1 Wafalme 8:1-66

8  Wakati huo Sulemani+ akaanza kuwakusanya+ wanaume wazee+ wa Israeli, vichwa vyote vya makabila,+ wakuu wa baba,+ wa wana wa Israeli, waende kwa Mfalme Sulemani katika Yerusalemu, ili kulileta sanduku la agano+ la Yehova kutoka katika Jiji la Daudi,+ yaani, Sayuni.+  Basi wanaume wote wa Israeli wakakusanyika kwa Mfalme Sulemani katika mwezi wa Ethanimu katika sherehe,+ yaani, mwezi wa saba.+  Basi wanaume wote wazee wa Israeli wakaja, na makuhani wakaanza kulichukua+ Sanduku.+  Nao wakalipandisha sanduku la Yehova na hema+ la mkutano+ na vyombo vyote vitakatifu vilivyokuwa katika hema; na makuhani na Walawi+ wakavipandisha.+  Na Mfalme Sulemani na kusanyiko lote la Israeli pamoja naye, wale waliokutana naye kwa wakati uliowekwa, walikuwa mbele ya lile Sanduku, wakitoa dhabihu+ za kondoo na ng’ombe ambao hawangeweza kuhesabiwa kwa sababu ya wingi.+  Ndipo makuhani wakaliingiza ndani mahali pake lile sanduku+ la agano la Yehova, mpaka kwenye chumba cha ndani kabisa cha nyumba, pale Patakatifu Zaidi, mpaka chini ya mabawa ya wale makerubi.+  Kwa kuwa makerubi walikuwa wamenyoosha mabawa yao juu ya mahali pa lile Sanduku, hivi kwamba makerubi wakawa wamelifunika Sanduku na miti yake kutoka juu.+  Lakini ile miti+ ilikuwa mirefu, hivi kwamba ncha za miti hiyo zilionekana kutoka Patakatifu mbele ya kile chumba cha ndani kabisa, lakini hazikuonekana nje. Nayo iko hapo mpaka leo hii.+  Hamkuwa na chochote ndani ya lile Sanduku ila yale mabamba mawili+ ya mawe ambayo Musa aliweka+ humo kule Horebu, wakati Yehova alipokuwa amemaliza kufanya agano+ na wana wa Israeli walipokuwa wakitoka katika nchi ya Misri.+ 10  Na ikawa kwamba makuhani walipoondoka mahali patakatifu, wingu+ likaijaza nyumba ya Yehova. 11  Na makuhani+ hawakuweza kusimama ili kufanya huduma+ yao kwa sababu ya lile wingu, kwa maana utukufu+ wa Yehova uliijaza nyumba ya Yehova.+ 12  Ndipo wakati ule Sulemani akasema: “Yehova mwenyewe alisema kwamba atakaa katika giza zito.+ 13  Nimefanikiwa kukujengea nyumba ya makao yaliyoinuliwa,+ mahali palipofanywa imara+ ili ukae humo mpaka wakati usio na kipimo.”+ 14  Kisha mfalme akageuza uso wake, akaanza kulibariki+ kutaniko lote la Israeli, huku kutaniko lote la Israeli likiwa limesimama. 15  Naye akaendelea kusema: “Amebarikiwa Yehova+ Mungu wa Israeli, aliyesema kwa kinywa chake mwenyewe na Daudi+ baba yangu na kwa mkono wake mwenyewe ametimiza,+ akisema, 16  ‘Kuanzia ile siku niliyowatoa watu wangu Israeli kutoka Misri, sikuchagua+ jiji kutoka katika makabila yote ya Israeli ili kujenga nyumba+ ili jina langu+ likae humo; lakini nitamchagua Daudi awe juu ya watu wangu Israeli.’+ 17  Na likawa jambo lililo moyoni mwa Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa ajili ya jina la Yehova Mungu wa Israeli.+ 18  Lakini Yehova akamwambia Daudi baba yangu, ‘Kwa sababu lilikuwa jambo lililo moyoni mwako kujenga nyumba kwa ajili ya jina langu, ulifanya vema, kwa sababu lilikuwa jambo lililo moyoni mwako.+ 19  Ila tu wewe mwenyewe hutaijenga nyumba hiyo, lakini mwana wako atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayeijenga nyumba kwa ajili ya jina langu.’+ 20  Na Yehova akatimiza neno lake alilokuwa amesema,+ ili nisimame mahali pa Daudi baba yangu na kuketi juu ya kiti cha ufalme cha Israeli,+ kama Yehova alivyosema, na ili nijenge nyumba kwa ajili ya jina la Yehova, Mungu wa Israeli,+ 21  na ili nipate kuchagua mahali hapo kwa ajili ya lile Sanduku ambamo mna agano+ la Yehova alilofanya na mababu zetu alipokuwa akiwatoa katika nchi ya Misri.” 22  Na Sulemani akaanza kusimama mbele ya madhabahu+ ya Yehova mbele ya kutaniko lote la Israeli, naye sasa akanyoosha mikono yake kuelekea mbinguni;+ 23  naye akaendelea kusema: “Ee Yehova Mungu wa Israeli,+ hakuna Mungu kama wewe+ juu mbinguni wala chini duniani, anayeshika agano na fadhili zenye upendo+ kwa watumishi wako+ wanaotembea mbele zako kwa moyo wao wote,+ 24  wewe ambaye umemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu yale uliyomwahidi, hivi kwamba ukatoa hiyo ahadi kwa kinywa chako mwenyewe, na kwa mkono wako mwenyewe umetimiza, kama ilivyo leo hii.+ 25  Na sasa, Ee Yehova Mungu wa Israeli, umtimizie mtumishi wako Daudi baba yangu yale uliyomwahidi, ukisema, ‘Mwanamume wa kwako hatakatiliwa mbali mbele zangu asiketi juu ya kiti cha ufalme cha Israeli,+ ikiwa tu wana wako wataangalia njia yao kwa kutembea mbele zangu kama vile ambavyo wewe umetembea mbele zangu.’ 26  Na sasa, Ee Mungu wa Israeli, tafadhali acha ahadi+ uliyomwahidi mtumishi wako Daudi baba yangu itimie. 27  “Lakini, je, kweli Mungu atakaa duniani?+ Tazama! Mbingu,+ ndiyo, mbingu za mbingu,+ haziwezi kukutosha;+ jinsi gani basi, nyumba hii+ ambayo nimeijenga! 28  Nawe ugeuke kuielekea sala+ ya mtumishi wako na ombi lake la kutaka kibali,+ Ee Yehova Mungu wangu, kusikiliza kilio cha kusihi na sala ambayo mtumishi wako anatoa mbele zako leo;+ 29  ili macho yako yafunguliwe+ kuielekea nyumba hii usiku na mchana, kuelekea mahali ambapo ulisema hivi kupahusu, ‘Jina langu litakuwa hapo,’+ ili kusikiliza sala ambayo mtumishi wako anatoa kuelekea mahali hapa.+ 30  Nawe usikilize ombi la kutaka kibali+ la mtumishi wako na la watu wako Israeli ambalo wanasali kuelekea mahali hapa; nawe usikilize katika makao yako, mbinguni,+ nawe usikie na kusamehe.+ 31  “Mwanadamu anapomtendea dhambi mwanadamu mwenzake,+ naye amlaani ili kumtia chini ya wajibu wa laana hiyo,+ naye kwa kweli aingie katika laana hiyo mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, 32  basi na usikie ukiwa mbinguni, nawe utende na kuwahukumu watumishi wako kwa kumtangaza yule mwovu kuwa mwovu kwa kutia njia yake juu ya kichwa chake mwenyewe,+ na kwa kumtangaza mwadilifu+ kuwa mwadilifu kwa kumpa kulingana na uadilifu wake.+ 33  “Watu wako Israeli wakishindwa mbele ya adui,+ kwa sababu walizidi kukutendea dhambi,+ nao kwa kweli warudi kwako+ na kulisifu jina lako+ na kusali+ na kutoa ombi la kutaka kibali kwako katika nyumba hii,+ 34  basi na usikie ukiwa mbinguni, nawe usamehe dhambi ya watu wako Israeli+ nawe uwarudishe+ katika nchi uliyowapa mababu zao.+ 35  “Mbingu ikifungwa hivi kwamba hakuna mvua inayonyesha,+ kwa sababu waliendelea kukutendea dhambi,+ nao kwa kweli wasali kuelekea mahali hapa+ na kulisifu jina lako, nao wageuke kutoka katika dhambi yao, kwa sababu uliendelea kuwatesa,+ 36  basi na usikie ukiwa mbinguni, nawe usamehe dhambi ya watumishi wako, naam, ya watu wako Israeli, kwa sababu unawafundisha+ njia nzuri wanayopaswa kutembea ndani yake;+ nawe unyeshe mvua+ juu ya nchi yako ambayo umewapa watu wako kuwa fungu la urithi. 37  “Njaa+ ikitokea katika nchi, tauni+ ikitokea, kukitokea joto lenye kuunguza, ukungu,+ nzige,+ mende;+ adui yao akiwazingira katika nchi ya malango yao—pigo la namna yoyote, ugonjwa wa namna yoyote— 38  sala yoyote,+ ombi lolote la kutaka kibali+ ambalo huenda likatolewa na mwanadamu au la watu wako wote Israeli,+ kwa sababu wanajua kila mmoja wao pigo la moyo wake mwenyewe,+ nao wanyooshe mikono yao kuelekea nyumba hii,+ 39  basi na usikie ukiwa mbinguni,+ makao yako yaliyofanywa imara,+ nawe usamehe+ na kutenda+ na kumpa kila mmoja kulingana na njia zake zote,+ kwa sababu unaujua moyo wake+ (kwa maana ni wewe peke yako unayejua vema moyo wa wanadamu wote);+ 40  kusudi wakuogope+ siku zote ambazo wako hai juu ya uso wa nchi ambayo uliwapa mababu zetu.+ 41  “Na pia kwa mgeni,+ ambaye si sehemu ya watu wako Israeli na ambaye anatoka katika nchi ya mbali kwa sababu ya jina lako+ 42  (kwa maana watasikia habari za jina lako kuu+ na za mkono wako wenye nguvu+ na za mkono wako ulionyooshwa), naye kwa kweli aje na kusali kuelekea nyumba hii,+ 43  basi na usikilize ukiwa mbinguni, makao yako yaliyofanywa imara,+ nawe ufanye kulingana na yote ambayo mgeni huyo anakuomba;+ kusudi watu wote wa dunia wajue jina lako+ ili wakuogope kama vile watu wako Israeli wanavyokuogopa, na ili wajue kwamba jina lako limeitwa juu ya nyumba hii ambayo nimeijenga.+ 44  “Watu wako wakitoka kwenda vitani+ kupigana na adui yao katika njia ambayo unawatuma,+ nao hakika wasali+ kwa Yehova kuelekea upande wa jiji ambalo umelichagua+ na nyumba ambayo nimeijenga kwa ajili ya jina lako,+ 45  basi usikie ukiwa mbinguni sala yao na ombi lao la kutaka kibali, nawe ufanye hukumu kwa ajili yao.+ 46  “Nao wakikutendea dhambi+ (kwa sababu hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi),+ nawe uwakasirikie na kuwatia mkononi mwa adui, na wenye kuwateka wawachukue mateka na kuwapeleka katika nchi ya adui iliyo mbali au iliyo karibu;+ 47  nao warudiwe na fahamu zao katika nchi ile ambayo wamechukuliwa mateka,+ nao hakika warudi+ na kutoa kwako ombi+ la kutaka kibali katika nchi ya watekaji wao,+ wakisema, ‘Tumetenda dhambi+ na kukosea,+ tumetenda uovu’;+ 48  nao kwa kweli warudi kwako kwa moyo wao wote+ na kwa nafsi yao yote katika nchi ya adui zao waliowachukua mateka, nao wasali kwako kuelekea upande ilipo nchi yao ambayo uliwapa mababu zao, jiji ambalo umelichagua na nyumba ambayo nimeijenga kwa ajili ya jina lako;+ 49  basi usikie ukiwa mbinguni, makao yako yaliyofanywa imara,+ sala yao na ombi lao la kutaka kibali, nawe ufanye hukumu kwa ajili yao,+ 50  nawe uwasamehe+ watu wako ambao walikutendea dhambi+ na makosa+ yao yote ambayo walikukosea;+ nawe uwafanye waonyeshwe huruma+ na watekaji wao nao wawahurumie 51  (kwa maana wao ni watu wako na urithi wako,+ ulioutoa katika Misri,+ kutoka ndani ya tanuru ya chuma),+ 52  ili macho yako yafunguliwe kuelekea ombi la mtumishi wako la kutaka kibali na kuelekea ombi la kutaka kibali+ la watu wako Israeli, kwa kuwasikiliza kwa mambo yote ambayo wanakuomba.+ 53  Kwa maana wewe mwenyewe uliwatenga wawe urithi wako kutoka katika vikundi vyote vya watu wa dunia,+ kama vile ulivyosema kupitia mtumishi wako Musa+ ulipokuwa ukiwatoa mababu zetu kutoka Misri, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” 54  Na ikawa kwamba mara tu Sulemani alipomaliza kusali kwa Yehova kwa sala hii yote na ombi la kutaka kibali, akasimama kutoka mbele ya ile madhabahu ya Yehova, hapo alipokuwa amepiga magoti+ na mikono yake ikiwa imenyooshwa kuelekea mbinguni;+ 55  naye akaanza kusimama+ na kulibariki+ kutaniko lote la Israeli kwa sauti kubwa, akisema: 56  “Abarikiwe Yehova,+ ambaye amewapa watu wake Israeli mahali pa kupumzika kulingana na yote ambayo ameahidi.+ Halikupungua hata neno moja+ kati ya ahadi zake zote nzuri ambazo ameahidi kupitia Musa mtumishi wake.+ 57  Yehova Mungu wetu na awe pamoja nasi+ kama vile alivyokuwa pamoja na mababu zetu.+ Yeye asituache wala asitutupe,+ 58  ili aelekeze moyo wetu+ kwake ili tutembee katika njia zake zote+ na kushika amri+ zake na masharti+ yake na maamuzi yake ya hukumu,+ ambayo aliwaamuru mababu zetu. 59  Na haya maneno yangu ambayo nimeomba kutaka kibali mbele za Yehova yawe karibu+ na Yehova Mungu wetu, mchana na usiku, ili afanye hukumu kwa ajili ya mtumishi wake na hukumu kwa ajili ya watu wake Israeli kama ambavyo huenda ikahitajika+ siku baada ya siku; 60  ili kusudi vikundi vyote vya watu duniani wajue+ kwamba Yehova ndiye Mungu wa kweli.+ Hakuna mwingine.+ 61  Na moyo wenu uwe kamili+ kwa Yehova, Mungu wetu, kwa kutembea katika masharti yake na kwa kushika amri zake kama ilivyo leo hii.” 62  Na mfalme na Israeli wote pamoja naye wakatoa dhabihu kuu mbele za Yehova.+ 63  Na Sulemani akaanza kutoa dhabihu za ushirika+ alizopasa kumtolea Yehova, ng’ombe 22,000 na kondoo 120,000,+ ili mfalme na wana wote wa Israeli waizindue+ nyumba ya Yehova. 64  Siku hiyo mfalme alilazimika kutakasa sehemu ya katikati ya ua ulio mbele ya nyumba ya Yehova,+ kwa sababu ilimpasa atoe hapo dhabihu ya kuteketezwa na toleo la nafaka na vipande vyenye mafuta vya dhabihu za ushirika; kwa maana ile madhabahu ya shaba+ iliyoko mbele za Yehova ilikuwa ndogo mno isiweze kuchukua ile dhabihu ya kuteketezwa na toleo la nafaka na vipande vya mafuta+ vya dhabihu za ushirika. 65  Na Sulemani akaifanya sherehe hiyo wakati huo,+ na Israeli wote pamoja naye, kutaniko kubwa+ kuanzia maingilio ya Hamathi+ kushuka mpaka kwenye bonde la mto la Misri,+ mbele za Yehova, Mungu wetu, siku saba na tena siku nyingine saba,+ siku kumi na nne. 66  Katika siku ya nane akawaacha watu waende zao;+ nao wakaanza kumbariki mfalme na kwenda kwenye nyumba zao, wakishangilia+ na kufurahi moyoni+ mwao kutokana na wema+ wote ambao Yehova alikuwa ametenda kwa ajili ya Daudi mtumishi wake na kwa ajili ya Israeli watu wake.

Maelezo ya Chini