2 Mambo ya Nyakati 24:1-27

24  Yehoashi+ alikuwa na umri wa miaka 7 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 40 katika Yerusalemu.+ Na jina la mama yake lilikuwa Sibia kutoka Beer-sheba.+  Na Yehoashi+ akaendelea kufanya yaliyokuwa sawa machoni+ pa Yehova siku zote za Yehoyada kuhani.+  Na Yehoyada akampa wake wawili, naye akazaa wana na mabinti.+  Ikawa baadaye kwamba kurekebisha nyumba ya Yehova kukawa moyoni mwa Yehoashi.+  Kwa hiyo akawakusanya makuhani+ na Walawi na kuwaambia: “Nendeni katika majiji ya Yuda, mkusanye pesa kutoka kwa Israeli wote ili kuirekebisha+ nyumba ya Mungu wenu mwaka baada ya mwaka;+ nanyi mtende jambo hili haraka.” Na Walawi hawakutenda haraka.+  Basi mfalme akamwita Yehoyada aliye kichwa na kumwambia:+ “Kwa nini hujawadai Walawi walete kutoka Yuda na Yerusalemu kodi takatifu iliyoagizwa na Musa+ mtumishi wa Yehova, ile ya kutaniko la Israeli, kwa ajili ya hema la Ushuhuda?+  Kwa maana wana wa Athalia yule mwanamke mwovu+ walikuwa wamevunja na kuingia ndani ya nyumba ya Mungu wa kweli,+ na hata vitu vyote vitakatifu+ vya nyumba ya Yehova walikuwa wamevitolea Mabaali.”+  Ndipo mfalme akatoa amri, nao wakatengeneza sanduku+ na kuliweka nje kwenye lango la nyumba ya Yehova.  Kisha wakatoa mwito katika Yuda na Yerusalemu yote ili kumletea Yehova ile kodi takatifu+ iliyoagizwa na Musa+ mtumishi wa Mungu wa kweli juu ya Israeli nyikani. 10  Na wakuu+ wote na watu wote wakaanza kushangilia,+ nao wakaendelea kuleta na kuitia ndani ya lile sanduku+ mpaka wote walipokuwa wametoa. 11  Na ikawa kwamba kwa wakati unaofaa akawa akiliweka lile sanduku chini ya uangalizi wa mfalme kwa mkono wa Walawi,+ na mara tu walipoona kuna pesa nyingi,+ mwandishi+ wa mfalme na mjumbe wa mkuu wa makuhani wakaja na kuzitoa katika sanduku, kisha wakaliinua na kulirudisha mahali pake. Hivyo ndivyo walivyofanya siku baada ya siku, hivi kwamba wakakusanya pesa kwa wingi. 12  Kisha mfalme na Yehoyada wakawa wakiwapa waliokuwa wakifanya+ kazi katika utumishi wa nyumba ya Yehova,+ nao wakaandika wachongaji wa mawe+ na mafundi+ ili kuirekebisha nyumba ya Yehova,+ na pia wafanyakazi wa chuma na shaba ili kuirekebisha nyumba ya Yehova.+ 13  Na wafanyakazi wakaanza kutenda,+ na kazi ya kurekebisha ikaendelea kusonga mbele mkononi mwao, na mwishowe wakaisimamisha nyumba ya Mungu wa kweli kama inavyopaswa kuwa kimuundo na kuitia nguvu. 14  Na mara tu walipomaliza, wakaleta pesa zilizobaki mbele ya mfalme na Yehoyada, nao wakatengeneza vyombo vya nyumba ya Yehova, vyombo vya huduma+ na vya kutoa matoleo na vikombe+ na vyombo vya dhahabu+ na vya fedha; nao wakawa watoaji wa dhabihu za kuteketezwa+ katika nyumba ya Yehova kwa ukawaida siku zote za Yehoyada. 15  Na Yehoyada akawa mzee na mwenye kushiba miaka+ naye akafa mwishowe, akiwa na umri wa miaka 130 wakati wa kifo chake. 16  Basi wakamzika katika Jiji la Daudi pamoja na wafalme,+ kwa sababu alikuwa ametenda mema katika Israeli+ na kwa Mungu wa kweli na kwa nyumba Yake. 17  Na baada ya kifo cha Yehoyada, wakuu+ wa Yuda wakaja na kumwinamia mfalme. Na wakati huo mfalme akawasikiliza.+ 18  Na mwishowe wakaiacha nyumba ya Yehova Mungu wa mababu zao, wakaanza kuitumikia miti mitakatifu+ na sanamu,+ hivi kwamba kukawa na ghadhabu juu ya Yuda na Yerusalemu kwa sababu ya hiyo hatia yao.+ 19  Naye akaendelea kutuma manabii+ katikati yao ili kuwarudisha kwa Yehova; nao wakaendelea kutoa ushuhuda juu yao, lakini hawakusikiliza.+ 20  Na roho+ ya Mungu ikamfunika+ Zekaria+ mwana wa Yehoyada+ kuhani, hivi kwamba akasimama juu ya watu na kuwaambia: “Mungu wa kweli amesema hivi, ‘Kwa nini mnazivunja amri za Yehova, hivi kwamba hamwezi kufanikiwa?+ Kwa sababu mmemwacha Yehova, yeye naye atawaacha ninyi.’”+ 21  Mwishowe wakapanga hila juu yake,+ wakampiga kwa mawe+ kwa amri ya mfalme katika ua wa nyumba ya Yehova. 22  Na Yehoashi mfalme hakukumbuka fadhili zenye upendo ambazo Yehoyada baba yake alikuwa amemwonyesha,+ hivi kwamba akamuua mwana wake, ambaye, alipokuwa akifa, alisema: “Yehova na aone jambo hili na kulidai.”+ 23  Na ikawa kwamba mwanzoni mwa mwaka,+ jeshi la Siria+ likaja kupigana naye,+ nao wakaanza kuvamia Yuda na Yerusalemu. Ndipo wakawaangamiza wakuu+ wote wa watu kutoka katikati ya watu, nao wakapeleka nyara yao yote kwa mfalme wa Damasko.+ 24  Kwa maana jeshi la Wasiria lilivamia kwa hesabu ndogo ya watu,+ na Yehova mwenyewe akatia mkononi mwao jeshi lililo na hesabu kubwa sana,+ kwa sababu walikuwa wamemwacha Yehova Mungu wa mababu zao; nao wakafanya hukumu juu ya Yehoashi.+ 25  Nao walipoondoka kwake (kwa kuwa walimwacha akiwa na magonjwa mengi),+ watumishi wake mwenyewe wakapanga hila+ juu yake kwa sababu ya damu+ ya wana wa Yehoyada+ kuhani; wakamuua kitandani mwake, hata akafa.+ Kisha wakamzika katika Jiji la Daudi,+ lakini hawakumzika katika makaburi ya wafalme.+ 26  Na hawa ndio waliopanga hila juu yake: Zabadi+ mwana wa Shimeathi mwanamke Mwamoni na Yehozabadi mwana wa Shimrithi mwanamke Mmoabu. 27  Na kwa habari ya wanawe na wingi wa matangazo juu yake+ na kuwekwa msingi+ wa nyumba ya Mungu wa kweli, tazama, yameandikwa katika ufafanuzi wa Kitabu+ cha Wafalme. Na Amazia+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake.

Maelezo ya Chini