasimama, Mahathi mwana wa Amasai na Yoeli mwana wa Azaria wa wana wa Wakohathi;+ na kutoka kwa wana wa Merari,+ Kishi mwana wa Abdi na Azaria mwana wa Yehaleleli; na kutoka kwa Wagershoni,+ Yoa mwana wa Zima na Edeni mwana wa Yoa; 13  na kutoka kwa wana wa Elisafani,+ Shimri na Yeueli; na kutoka kwa wana wa Asafu,+ Zekaria na Matania; 14  na kutoka kwa wana wa Hemani,+ Yehieli na Shimei; na kutoka kwa wana wa Yeduthuni,+ Shemaya na Uzieli. 15  Ndipo wakawakusanya ndugu zao na kujitakasa+ na kuja kulingana na amri ya mfalme kwa maneno+ ya Yehova, ili kuitakasa+ nyumba ya Yehova. 16  Sasa makuhani wakaingia ndani ya nyumba ya Yehova ili kufanya utakaso, nao wakauondoa uchafu wote walioupata katika hekalu la Yehova mpaka kwenye ua+ wa nyumba ya Yehova. Nao Walawi wakauchukua ili waupeleke nje katika bonde la mto la Kidroni+ upande wa nje. 17  Basi wakaanza kutakasa katika siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, na katika siku ya nane ya mwezi huo wakaja katika ukumbi+ wa Yehova; nao wakaitakasa nyumba ya Yehova katika siku nane, na katika siku ya kumi na sita ya mwezi wa kwanza+ wakamaliza. 18  Kisha wakaingia kwa Hezekia mfalme na kusema: “Tumeitakasa nyumba yote ya Yehova, madhabahu+ ya toleo la kuteketezwa na vyombo+ vyake vyote, na meza+ ya mkate wa tabaka na vyombo vyake vyote.+ 19  Nasi tumetayarisha vyombo+ vyote ambavyo Mfalme Ahazi+ aliondoa katika utumishi wakati wa utawala wake katika ukosefu wake wa uaminifu,+ nasi tumevitakasa;+ na tazama, viko mbele ya madhabahu ya Yehova.” 20  Naye Hezekia+ mfalme akaondoka mapema,+ akawakusanya wakuu+ wa jiji, na kupanda kwenda katika nyumba ya Yehova. 21  Nao wakaleta ng’ombe-dume saba+ na kondoo-dume saba na wana-kondoo dume saba na mbuzi-dume saba wawe toleo la dhambi+ kwa ajili ya ufalme na kwa ajili ya patakatifu na kwa ajili ya Yuda. Basi akawaambia wana wa Haruni, makuhani,+ wawatoe wawe toleo juu ya madhabahu ya Yehova. 22  Kwa hiyo wakawachinja+ wale ng’ombe na makuhani wakapokea damu+ na kuinyunyiza+ juu ya madhabahu; kisha wakawachinja wale kondoo-dume+ na kuinyunyiza damu+ juu ya madhabahu, nao wakawachinja wana-kondoo na kuinyunyiza damu juu ya madhabahu. 23  Kisha wakawaleta karibu wale mbuzi-dume+ wa toleo la dhambi mbele ya mfalme na kutaniko na kuweka mikono yao juu yao.+ 24  Sasa makuhani wakawachinja na kutoa toleo la dhambi kwa damu yao juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya Israeli wote;+ kwa sababu mfalme alisema toleo la kuteketezwa na toleo la dhambi liwe+ kwa ajili ya Israeli+ wote. 25  Wakati huohuo akawaweka Walawi+ katika nyumba ya Yehova, wakiwa na matoazi,+ na vinanda+ na vinubi,+ kulingana na amri ya Daudi+ na ya Gadi+ mwonaji wa mfalme na ya nabii Nathani,+ kwa maana amri hiyo ilikuwa kulingana na mkono wa Yehova kupitia manabii wake.+ 26  Basi Walawi wakaendelea kusimama wakiwa na vyombo+ vya Daudi, na pia makuhani wakiwa na tarumbeta.+ 27  Ndipo Hezekia akasema dhabihu ya kuteketezwa itolewe juu ya madhabahu; na wakati lile toleo la kuteketezwa lilipoanza, wimbo+ wa Yehova ukaanza na pia tarumbeta, chini ya mwelekezo wa vyombo vya Daudi mfalme wa Israeli. 28  Na kutaniko lote wakainama+ huku wimbo ukivuma+ na tarumbeta zikipigwa—hayo yote yakaendelea mpaka lile toleo la kuteketezwa lilipomalizika. 29  Na mara tu walipomaliza kulitoa, mfalme na wote waliokuwa pamoja naye wakainama na kusujudu.+ 30  Sasa Hezekia mfalme na wakuu+ wakawaambia Walawi wamsifu Yehova kwa maneno ya Daudi+ na ya Asafu+ yule mwonaji. Kwa hiyo wakaanza kutoa sifa kwa kushangilia,+ wakaendelea kuinama na kusujudu.+ 31  Mwishowe Hezekia akajibu na kusema: “Sasa mmeujaza+ mkono wenu nguvu kwa ajili ya Yehova. Karibieni, mlete dhabihu+ na dhabihu za shukrani+ katika nyumba ya Yehova.” Nalo kutaniko likaanza kuleta dhabihu na dhabihu za shukrani, na pia kila mtu aliyekuwa na moyo wa kupenda, akaleta matoleo ya kuteketezwa.+ 32  Na hesabu ya matoleo ya kuteketezwa ambayo kutaniko hilo lilileta ikawa ng’ombe 70, kondoo-dume 100, wana-kondoo dume 200—hao wote wakiwa ni toleo la kuteketezwa kwa Yehova;+ 33  na pia matoleo matakatifu, ng’ombe 600 na wanyama 3,000 kati ya kundi. 34  Ila tu makuhani+ walikuwa wachache mno, nao hawakuweza kuchuna ngozi yale matoleo yote ya kuteketezwa.+ Kwa hiyo ndugu+ zao Walawi wakawasaidia mpaka kazi ilipoisha+ na mpaka makuhani walipokuwa wamejitakasa,+ kwa kuwa Walawi walikuwa wanyoofu+ zaidi wa moyo katika kujitakasa kuliko makuhani. 35  Na, pia, matoleo ya kuteketezwa+ yalikuwa mengi sana pamoja na vipande vya mafuta+ vya dhabihu za ushirika+ pamoja na matoleo ya kinywaji+ kwa ajili ya matoleo ya kuteketezwa. Hivyo utumishi wa nyumba ya Yehova ukatayarishwa.+ 36  Kwa hiyo Hezekia na watu wote wakashangilia kwa sababu Mungu wa kweli alikuwa amefanya matayarisho kwa ajili ya watu,+ kwa sababu jambo hilo lilikuwa limetokea kwa ghafula.+

Maelezo ya Chini