2 Mambo ya Nyakati 21:1-20

21  Mwishowe Yehoshafati akalala pamoja na mababu zake,+ akazikwa pamoja na mababu zake+ katika Jiji la Daudi; na Yehoramu+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake.  Naye alikuwa na ndugu, wana wa Yehoshafati, Azaria na Yehieli na Zekaria na Azaria na Mikaeli na Shefatia, hao wote walikuwa wana wa Yehoshafati mfalme wa Israeli.  Basi baba yao akawapa zawadi+ nyingi za fedha na dhahabu na vitu bora pamoja na majiji yenye ngome katika Yuda;+ lakini ufalme akampa Yehoramu,+ kwa maana yeye ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza.+  Wakati Yehoramu aliposimama kuwa juu ya ufalme wa baba yake, alikiimarisha cheo chake, kwa hiyo akawaua ndugu zake+ wote kwa upanga na pia baadhi ya wakuu wa Israeli.  Yehoramu alikuwa na umri wa miaka 32 alipoanza kutawala, naye akatawala+ miaka 8 katika Yerusalemu.  Naye akaendelea kutembea katika njia ya wafalme wa Israeli,+ kama walivyofanya wale wa nyumba ya Ahabu; kwa maana binti ya Ahabu alikuwa amekuwa mke wake,+ naye akaendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova.+  Na Yehova hakutaka kuiharibu nyumba ya Daudi,+ kwa sababu ya lile agano+ alilokuwa amefanya pamoja na Daudi, na kama alivyokuwa amesema kwamba atampa+ yeye na wanawe taa sikuzote.+  Katika siku zake Edomu+ waliasi kutoka chini ya mkono wa Yuda,+ nao wakaweka mfalme atawale juu yao.+  Basi Yehoramu pamoja na wakuu wake wakavuka na pia magari yote pamoja naye. Na ikawa kwamba aliondoka wakati wa usiku, akawapiga na kuwaua Waedomu waliokuwa wamemzunguka na pia wale wakuu wa magari. 10  Lakini Edomu wakaendelea kuasi kutoka chini ya mkono wa Yuda mpaka leo hii. Wakati huo ndipo Libna+ wakaanza kuasi kutoka chini ya mkono wake, kwa sababu yeye alikuwa amemwacha Yehova Mungu wa mababu zake.+ 11  Yeye pia alikuwa ametengeneza mahali pa juu+ katika milima ya Yuda, ili awasababishe wakaaji wa Yerusalemu kufanya uasherati,+ na ili afukuzie Yuda mbali.+ 12  Mwishowe maandishi+ yakaja kwake kutoka kwa Eliya+ nabii, na kusema: “Yehova Mungu wa Daudi babu yako, amesema hivi, ‘Kwa sababu hukutembea katika njia za Yehoshafati+ baba yako wala katika njia za Asa+ mfalme wa Yuda, 13  bali unatembea katika njia ya wafalme wa Israeli+ na kuwafanya Yuda na wakaaji wa Yerusalemu wafanye uasherati+ kama vile nyumba ya Ahabu ilivyofanya watu wafanye uasherati,+ na hata umewaua ndugu zako, nyumba ya baba yako, waliokuwa bora kuliko wewe;+ 14  tazama! Yehova analeta pigo kubwa+ kwa watu wako+ na kwa wana wako+ na kwa wake zako na kwa mali zako zote. 15  Nawe utakuwa na magonjwa mengi,+ na ugonjwa wa matumbo yako, mpaka matumbo yako yatakapotoka nje kwa sababu ya ugonjwa huo siku baada ya siku.’”+ 16  Kwa hiyo Yehova akaamsha juu ya Yehoramu roho+ ya Wafilisti+ na Waarabu+ waliokuwa kando ya Waethiopia.+ 17  Basi wakapanda na kuingia Yuda na kuifungua kwa nguvu na kuteka mali zote zilizokuwa katika nyumba ya mfalme+ na pia wanawe na wake zake,+ wala hakuachiwa mwana yeyote ila Yehoahazi,+ mwana wake aliye mdogo zaidi. 18  Na baada ya hayo yote Yehova akampiga katika matumbo yake kwa ugonjwa ambao haukuweza kuponywa.+ 19  Na ikawa kwamba katika siku zilizofuata, kipindi cha miaka miwili kamili kilipokwisha, matumbo+ yake yakatoka nje wakati wa ugonjwa wake, na mwishowe akafa katika magonjwa yake mabaya; na watu wake hawakumfanyia mfukizo kama ule mfukizo+ waliowafanyia mababu zake. 20  Alianza kutawala akiwa na umri wa miaka 32, naye akatawala miaka 8 katika Yerusalemu. Mwishowe akaenda zake bila kutamaniwa.+ Basi wakamzika katika Jiji la Daudi,+ lakini si katika makaburi ya wafalme.+

Maelezo ya Chini