1 Wakorintho 14:1-40

14  Fuatieni upendo, na bado endeleeni kutafuta kwa bidii zawadi za kiroho,+ lakini ni afadhali zaidi kwamba mtoe unabii.+  Kwa maana yeye anayesema kwa lugha husema, si na wanadamu, bali na Mungu, kwa maana hakuna anayesikia,+ bali yeye husema kwa roho siri zilizo takatifu.+  Hata hivyo, yeye anayetoa unabii huwajenga+ na kuwatia moyo na kuwafariji watu kwa maneno yake.  Yeye anayesema kwa lugha hujijenga mwenyewe, lakini yeye anayetoa unabii hulijenga kutaniko.  Basi ningependa ninyi nyote mseme kwa lugha,+ lakini napendelea zaidi kwamba mtoe unabii.+ Kwa kweli, yeye anayetoa unabii ni mkubwa kuliko yeye anayesema kwa lugha,+ isipokuwa, kwa kweli, yeye atafsiri, ili kutaniko lijengwe.  Lakini wakati huu, akina ndugu, kama ningekuja kwenu nikisema kwa lugha, ningewapa faida gani isipokuwa kama ningesema nanyi ama kwa ufunuo+ au kwa ujuzi+ au kwa unabii au kwa fundisho?  Kama ilivyo, vitu visivyo na uhai hutoa sauti,+ kama ni filimbi au kinubi; kisipofanya tofauti kati ya sauti, itajulikanaje ni nini kinachopigwa kwenye filimbi au kwenye kinubi?  Kwa maana kwa kweli, tarumbeta ikipiga mwito usiojulikana, ni nani atakayejitayarisha kwa ajili ya vita?+  Vivyo hivyo pia, ninyi msiposema maneno yenye kueleweka kwa urahisi+ kupitia hiyo lugha, watu watajuaje linalosemwa? Kwa kweli, mtakuwa mkisema hewani.+ 10  Huenda kuna aina nyingi sana za sauti za maneno katika ulimwengu, na bado hakuna aina isiyo na maana. 11  Basi, ikiwa sielewi nguvu za sauti ya maneno, nitakuwa mgeni+ kwa yeye anayesema, na yeye anayesema atakuwa mgeni kwangu. 12  Ndivyo pia ninyi wenyewe, kwa kuwa mnatamani kwa bidii zawadi za roho,+ tafuteni kujawa nazo kwa ajili ya kulijenga kutaniko.+ 13  Kwa hiyo yeye anayesema kwa lugha na asali ili aitafsiri.+ 14  Kwa maana ikiwa ninasali kwa lugha, ni zawadi yangu ya roho inayosali,+ lakini akili yangu haizai matunda. 15  Basi, nini lifanywe? Nitasali kwa zawadi ya roho, lakini nitasali pia kwa akili yangu. Nitaimba sifa+ kwa zawadi ya roho, lakini pia nitaimba sifa kwa akili yangu.+ 16  Kama sivyo, ukitoa sifa kwa zawadi ya roho, yule mtu aliyeketi kwenye kiti cha mtu wa kawaida atasemaje “Amina”+ kwa utoaji wako wa shukrani, kwa kuwa hajui lile unalosema? 17  Kweli, unatoa shukrani kwa njia nzuri, lakini yule mtu mwingine hajengwi.+ 18  Ninamshukuru Mungu, ninasema kwa lugha nyingi zaidi kuliko ninyi nyote.+ 19  Hata hivyo, katika kutaniko ingekuwa afadhali niseme maneno matano kwa akili yangu, ili pia niwafundishe wengine kwa mdomo, kuliko maneno elfu kumi kwa lugha.+ 20  Akina ndugu, msiwe watoto wachanga katika nguvu za uelewaji,+ lakini iweni watoto kuhusiana na ubaya;+ hata hivyo iweni watu wazima katika nguvu za uelewaji.+ 21  Katika Sheria imeandikwa: “ ‘Nitasema na watu hawa kwa lugha za watu wa ugenini na kwa midomo ya wageni,+ na bado hata wakati huo hawatanisikiliza,’ asema Yehova.”+ 22  Kwa sababu hiyo lugha ni kwa ajili ya ishara,+ si kwa waamini, bali kwa wasio waamini,+ lakini kutoa unabii, si kwa ajili ya wasio waamini, bali ni kwa ajili ya waamini.+ 23  Kwa hiyo, kutaniko lote likija pamoja mahali pamoja nao wote waseme kwa lugha,+ lakini watu wa kawaida au wasio waamini waingie, je, hawatasema kwamba ninyi ni wenda-wazimu? 24  Lakini ikiwa ninyi nyote mnatoa unabii na mtu yeyote asiye mwamini au mtu wa kawaida aingie, yeye hukaripiwa nao wote,+ huchunguzwa sana na wote; 25  siri za moyo wake hufunuliwa,+ hivi kwamba ataanguka kifudifudi na kumwabudu Mungu, akitangaza: “Kwa kweli Mungu yupo katikati yenu.”+ 26  Basi, nini lifanywe akina ndugu? Mnapokuja pamoja, mmoja ana zaburi, mwingine ana fundisho, mwingine ana ufunuo, mwingine ana lugha, mwingine ana fasiri.+ Mambo yote na yatendeke kwa ajili ya kujenga.+ 27  Na mtu akisema kwa lugha, na wawe wawili au, ikiwa ni zaidi, watatu, wasipite hapo, na kwa zamu; na mtu fulani atafsiri.+ 28  Lakini ikiwa hakuna mtafsiri, na akae kimya katika kutaniko na aseme moyoni mwake mwenyewe+ na kwa Mungu. 29  Zaidi ya hayo, manabii+ wawili au watatu na waseme, na wale wengine waitambue maana.+ 30  Lakini ikiwa kuna ufunuo kwa mwingine+ wakati ameketi hapo, yule wa kwanza na akae kimya. 31  Kwa maana nyote mnaweza kutoa unabii+ mtu mmoja-mmoja, ili wote wajifunze na wote watiwe moyo.+ 32  Na zawadi za roho ya manabii zinapaswa kuelekezwa na manabii. 33  Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko,+ bali ni wa amani.+ Kama ilivyo katika makutaniko yote ya watakatifu, 34  wanawake na wakae kimya+ katika makutaniko, kwa maana hairuhusiwi kwao kusema, bali na wajitiishe,+ kama Sheria+ inavyosema. 35  Basi, ikiwa wanataka kujifunza jambo fulani, acheni wawaulize waume zao wenyewe nyumbani, kwa maana inafedhehesha+ kwa mwanamke kusema katika kutaniko. 36  Kwani! Je, neno la Mungu lilitoka kwenu,+ au je, liliwafikia ninyi tu? 37  Kama yeyote anafikiri kuwa yeye ni nabii au amepewa zawadi ya roho, acheni ayatambue mambo ninayowaandikia ninyi, kwa sababu hayo ni amri ya Bwana.+ 38  Lakini ikiwa yeyote hajui, yeye anaendelea bila kujua. 39  Kwa hiyo, ndugu zangu, endeleeni kutafuta kwa bidii kutoa unabii,+ na bado msikataze kusema kwa lugha.+ 40  Lakini mambo yote na yatendeke kwa adabu na kwa mpango.+

Maelezo ya Chini