1 Wafalme 7:1-51

7  Na Sulemani akajenga nyumba yake mwenyewe kwa miaka kumi na mitatu,+ hivi kwamba akaimaliza nyumba yake yote.+  Naye akaanza kuijenga Nyumba ya Msitu wa Lebanoni+ yenye urefu wa mikono 100, na upana wa mikono 50, na kimo cha mikono 30, juu ya mistari minne ya nguzo za mierezi, na palikuwa na nguzo+ za mierezi juu ya zile nguzo.  Nayo ilifunikwa kwa mbao za mierezi+ juu ya mataruma yaliyokuwa juu ya zile nguzo 45. Palikuwa na 15 kwa kila mstari.  Nayo madirisha yenye viunzi, yalikuwa ya mistari mitatu, na palikuwa na mwanya wa mwangaza+ kuelekeana na mwanya wa mwangaza katika mistari mitatu.  Na miingilio yote na miimo ya milango ilikuwa imefanywa kuwa mraba na kiunzi,+ na pia sehemu ya mbele ya ule mwanya wa mwangaza kuelekeana na mwanya wa mwangaza katika mistari mitatu.  Na Ukumbi wa Nguzo akaufanya kuwa na urefu wa mikono 50, na upana wake mikono 30; na ukumbi mwingine ulikuwa mbele yake na nguzo na paa mbele yake.  Nao Ukumbi wa Kiti cha Ufalme+ ambapo alikuwa afanyie hukumu, akaufanya ukumbi wa hukumu;+ nao wakaufunika kwa mbao za mwerezi kuanzia kwenye sakafu mpaka kwenye maboriti.+  Na kuhusu ile nyumba yake ambamo alikuwa akae, katika ule ua mwingine,+ ilikuwa mbali na ile nyumba ya Ukumbi. Ilikuwa hivyo katika muundo. Na palikuwa na nyumba kama Ukumbi huu ambayo alimjengea binti ya Farao,+ ambaye Sulemani alikuwa amemchukua.  Hizi zote zilikuwa za mawe ghali+ kulingana na vipimo, yaliyokatwa, yakachongwa kwa misumeno ya mawe, ndani na nje, na kutoka katika msingi mpaka kwenye kigongo cha ukuta, na upande wa nje mpaka kwenye ule ua mkuu.+ 10  Na yale mawe ghali yaliyowekwa kuwa msingi yalikuwa mawe makubwa, mawe ya mikono kumi, na mawe ya mikono minane. 11  Na upande wa juu palikuwa na mawe ghali kulingana na vipimo, yaliyochongwa, na pia mbao za mierezi. 12  Nao ua mkuu kuuzunguka ulikuwa na mistari mitatu+ ya mawe yaliyochongwa na mstari mmoja wa nguzo za mierezi; na vivyo hivyo pia kwa ajili ya ua wa ndani+ wa nyumba+ ya Yehova, na kwa ajili ya ukumbi+ wa nyumba. 13  Naye Mfalme Sulemani akatuma watu na kumleta Hiramu+ kutoka Tiro. 14  Yeye alikuwa mwana wa mwanamke mjane kutoka katika kabila la Naftali, na baba yake alikuwa mwanamume Mtiro,+ fundi wa shaba;+ naye alikuwa amejaa hekima na uelewaji+ na ujuzi kwa ajili ya kufanya kila kazi ya kutumia shaba. Basi akaja kwa Mfalme Sulemani, akaanza kufanya kazi yake yote. 15  Kisha akatengeneza nguzo mbili za shaba,+ kila nguzo ikiwa na urefu wa mikono kumi na minane, na kamba ya urefu wa mikono kumi na miwili ingeweza kupima kuzunguka kila moja ya hizo nguzo mbili.+ 16  Naye akafanya makombe mawili ili kuyaweka juu ya vilele vya zile nguzo, yaliyoyeyushwa katika shaba.+ Kombe moja lilikuwa na urefu wa mikono mitano, na lile kombe lingine lilikuwa na urefu wa mikono mitano. 17  Palikuwa na nyavu katika kamba za nyavu, mapambo yaliyopindwa-pindwa katika minyororo,+ kwa ajili ya makombe yaliyokuwa juu ya vilele vya nguzo;+ saba kwa ajili ya kombe moja, na saba kwa ajili ya lile kombe lingine. 18  Naye akatengeneza makomamanga na mistari miwili kuzunguka kikundi kimoja cha kamba za nyavu ili kufunika yale makombe yaliyokuwa juu ya nguzo; naye akafanya vivyo hivyo kwa lile kombe lingine.+ 19  Na yale makombe yaliyokuwa juu ya zile nguzo kwenye ukumbi yalikuwa ya muundo wa mayungiyungi,+ ya urefu wa mikono minne. 20  Na makombe yalikuwa juu ya zile nguzo mbili, pia karibu na kando ya tumbo lililokuwa linashikanisha zile kamba za nyavu; na palikuwa na makomamanga+ mia mbili katika mistari kuzunguka pande zote juu ya kila kombe. 21  Naye akasimamisha nguzo+ za ukumbi+ wa hekalu. Basi akasimamisha nguzo ya kuume na kuiita jina Yakini, kisha akasimamisha nguzo ya kushoto na kuiita jina Boazi. 22  Na juu ya vilele vya zile nguzo palikuwa na muundo wa maua ya mayungiyungi. Na mwishowe kazi ya zile nguzo ikamalizika. 23  Naye akatengeneza bahari ya kuyeyushwa+ ya mikono 10 kutoka ukingo wake mmoja mpaka ukingo wake mwingine, iliyo mviringo pande zote; na kimo chake kilikuwa mikono 5, na kamba ya urefu wa mikono 30 ingeweza kuizunguka pande zote.+ 24  Na palikuwa na mapambo+ yenye umbo la kibuyu+ chini ya ukingo wake pande zote, yakiwa yameizunguka pande zote, kumi katika kipimo cha urefu wa mkono mmoja, yakiwa yameizunguka bahari pande zote,+ na mistari miwili ya mapambo yenye umbo la kibuyu yakiwa yamefanyizwa katika myeyusho wake. 25  Ilikuwa imesimama juu ya ng’ombe-dume kumi na wawili,+ watatu wakitazama kaskazini, na watatu wakitazama magharibi, na watatu wakitazama kusini, na watatu wakitazama mashariki; na hiyo bahari ilikuwa juu yao, na sehemu zao za nyuma zote zilielekea upande wa katikati.+ 26  Na unene wake ulikuwa upana wa kiganja kimoja;+ na ukingo wake ulikuwa kama muundo wa ukingo wa kikombe, ua la yungiyungi.+ Ingeweza kuchukua+ vipimo elfu mbili vya bathi.+ 27  Naye akatengeneza yale mabehewa kumi+ ya shaba, kila behewa likiwa na urefu wa mikono minne, na upana wa mikono minne, na kimo cha mikono mitatu. 28  Na huu ulikuwa ndio muundo wa mabehewa hayo: yalikuwa na kuta za pembeni, na hizo kuta za pembeni zilikuwa kati ya mitarimbo. 29  Na juu ya kuta za pembeni zilizokuwa kati ya ile mitarimbo palikuwa na simba,+ ng’ombe-dume+ na makerubi,+ na juu ya ile mitarimbo ilikuwa hivyo. Juu na chini ya wale simba na wale ng’ombe-dume palikuwa na shada+ katika kazi inayoning’inia. 30  Na palikuwa na magurudumu manne ya shaba kwenye kila behewa, na ekseli za shaba; na sehemu zake nne za pembeni zilikuwa maegemeo yake. Maegemeo yalikuwa chini ya beseni, yakiwa yamefanyizwa kwa shada kuanzia kwa moja mpaka lile lingine. 31  Na kinywa chake kutoka ndani mpaka kwenye maegemeo na kwenda juu kilikuwa urefu wa mikono [?]; na kinywa chake kilikuwa cha mviringo, muundo wa kinara cha urefu wa mkono mmoja na nusu, na pia juu ya kinywa chake palikuwa na michongo. Na kuta zao za pembeni zilikuwa za mraba, si mviringo. 32  Na yale magurudumu manne yalikuwa chini ya zile kuta za pembeni, na yale maegemeo ya magurudumu yalikuwa kando ya behewa; na kimo cha kila gurudumu kilikuwa mkono mmoja na nusu. 33  Na muundo wa yale magurudumu ulikuwa kama muundo wa gurudumu la gari.+ Maegemeo yake na mizingo yake na njukuti zake na vinu vyake, vyote vilikuwa vimeyeyushwa. 34  Na palikuwa na maegemeo manne juu ya pembe nne za kila behewa; maegemeo yake yalikuwa kitu kimoja na lile behewa. 35  Na juu ya lile behewa palikuwa na kinara chenye kimo cha nusu mkono, chote kikiwa mviringo; na juu ya lile behewa pande zake na kuta zake za pembeni zilikuwa kitu kimoja na hicho. 36  Tena juu ya mabamba ya pande zake na juu ya kuta zake za pembeni akachonga+ makerubi, simba na maumbo ya mitende kulingana na nafasi iliyo wazi ya kila kimoja, na shada kuzunguka pande zote.+ 37  Hivi ndivyo alivyoyafanya yale mabehewa kumi;+ yote yalikuwa ya myeyusho mmoja,+ kipimo kimoja, umbo moja. 38  Naye akatengeneza beseni+ 10 za shaba. Kila beseni ingeweza kujazwa kwa vipimo 40 vya bathi. Kila beseni ilikuwa na urefu wa mikono 4. Palikuwa na beseni moja juu ya kila behewa kwa ajili ya yale mabehewa 10. 39  Kisha akaweka mabehewa matano upande wa kuume wa nyumba, na matano upande wa kushoto wa nyumba;+ nayo bahari akaiweka upande wa kuume wa nyumba upande wa mashariki, kuelekea kusini.+ 40  Na mwishowe Hiramu+ akatengeneza beseni+ na sepetu+ na mabakuli.+ Baadaye Hiramu akamaliza+ kufanya kazi yote ambayo alimfanyia Mfalme Sulemani kuhusiana na nyumba ya Yehova: 41  Zile nguzo+ mbili na yale makombe+ mawili yenye umbo la bakuli yaliyokuwa juu ya zile nguzo mbili, na zile kamba mbili za nyavu+ za kufunika yale makombe mawili ya mviringo yaliyokuwa juu ya zile nguzo, 42  na yale makomamanga+ mia nne kwa ajili ya zile kamba mbili za nyavu, mistari miwili ya makomamanga kwa kila kamba ya nyavu, ili kufunika yale makombe mawili yenye umbo la bakuli yaliyokuwa juu ya zile nguzo mbili; 43  na yale mabehewa+ kumi na zile beseni+ kumi juu ya yale mabehewa, 44  na ile bahari moja+ na wale ng’ombe-dume kumi na wawili chini ya ile bahari;+ 45  na makopo na sepetu na mabakuli na vyombo hivi vyote,+ ambavyo Hiramu alivitengeneza kutoka kwa shaba iliyong’arishwa kwa ajili ya Mfalme Sulemani kwa ajili ya nyumba ya Yehova. 46  Katika Wilaya ya Yordani+ ndipo Mfalme alipoyeyusha katika kalibu ya udongo wa mfinyanzi, kati ya Sukothi+ na Sarethani.+ 47  Naye Sulemani akaacha hivyo vyombo+ vyote bila kupimwa uzito kwa sababu vilikuwa vingi mno ajabu.+ Uzito wa ile shaba haukujulikana.+ 48  Na Sulemani mwishowe akavitengeneza vyombo vyote vya nyumba ya Yehova, madhabahu+ ya dhahabu na meza+ ambayo mkate wa wonyesho ulikuwa juu yake, ya dhahabu, 49  na vinara vya taa,+ vitano upande wa kuume na vitano upande wa kushoto mbele ya kile chumba cha ndani kabisa, vya dhahabu safi,+ na maua+ na taa+ na mikasi ya tambi,+ vyote hivyo vya dhahabu, 50  na beseni na mikasi ya taa+ na mabakuli+ na vikombe+ na vyetezo,+ vya dhahabu safi, na matundu kwa ajili ya milango+ ya nyumba ya ndani, yaani, pale Patakatifu Zaidi, na kwa ajili ya milango+ ya nyumba ya hekalu,+ ya dhahabu. 51  Mwishowe kazi yote ambayo Mfalme Sulemani alipaswa kufanya kuhusiana na nyumba ya Yehova ikamalizika;+ na Sulemani akaanza kuingiza ndani vile vitu ambavyo Daudi baba yake alikuwa amevifanya kuwa vitakatifu;+ fedha na dhahabu na vyombo akaviweka katika hazina za nyumba ya Yehova.+

Maelezo ya Chini