2 Mambo ya Nyakati 17:1-19

17  Na Yehoshafati+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake na kuimarisha cheo chake juu ya Israeli.  Naye akaweka majeshi katika majiji yote yenye ngome ya Yuda na kuweka kambi za kijeshi katika nchi ya Yuda na katika majiji ya Efraimu ambayo Asa baba yake alikuwa ameyateka.+  Na Yehova akaendelea kuwa pamoja na Yehoshafati,+ kwa sababu alitembea katika njia za zamani za Daudi babu yake+ wala hakutafuta Mabaali.+  Kwa kuwa alimtafuta Mungu wa baba yake,+ naye akatembea katika amri yake,+ wala si kulingana na matendo ya Israeli.+  Na Yehova akaendelea kuufanya imara ufalme mkononi mwake;+ na Yuda wote wakaendelea kumpa Yehoshafati zawadi,+ naye akawa na utajiri na utukufu mwingi.+  Na moyo wake ukawa jasiri katika njia+ za Yehova, naye akaondoa hata mahali pa juu+ na miti mitakatifu+ katika Yuda.  Na katika mwaka wa tatu wa utawala wake akawaita wakuu wake, yaani, Ben-haili na Obadia na Zekaria na Nethaneli na Mikaya, ili wafundishe katika majiji ya Yuda,  na pamoja nao Walawi, Shemaya na Nethania na Zebadia na Asaheli na Shemiramothi na Yehonathani na Adoniya na Tobaya na Tob-adoniya Walawi, na pamoja nao Elishama na Yehoramu makuhani.+  Nao wakaanza kufundisha+ katika Yuda, nao walikuwa na kitabu cha sheria ya Yehova;+ nao wakaendelea kuzunguka katika majiji yote ya Yuda na kufundisha kati ya watu. 10  Na hofu+ ya Yehova ikawa juu ya falme zote za nchi zilizozunguka Yuda pande zote, nao hawakupigana vita na Yehoshafati.+ 11  Na kutoka kwa Wafilisti walikuwa wakimletea Yehoshafati zawadi+ na pesa zikiwa ushuru.+ Pia Waarabu+ walikuwa wakimletea makundi, kondoo-dume elfu saba na mia saba na mbuzi-dume elfu saba na mia saba.+ 12  Na Yehoshafati akaendelea kusonga na kuwa mkuu zaidi;+ naye akaendelea kujenga ngome+ na majiji ya maghala+ katika Yuda. 13  Naye akawa na shughuli nyingi katika majiji ya Yuda; na mashujaa wa vita,+ wanaume wenye nguvu,+ walikuwa katika Yerusalemu. 14  Na hivi vilikuwa vyeo vyao kulingana na nyumba za mababu zao: Wa Yuda wakuu wa maelfu, Adna mkuu, na mashujaa, wanaume wenye nguvu, 300,000 walikuwa pamoja naye.+ 15  Na Yehohanani mkuu alikuwa chini yake, na watu 280,000 walikuwa pamoja naye. 16  Na Amasia mwana wa Zikri mwenye kujitolea+ kwa Yehova alikuwa chini yake, na mashujaa, wanaume wenye nguvu, 200,000 walikuwa pamoja naye. 17  Na kutoka katika Benyamini+ palikuwa na yule shujaa, mwanamume mwenye nguvu Eliada, na wanaume 200,000 wenye upinde na ngao walikuwa pamoja naye.+ 18  Na Yehozabadi alikuwa chini ya amri yake, na wanaume 180,000 waliotayarishwa kwa ajili ya jeshi walikuwa pamoja naye. 19  Hao ndio waliokuwa wakimhudumia mfalme zaidi ya wale ambao mfalme aliweka katika majiji yenye ngome+ kotekote katika Yuda.

Maelezo ya Chini