1 Wakorintho 15:1-58

15  Basi nawajulisha ninyi, akina ndugu, habari njema+ niliyowatangazia,+ mliyoipokea pia, ambayo katika hiyo mnasimama+ pia,  ambayo kupitia hiyo ninyi pia mnaokolewa,+ kupitia maneno ambayo niliwatangazia ninyi habari njema, ikiwa mnaishika sana, isipokuwa, kwa kweli, iwe mlikuwa waamini bila kusudi.+  Kwa maana niliwapa ninyi, kati ya mambo ya kwanza, yale niliyopokea+ pia, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kulingana na Maandiko;+  na kwamba alizikwa,+ ndiyo, kwamba alifufuliwa+ siku ya tatu+ kulingana na Maandiko;+  na kwamba alimtokea Kefa,+ kisha wale kumi na wawili.+  Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya mia tano kwa wakati mmoja, ambao walio wengi kati yao wapo mpaka sasa,+ lakini wengine wamelala usingizi katika kifo.  Baadaye alimtokea Yakobo,+ kisha mitume wote;+  lakini mwisho kabisa alinitokea mimi+ pia kana kwamba kwa mmoja aliyezaliwa kabla ya wakati wake.  Kwa maana mimi ni mdogo+ zaidi kati ya mitume, nami sifai kuitwa mtume, kwa sababu nililitesa+ kutaniko la Mungu. 10  Lakini kwa fadhili zisizostahiliwa+ za Mungu mimi niko kama nilivyo. Na fadhili zake zisizostahiliwa zilizonielekea mimi hazikuwa za bure,+ bali nilifanya kazi kuwapita wao wote,+ lakini si mimi bali ni fadhili zisizostahiliwa za Mungu zilizo pamoja nami.+ 11  Hata hivyo, hata kama ni mimi au ni wao, ndivyo sisi tunahubiri na ndivyo ninyi mmeamini.+ 12  Basi ikiwa Kristo anahubiriwa kwamba amefufuliwa kutoka kwa wafu,+ kwa nini wengine kati yenu wanasema hakuna ufufuo wa wafu?+ 13  Ikiwa, kwa kweli, hakuna ufufuo wa wafu, basi Kristo hakufufuliwa.+ 14  Lakini ikiwa Kristo hakufufuliwa, hakika kuhubiri kwetu ni bure, na imani yetu ni bure.+ 15  Zaidi ya hayo, tunaonekana pia kuwa mashahidi wa uwongo wa Mungu,+ kwa sababu tumetoa ushahidi+ juu ya Mungu kwamba yeye alimfufua Kristo,+ lakini ambaye hakumfufua ikiwa kwa kweli wafu hawatafufuliwa.+ 16  Kwa maana ikiwa wafu hawatafufuliwa, basi Kristo hakufufuliwa. 17  Na tena, ikiwa Kristo hakufufuliwa, imani yenu ni bure; ninyi bado mko katika dhambi zenu.+ 18  Kwa kweli, pia, wale waliolala usingizi katika kifo katika muungano+ na Kristo waliangamia.+ 19  Ikiwa ni katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo,+ sisi ndio wa kusikitikiwa zaidi kati ya watu wote. 20  Hata hivyo, sasa Kristo amefufuliwa kutoka kwa wafu,+ matunda ya kwanza+ ya wale ambao wamelala usingizi katika kifo.+ 21  Kwa kuwa kifo+ ni kupitia mwanadamu, ufufuo+ wa wafu pia ni kupitia mwanadamu. 22  Kwa maana kama vile katika Adamu wote wanakufa,+ vivyo hivyo pia katika Kristo wote watafanywa kuwa hai.+ 23  Lakini kila mmoja katika daraja lake mwenyewe: Kristo aliye matunda ya kwanza,+ baadaye wale walio wa Kristo wakati wa kuwapo kwake.+ 24  Halafu, ule mwisho, wakati atakapomkabidhi ufalme Mungu wake ambaye pia ni Baba yake, wakati atakapokuwa ameangamiza serikali yote na mamlaka yote na nguvu zote.+ 25  Kwa maana ni lazima atawale akiwa mfalme mpaka Mungu awe ameweka adui zote chini ya miguu yake.+ 26  Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo.+ 27  Kwa maana Mungu “alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake.”+ Lakini anaposema kwamba ‘vitu vyote vimetiishwa,’+ ni wazi kwamba iko hivyo isipokuwa kwa yule aliyevitiisha vitu vyote kwake.+ 28  Lakini vitu vyote vitakapokuwa vimetiishwa kwake,+ ndipo Mwana mwenyewe atakapojitiisha pia kwa Yeye+ aliyevitiisha vitu vyote kwake, ili Mungu awe vitu vyote kwa kila mtu.+ 29  Kama sivyo, watafanya nini wale wanaobatizwa kwa kusudi la kuwa wafu?+ Ikiwa wafu hawatafufuliwa kamwe,+ kwa nini pia wanabatizwa+ kwa kusudi la kuwa hivyo? 30  Kwa nini sisi pia tumo hatarini kila saa?+ 31  Nakabili kifo kila siku.+ Hili nathibitisha kwa furaha+ niliyo nayo juu yenu, akina ndugu, ambayo ninayo katika Kristo Yesu Bwana wetu. 32  Ikiwa, kama wanadamu, nimepigana na wanyama-mwitu katika Efeso,+ hiyo ina faida gani kwangu? Ikiwa wafu hawatafufuliwa, “na tule na tunywe, kwa maana kesho tutakufa.”+ 33  Msipotoshwe. Mashirika mabaya huharibu tabia nzuri.+ 34  Amkeni muwe na utimamu wa akili+ katika njia ya uadilifu na msiwe na mazoea ya kufanya dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu.+ Ninasema ili kuwafanya ninyi mwone aibu.+ 35  Hata hivyo, mtu fulani atasema: “Wafu watafufuliwaje? Ndiyo, watakuja wakiwa na mwili wa namna gani?”+ 36  Wewe mtu usiye na akili! Kile unachopanda hakiwi hai isipokuwa kwanza kife;+ 37  na kwa habari ya kile unachopanda, unapanda, si mwili utakaochipuka, bali mbegu tupu,+ huenda ikawa, ni ya ngano au yoyote kati ya zile nyingine; 38  lakini Mungu huipa mwili+ kama inavyompendeza,+ na kwa kila moja ya hizo mbegu mwili wake yenyewe. 39  Nyama yote si nyama ya aina moja, bali kuna moja ya wanadamu, na kuna nyama nyingine ya mifugo, na nyama nyingine ya ndege, na nyingine ya samaki.+ 40  Na kuna miili ya mbinguni,+ na miili ya duniani;+ lakini utukufu+ wa miili ya mbinguni ni wa namna moja, na ule wa miili ya duniani ni wa namna nyingine. 41  Utukufu wa jua+ ni wa namna moja, na utukufu wa mwezi+ ni mwingine, na utukufu wa nyota+ ni mwingine; kwa kweli, nyota hutofautiana na nyota kwa utukufu. 42  Ndivyo ulivyo pia ufufuo wa wafu.+ Hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutoweza kuharibika.+ 43  Hupandwa katika aibu,+ hufufuliwa katika utukufu.+ Hupandwa katika udhaifu,+ hufufuliwa katika nguvu.+ 44  Hupandwa ukiwa mwili wa nyama,+ hufufuliwa ukiwa mwili wa roho.+ Ikiwa kuna mwili wa nyama, kuna wa roho pia. 45  Hata imeandikwa hivi: “Mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi hai.”+ Adamu wa mwisho akawa roho+ inayotoa uhai.+ 46  Hata hivyo, wa kwanza si ule ulio wa roho, bali ni ule ulio wa nyama, baadaye ule ulio wa roho.+ 47  Mtu wa kwanza ni wa kutoka duniani na amefanywa kwa mavumbi;+ mtu wa pili ni wa kutoka mbinguni.+ 48  Kama alivyo yule aliyefanywa kwa mavumbi,+ ndivyo walivyo pia wale waliofanywa kwa mavumbi; na kama alivyo yule wa mbinguni,+ ndivyo walivyo pia wale wa mbinguni.+ 49  Na kama vile ambavyo tumeuchukua mfano+ wa yeye aliyefanywa kwa mavumbi, vivyo hivyo pia tutauchukua mfano+ wa yule wa mbinguni. 50  Hata hivyo, hili nasema, akina ndugu, kwamba nyama na damu haviwezi kuurithi ufalme wa Mungu,+ wala uharibifu haurithi kutoweza kuharibika.+ 51  Tazama! Nawaambia ninyi siri takatifu: Hatutalala usingizi katika kifo sisi sote, bali sisi sote tutabadilishwa,+ 52  kwa muda mfupi, kufumba na kufumbua jicho, wakati wa tarumbeta ya mwisho. Kwa maana tarumbeta+ italia, na wafu watafufuliwa wakiwa wasioweza kuharibika, nasi tutabadilishwa. 53  Kwa maana huu ulio wa kuharibika lazima uvae kutoweza kuharibika,+ na huu unaoweza kufa+ lazima uvae kutoweza kufa. 54  Lakini huu ulio wenye kuharibika utakapovaa kutoweza kuharibika na huu unaoweza kufa utakapovaa kutoweza kufa, ndipo litakapotimia hili neno lililoandikwa: “Kifo+ kimemezwa milele.”+ 55  “Kifo, uko wapi ushindi wako? Kifo, uko wapi mchomo wako?”+ 56  Mchomo+ unaotokeza kifo ni dhambi, lakini nguvu za dhambi ni Sheria.+ 57  Lakini shukrani kwake Mungu, kwa maana yeye hutupa sisi ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo!+ 58  Kwa hiyo, ndugu zangu wapendwa, iweni imara,+ thabiti, sikuzote mkiwa na mengi ya kufanya katika kazi ya Bwana,+ mkijua kwamba kazi yenu si ya bure+ kuhusiana na Bwana.

Maelezo ya Chini