2 Mambo ya Nyakati 15:1-19

15  Sasa roho+ ya Mungu ikaja juu ya Azaria mwana wa Odedi.+  Kwa hiyo akaenda mbele ya Asa na kumwambia: “Mnisikilize mimi, Ee Asa na Yuda wote na Benyamini! Yehova yuko pamoja nanyi ikiwa ninyi mko pamoja naye;+ nanyi mkimtafuta,+ atawaruhusu mumpate, lakini mkimwacha yeye atawaacha ninyi.+  Na kwa siku nyingi Israeli+ hawakuwa na Mungu wa kweli wala kuhani mwenye kufundisha+ wala Sheria.  Lakini waliporudi kwa Yehova Mungu wa Israeli,+ wakiwa katika taabu yao,+ na kumtafuta, basi aliwaruhusu wampate.+  Na nyakati hizo hapakuwa na amani kwa yule anayetoka wala kwa yule anayeingia,+ kwa sababu kulikuwa na machafuko mengi kati ya wakaaji wote wa nchi mbalimbali.+  Nao walivunjwa vipande-vipande, taifa kupigana na taifa+ na jiji kupigana na jiji, kwa sababu Mungu aliendelea kuwatia katika machafuko kwa kila namna ya taabu.+  Nanyi iweni hodari+ na msiache mikono yenu ilegee,+ kwa sababu kuna thawabu kwa ajili ya kazi yenu.”+  Na mara tu Asa alipoyasikia maneno hayo na unabii wa Odedi+ nabii, akajipa moyo, akaondoa kabisa machukizo+ katika nchi yote ya Yuda na Benyamini na katika majiji aliyokuwa ameteka kutoka katika eneo lenye milima la Efraimu,+ na kuifanya upya madhabahu ya Yehova iliyokuwa mbele ya ukumbi wa Yehova.+  Naye akaanza kukusanya pamoja Yuda wote na Benyamini+ na wakaaji wageni+ waliokuwa pamoja nao kutoka katika Efraimu na Manase na Simeoni, kwa maana walikuwa wamekimbia wakamwendea kutoka katika Israeli wakiwa hesabu kubwa walipoona kwamba Yehova Mungu wake alikuwa pamoja naye.+ 10  Basi wakakusanywa pamoja katika Yerusalemu mwezi wa tatu wa mwaka wa kumi na tano wa utawala wa Asa. 11  Ndipo wakamtolea Yehova dhabihu siku hiyo kutokana na zile nyara walizoleta, ng’ombe mia saba na kondoo elfu saba. 12  Zaidi ya hayo, wakaingia katika agano+ ili kumtafuta Yehova Mungu wa mababu zao kwa moyo wao wote na kwa nafsi yao yote;+ 13  kwamba yeyote ambaye hangemtafuta Yehova Mungu wa Israeli, auawe,+ iwe ni mdogo au ni mkubwa,+ iwe ni mwanamume au ni mwanamke.+ 14  Basi wakamwapia+ Yehova kwa sauti kubwa na kwa sauti za shangwe na kwa tarumbeta na kwa baragumu. 15  Na Yuda wote wakaanza kushangilia+ juu ya lile jambo waliloapa; kwa maana walikuwa wameapa kwa moyo wao wote nao walikuwa wamemtafuta kwa furaha kamili hivi kwamba yeye aliwaruhusu wampate;+ na Yehova akaendelea kuwapa pumziko kuzunguka pande zote.+ 16  Naye Asa mfalme+ akamwondoa hata Maaka+ nyanya yake asiwe malkia,+ kwa sababu alikuwa ametengeneza sanamu yenye kutisha kwa ajili ya mti mtakatifu;+ kisha Asa akaikata sanamu yake yenye kutisha+ na kuiponda na kuiteketeza kwa moto+ katika bonde la mto la Kidroni.+ 17  Na mahali pa juu+ hapakuondolewa katika Israeli.+ Ila moyo wa Asa ulikuwa mkamilifu siku zake zote.+ 18  Naye akaanza kuviingiza ndani ya nyumba ya Mungu wa kweli vitu ambavyo baba yake alivifanya kuwa vitakatifu na vitu+ ambavyo yeye mwenyewe alivifanya kuwa vitakatifu, fedha na dhahabu na vyombo.+ 19  Wala vita havikutokea mpaka katika mwaka wa 35 wa utawala wa Asa.+

Maelezo ya Chini