1 Wafalme 9:1-28

9  Na ikawa kwamba mara tu Sulemani alipokuwa amemaliza kujenga nyumba+ ya Yehova na nyumba ya mfalme+ na kila kitu chenye kutamanika cha Sulemani ambacho alipendezwa kukifanya,+  ndipo Yehova akamtokea Sulemani mara ya pili, kama vile alivyokuwa amemtokea kule Gibeoni.+  Na Yehova akaendelea kumwambia: “Nimeisikia sala+ yako na ombi lako la kutaka kibali ambalo uliomba kibali mbele zangu. Nimeitakasa+ nyumba hii ambayo umejenga kwa kuweka jina+ langu humo mpaka wakati usio na kipimo; na macho+ yangu na moyo wangu utakuwa humo sikuzote.+  Na wewe, ikiwa utatembea+ mbele zangu, kama Daudi+ baba yako alivyotembea, kwa utimilifu+ wa moyo na kwa unyoofu+ kwa kutenda kulingana na yote ambayo nimekuamuru,+ nawe uyashike masharti+ yangu na maamuzi yangu ya hukumu,+  mimi pia nitakifanya imara kiti cha ufalme wako juu ya Israeli mpaka wakati usio na kipimo, kama nilivyomwahidi Daudi baba yako, nikisema, ‘Hakuna mwanamume wa kwako atakayekatiliwa mbali asiketi juu ya kiti cha ufalme cha Israeli.’+  Ninyi na wana wenu hakika mkigeuka mwache kunifuata+ na mkose kushika amri zangu na masharti yangu ambayo nimeweka mbele yenu, nanyi mwende na kuitumikia miungu mingine+ na kuiinamia,  mimi pia nitawakatilia mbali Israeli kutoka juu ya uso wa nchi ambayo nimewapa;+ na ile nyumba ambayo nimeitakasa kwa ajili ya jina langu nitaitupa kutoka mbele zangu,+ na Israeli hakika watakuwa neno la kimethali+ na shutuma kati ya vikundi vyote vya watu.  Na nyumba hii itakuwa marundo ya mabomoko.+ Kila mtu anayepita kando yake atatazama kwa mshangao+ naye atapiga mluzi na kusema, ‘Kwa sababu gani Yehova aliitendea hivi nchi hii na nyumba hii?’+  Nao watasema, ‘Ni kwa sababu walimwacha Yehova Mungu wao, aliyekuwa amewatoa mababu zao katika nchi ya Misri,+ nao wakashikamana na miungu mingine+ na kuiinamia na kuitumikia. Ndiyo sababu Yehova alileta juu yao msiba huu wote.’”+ 10  Na ikawa kwamba mwishoni mwa miaka 20, muda ambao Sulemani alitumia kujenga zile nyumba mbili, nyumba ya Yehova+ na nyumba ya mfalme,+ 11  (Hiramu+ mfalme wa Tiro alikuwa amemsaidia Sulemani+ kwa mbao za mierezi na mbao za miberoshi na kwa kumletea dhahabu nyingi kama alivyopenda,)+ kwamba wakati huo Mfalme Sulemani akampa Hiramu majiji 20 katika nchi ya Galilaya.+ 12  Basi Hiramu akatoka Tiro kwenda kuyaona majiji ambayo Sulemani alikuwa amempa, nayo hayakuwa sawa machoni pake.+ 13  Kwa hiyo akasema: “Haya ni majiji gani uliyonipa, ndugu yangu?” Nayo yakaitwa Nchi ya Kabuli mpaka leo hii. 14  Na wakati huo Hiramu akamtumia mfalme talanta 120 za dhahabu.+ 15  Sasa hii ndiyo hesabu ya wale walioandikishwa kufanya kazi ya kulazimishwa+ ambao Mfalme Sulemani aliandikisha ili kujenga nyumba ya Yehova+ na nyumba yake mwenyewe na Kilima+ na ukuta+ wa Yerusalemu na Hasori+ na Megido+ na Gezeri.+ 16  (Farao mfalme wa Misri alikuwa amekuja na kuliteka Gezeri na kuliteketeza kwa moto, naye akawaua Wakanaani+ waliokaa katika hilo jiji. Basi akampa binti yake,+ mke wa Sulemani, kama zawadi ya kuagana.) 17  Na Sulemani akaanza kujenga Gezeri na Beth-horoni ya Chini,+ 18  na Baalathi+ na Tamari nyikani, katika nchi, 19  na majiji yote yenye maghala+ yaliyokuwa yamekuwa ya Sulemani na majiji ya magari na majiji ya wapanda-farasi,+ na vitu vyenye kutamanika vya Sulemani+ ambavyo alitamani kujenga katika Yerusalemu na katika Lebanoni na katika nchi yote ya mamlaka yake. 20  Na watu wote waliobaki kutoka kwa Waamori,+ Wahiti,+ Waperizi,+ Wahivi+ na Wayebusi,+ ambao hawakuwa sehemu ya wana wa Israeli,+ 21  wana wao waliobaki baada yao katika nchi, ambao wana wa Israeli walishindwa kuangamiza,+ Sulemani akaendelea kuwaandikisha kwa ajili ya kazi ya kulazimishwa ya kitumwa mpaka leo hii.+ 22  Na Sulemani hakumfanya yeyote kati ya wana wa Israeli kuwa mtumwa;+ kwa maana wao walikuwa ndio mashujaa wa vita na watumishi wake na wakuu wake na maamiri wasaidizi wake na wakuu wa waendesha-magari wake na wakuu wa wapanda-farasi wake.+ 23  Hawa ndio waliokuwa wakuu wa wasaidizi waliokuwa juu ya kazi ya Sulemani, 550, wasimamizi wa kazi juu ya watu waliokuwa wakifanya kazi.+ 24  Hata hivyo, binti ya Farao+ akatoka katika Jiji la Daudi+ akaenda kwenye nyumba yake mwenyewe, ambayo mfalme alikuwa amemjengea. Wakati huo ndipo Sulemani alipokijenga Kilima.+ 25  Na Sulemani akaendelea, mara tatu+ katika mwaka, kutoa dhabihu za kuteketezwa na dhabihu za ushirika juu ya madhabahu aliyomjengea Yehova,+ na moshi wa dhabihu ukafukizwa katika madhabahu,+ iliyokuwa mbele za Yehova; naye akaimaliza nyumba.+ 26  Na palikuwa na kundi la meli ambazo Mfalme Sulemani aliunda katika Esion-geberi,+ lililoko kando ya Elothi,+ kando ya Bahari Nyekundu katika nchi ya Edomu.+ 27  Na Hiramu akaendelea kutuma watumishi wake kwa lile kundi la meli,+ wanamaji, wenye ujuzi wa bahari, pamoja na watumishi wa Sulemani. 28  Nao wakaenda Ofiri+ na kuchukua kutoka huko talanta 420 za dhahabu,+ wakamletea Mfalme Sulemani.

Maelezo ya Chini