2 Mambo ya Nyakati 13:1-22

13  Abiya alianza kutawala Yuda+ katika mwaka wa kumi na nane wa Mfalme Yeroboamu.  Akatawala miaka mitatu katika Yerusalemu, na jina la mama yake lilikuwa Mikaya+ binti ya Urieli wa Gibea.+ Na vita vikatokea kati ya Abiya na Yeroboamu.+  Basi Abiya akaingia vitani na jeshi la wanaume wenye nguvu wa vita,+ mia nne elfu, wanaume waliochaguliwa. Naye Yeroboamu akajipanga kivita kupigana naye akiwa na wanaume waliochaguliwa mia nane elfu, mashujaa, wanaume wenye nguvu.+  Sasa Abiya akasimama juu ya Mlima Semaraimu, ulio katika eneo lenye milima la Efraimu,+ na kusema: “Mnisikilize, Ee Yeroboamu na Israeli wote.  Je, si juu yenu kujua kwamba Yehova Mungu wa Israeli mwenyewe alimpa Daudi+ ufalme juu ya Israeli mpaka wakati usio na kipimo,+ kwake na kwa wanawe,+ kwa agano la chumvi?+  Na Yeroboamu+ mwana wa Nebati, mtumishi+ wa Sulemani mwana wa Daudi, akasimama na kumwasi+ bwana wake.+  Na watu wazembe,+ watu wasiofaa kitu,+ wakaendelea kujikusanya kando yake. Mwishowe wakawa na nguvu kuliko Rehoboamu mwana wa Sulemani, wakati Rehoboamu+ alipokuwa mchanga na mwenye moyo mwoga,+ naye hakuweza kusimama kupigana nao.  “Na sasa ninyi mnafikiri juu ya kusimama imara kupigana na ufalme wa Yehova mkononi mwa wana wa Daudi,+ huku mkiwa umati mkubwa+ nanyi mna ndama wa dhahabu ambao Yeroboamu aliwatengenezea ninyi kuwa miungu.+  Je, hamkuwafukuza makuhani+ wa Yehova, wana wa Haruni, na Walawi, na je, hamwendelei kujifanyia makuhani kama vikundi vya watu wa nchi?+ Na yeyote aliyekuja na kujaza mkono wake nguvu kupitia ng’ombe-dume mchanga na kondoo-dume saba, akawa kuhani wa vitu ambavyo si miungu.+ 10  Lakini sisi, Yehova ndiye Mungu wetu,+ nasi hatujamwacha; lakini makuhani wanamtumikia Yehova, wana wa Haruni, na pia Walawi katika kazi.+ 11  Nao wanamfukizia Yehova toleo la kuteketezwa asubuhi baada ya asubuhi na jioni baada ya jioni+ na pia uvumba uliotiwa manukato;+ na tabaka za mkate ziko juu ya meza ya dhahabu safi,+ na kuna kinara cha taa+ cha dhahabu na taa zake ili kuwaka jioni baada ya jioni;+ kwa sababu tunashika wajibu+ kwa Yehova Mungu wetu, lakini ninyi mmemwacha.+ 12  Na tazama! pamoja nasi yuko mbele yetu Mungu wa kweli+ pamoja na makuhani+ wake na tarumbeta+ za ishara kwa ajili ya kupiga king’ora cha vita juu yenu. Enyi wana wa Israeli, msipigane na Yehova Mungu wa mababu zenu,+ kwa maana hamtafanikiwa.”+ 13  Naye Yeroboamu akapeleka kikundi cha kuvizia kizunguke kwenda nyuma yao, hivi kwamba wakawa mbele ya Yuda na kile kikundi cha kuvizia kikawa nyuma yao.+ 14  Wakati wale wa Yuda walipogeuka, tazama, hapo walikuwa na pigano mbele na nyuma.+ Nao wakaanza kumlilia Yehova,+ huku makuhani wakipiga tarumbeta kwa sauti kubwa. 15  Na watu wa Yuda wakaanza kupiga kelele za vita.+ Na ikawa kwamba, watu wa Yuda walipopiga kelele za vita, ndipo Mungu wa kweli akamshinda+ Yeroboamu na Israeli wote mbele ya Abiya+ na Yuda. 16  Na wana wa Israeli wakaanza kukimbia kutoka mbele ya Yuda, ndipo Mungu akawatia mkononi mwao.+ 17  Na Abiya na watu wake wakawapiga kwa mauaji makubwa; na waliouawa wa Israeli wakaendelea kuanguka chini, wanaume waliochaguliwa, mia tano elfu. 18  Basi wana wa Israeli wakatiishwa wakati huo, lakini wana wa Yuda walishinda kwa sababu walimtegemea+ Yehova Mungu wa mababu zao. 19  Na Abiya akaendelea kumfuatilia Yeroboamu, akateka majiji kutoka kwake, Betheli+ na miji yake ya kandokando, na Yeshana na miji yake ya kandokando, na Efraini na miji yake ya kandokando.+ 20  Na Yeroboamu hakuwa na nguvu+ tena katika siku za Abiya; lakini Yehova akampiga,+ hivi kwamba akafa. 21  Na Abiya akaendelea kujitia nguvu.+ Baada ya muda akajichukulia wake 14,+ akazaa wana 22+ na binti 16. 22  Na yale mambo mengine ya Abiya, njia zake na maneno yake, yameandikwa katika ufafanuzi wa nabii Ido.+

Maelezo ya Chini