2 Mambo ya Nyakati 28:1-27

28  Ahazi+ alikuwa na umri wa miaka 20 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 16 katika Yerusalemu,+ naye hakufanya yaliyokuwa sawa machoni pa Yehova kama Daudi babu yake.+  Bali alitembea katika njia za wafalme wa Israeli,+ na hata akatengeneza sanamu za kuyeyushwa+ za Mabaali.+  Naye akafukiza moshi wa dhabihu+ katika bonde la mwana wa Hinomu,+ akateketeza wanawe+ katika moto, kulingana na machukizo+ ya mataifa ambayo Yehova alikuwa ameyafukuza kutoka mbele ya wana wa Israeli.+  Naye alitoa dhabihu kwa ukawaida+ na kufukiza moshi wa dhabihu katika mahali pa juu na juu+ ya vilima+ na chini ya kila namna ya mti wenye majani mengi.+  Kwa hiyo Yehova Mungu wake akamtia mkononi+ mwa mfalme wa Siria,+ nao wakampiga na kuchukua kutoka kwake hesabu kubwa ya mateka na kuwaleta Damasko.+ Naye pia akatiwa mkononi mwa mfalme wa Israeli,+ naye akampiga kwa mauaji makubwa.  Basi Peka+ mwana wa Remalia+ akaua katika Yuda watu 120,000 katika siku moja, wote wakiwa ni wanaume mashujaa, kwa sababu walimwacha Yehova+ Mungu wa mababu zao.  Tena, Zikri, mwanamume mwenye nguvu wa Efraimu,+ akamuua Maaseya mwana wa mfalme na Azrikamu kiongozi wa nyumba na Elkana yule aliyekuwa wa pili kwa mfalme.  Na tena wana wa Israeli wakawachukua mateka ndugu zao mia mbili elfu, wanawake, wana na mabinti; na pia wakapora nyara nyingi kutoka kwao, kisha wakaleta nyara hizo Samaria.+  Na palikuwa na nabii wa Yehova hapo ambaye jina lake lilikuwa Odedi. Basi akaenda mbele ya jeshi lililokuwa likija Samaria na kuwaambia: “Tazama! Yehova Mungu wa mababu zenu aliwatia hao mkononi mwenu kwa sababu ya ghadhabu+ yake juu ya Yuda, hivi kwamba mkafanya mauaji kati yao kwa ghadhabu+ ambayo imefika mpaka mbinguni.+ 10  Na sasa mnafikiria kuwafanya wana wa Yuda na wana wa Yerusalemu kuwa watumishi+ na wajakazi wenu. Hata hivyo, je, ninyi wenyewe hamna visa vya hatia juu ya Yehova Mungu wenu? 11  Na sasa nisikilizeni, na mwarudishe mateka ambao mmewateka kutoka kwa ndugu zenu,+ kwa maana hasira ya Yehova inayowaka iko juu yenu.”+ 12  Ndipo watu fulani wa vichwa+ vya wana wa Efraimu,+ Azaria mwana wa Yehohanani, Berekia mwana wa Meshilemothi na Yehizkia mwana wa Shalumu na Amasa mwana wa Hadlai, wakasimama kuwapinga wale waliokuwa wakiingia kutoka katika shughuli hiyo ya kijeshi, 13  nao wakawaambia: “Msiingize mateka humu, kwa sababu tutakuwa na hatia juu ya Yehova. Mnafikiria kuziongeza dhambi zetu na hatia yetu, kwa maana sisi tuna hatia kubwa,+ na kuna hasira inayowaka+ juu ya Israeli.” 14  Basi wale watu wenye silaha+ wakawaacha wale mateka+ na ile nyara mbele ya wakuu+ na kutaniko lote. 15  Kisha watu waliochaguliwa kwa majina+ yao wakasimama na kuwachukua wale mateka, na wote waliokuwa uchi wakawavika nguo kutokana na zile nyara. Basi wakawavika+ na kuwapa viatu, wakawalisha+ na kuwapa vinywaji+ na kuwapaka mafuta. Tena, kuhusu wowote wenye kutetemeka, wakawasafirisha+ juu ya punda na kuwaleta Yeriko,+ jiji la mitende,+ kando ya ndugu zao. Kisha wakarudi Samaria.+ 16  Wakati huo Mfalme Ahazi+ akatuma ujumbe kwa wafalme wa Ashuru+ ili wamsaidie. 17  Na kwa mara nyingine tena Waedomu+ wakaingia na kuwapiga Yuda na kuchukua mateka. 18  Nao Wafilisti+ wakavamia majiji ya Shefela+ na Negebu+ katika Yuda na kuteka Beth-shemeshi+ na Aiyaloni+ na Gederothi+ na Soko+ na miji yake ya kandokando na Timna+ na miji yake ya kandokando na Gimzo na miji yake ya kandokando; nao wakaanza kukaa humo. 19  Kwa kuwa Yehova alinyenyekeza+ Yuda kwa sababu ya Ahazi mfalme wa Israeli, kwa sababu aliachilia mambo katika Yuda,+ nao wakatenda kwa ukosefu mkubwa sana wa uaminifu kumwelekea Yehova. 20  Mwishowe Tilgath-pilneseri+ mfalme wa Ashuru akaja kupigana naye na kumtaabisha,+ naye hakumtia nguvu. 21  Kwa kuwa Ahazi alichukua mali yote katika nyumba ya Yehova+ na nyumba ya mfalme+ na ya wakuu+ na kumpa zawadi mfalme wa Ashuru;+ lakini jambo hilo halikumsaidia kamwe. 22  Hata hivyo, wakati alipokuwa akimtaabisha, yeye, yaani, Mfalme Ahazi, alizidi kutenda kwa ukosefu wa uaminifu kumwelekea Yehova.+ 23  Naye akaanza kuitolea dhabihu miungu+ ya Damasko+ iliyokuwa ikimpiga, naye akasema: “Kwa sababu miungu ya wafalme wa Siria inawasaidia wao,+ mimi nitaitolea dhabihu, ili inisaidie.”+ Nayo ikawa kisababishi cha kumfanya yeye na Israeli wote wajikwae.+ 24  Zaidi ya hayo, Ahazi akavikusanya vyombo+ vya nyumba ya Mungu wa kweli na kuvikata vipande-vipande vyombo vya nyumba ya Mungu wa kweli,+ akaifunga milango+ ya nyumba ya Yehova, akajitengenezea madhabahu katika kila pembe katika Yerusalemu.+ 25  Na katika majiji yote, majiji ya Yuda, akajenga mahali pa juu+ kwa ajili ya kuifukizia miungu mingine moshi wa uvumba,+ hivi kwamba akamtia uchungu+ Yehova Mungu wa mababu zake. 26  Na yale mambo yake mengine+ na njia zake, ya kwanza na ya mwisho, tazama, yameandikwa katika Kitabu+ cha Wafalme wa Yuda na wa Israeli. 27  Mwishowe Ahazi akalala pamoja na mababu zake, nao wakamzika katika jiji, Yerusalemu, kwa maana hawakumpeleka kwenye makaburi ya wafalme wa Israeli.+ Na Hezekia mwana wake akaanza kutawala mahali pake.

Maelezo ya Chini