1 Wafalme 6:1-38

6  Na ikawa kwamba katika mwaka wa 480 baada ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri,+ katika mwaka wa nne,+ katika mwezi wa Zivu,+ yaani, mwezi wa pili,+ baada ya Sulemani kuwa mfalme juu ya Israeli, akaanza kumjengea Yehova nyumba.+  Na nyumba ambayo Mfalme Sulemani alimjengea+ Yehova ilikuwa na urefu wa mikono 60,+ na upana wa mikono 20, na kimo cha mikono 30.+  Na ukumbi+ ulio mbele ya hekalu la nyumba ulikuwa na urefu wa mikono 20, mbele ya upana wa nyumba. Ulikuwa na kina cha mikono 10, mbele ya nyumba.  Naye akatengeneza madirisha ya nyumba hiyo, yenye viunzi vinavyozidi kuwa vyembamba.+  Tena akajenga kando ya ukuta jengo la kando lenye kuzunguka pande zote, kando ya kuta za nyumba kuzunguka pande zote lile hekalu na kile chumba cha ndani kabisa,+ akatengeneza vyumba vya kando+ kuzunguka pande zote.  Chumba cha ubavuni cha chini kabisa kilikuwa na upana wa mikono mitano, na kile cha katikati kilikuwa na upana wa mikono sita, na kile cha tatu kilikuwa na upana wa mikono saba; kwa maana kulikuwa na vitegemezo+ alivyotia katika nyumba ile katika upande wa nje kuzunguka pande zote, ili kitu chochote kisishikanishwe na kuta za nyumba.+  Na wakati nyumba ile ilipokuwa ikijengwa, ilijengwa kwa mawe ya machimbo+ yaliyomalizika tayari; na sauti ya nyundo na mashoka na vifaa vyovyote vya chuma haikusikika katika nyumba+ ile ilipokuwa ikijengwa.  Mwingilio+ wa chumba cha ubavuni cha chini kabisa ulikuwa upande wa kuume wa nyumba, nao wakawa wakipanda mpaka kwenye kile cha katikati kwa ngazi inayopinda-pinda, na kupanda kutoka katika kile cha katikati mpaka kwenye kile cha tatu.  Tena akaendelea kujenga nyumba ile ili aikamilishe,+ na kufunika ndani ya nyumba ile kwa nguzo na safu za mbao za mierezi.+ 10  Na tena akajenga vile vyumba+ vyenye urefu wa mikono mitano vikiwa kwenye ubavu wa ile nyumba yote, navyo vikaunganishwa na nyumba kwa mbao+ za mierezi. 11  Wakati huo neno la Yehova likamjia Sulemani,+ na kusema:+ 12  “Kwa habari ya nyumba hii unayojenga, kama ukitembea katika sheria+ zangu na kutenda maamuzi yangu ya hukumu+ na kushika amri zangu zote kwa kutembea ndani yake,+ mimi pia hakika nitakutimizia neno nililomwambia Daudi baba yako;+ 13  nami hakika nitakaa katikati ya wana wa Israeli,+ wala sitawaacha watu wangu Israeli.”+ 14  Na Sulemani akaendelea kujenga ile nyumba ili aikamilishe.+ 15  Naye akajenga kuta za ndani za nyumba kwa mbao za mierezi. Kuanzia sakafu ya nyumba mpaka kwenye maboriti ya dari akaifunika kwa mbao ndani; naye akaifunika sakafu ya nyumba kwa mbao za miberoshi.+ 16  Tena akajenga mikono 20 pande za nyuma za ile nyumba kwa mbao za mierezi, kuanzia kwenye sakafu mpaka kwenye maboriti, naye akaijengea ndani kile chumba cha ndani kabisa,+ pale Patakatifu Zaidi.+ 17  Na nyumba ile ilikuwa ya mikono 40, yaani, lile hekalu+ lililokuwa mbele yake.+ 18  Na mbao za mierezi ndani ya nyumba zilikuwa na mapambo ya michongo yenye umbo la kibuyu+ na shada za maua.+ Yote ilikuwa ya mierezi; halikuonekana jiwe lolote. 19  Naye akatayarisha ndani kile chumba cha ndani kabisa+ kilicho katikati ya ile nyumba, ili kuweka humo lile sanduku+ la agano+ la Yehova. 20  Na kile chumba cha ndani kabisa kilikuwa na urefu wa mikono 20, na upana wa mikono 20,+ na kimo cha mikono 20; naye akakifunika kwa dhahabu safi,+ na kuifunika madhabahu+ kwa mbao za mwerezi. 21  Na Sulemani akaendelea kuifunika+ nyumba ndani kwa dhahabu safi,+ na kupitisha minyororo ya dhahabu+ mbele ya kile chumba cha ndani kabisa,+ na kukifunika kwa dhahabu. 22  Naye akaifunika nyumba yote kwa dhahabu,+ mpaka nyumba yote ilipokamilika; na madhabahu+ yote iliyokuwa upande wa kile chumba cha ndani kabisa akaifunika kwa dhahabu.+ 23  Tena akafanya katika kile chumba cha ndani kabisa makerubi+ wawili wa mbao za mfuta, kila mmoja akiwa na urefu wa mikono kumi.+ 24  Na bawa moja la kerubi lilikuwa mikono mitano, na lile bawa lingine la kerubi lilikuwa mikono mitano. Ilikuwa mikono kumi kuanzia ncha ya bawa lake mpaka ncha ya bawa lake lingine.+ 25  Na yule kerubi wa pili alikuwa mikono kumi. Hao makerubi wawili walikuwa na kipimo kilekile na umbo lilelile. 26  Kimo cha kerubi mmoja kilikuwa mikono kumi, na yule kerubi mwingine vivyo hivyo pia. 27  Kisha akawaweka wale makerubi ndani ya ile nyumba ya ndani, hivi kwamba wakayanyoosha mabawa ya hao makerubi.+ Basi bawa la kerubi mmoja likafika kwenye ukuta na bawa la yule mwingine likafika kwenye ule ukuta mwingine; na mabawa yao yalikuwa kuelekea katikati ya nyumba, bawa kwa bawa yakigusana.+ 28  Tena akawafunika makerubi hao kwa dhahabu.+ 29  Na kuta zote kuzunguka ile nyumba akazichonga kwa michongo ya makerubi+ na maumbo ya mitende+ na michongo ya maua,+ ndani na nje; 30  naye akafunika kwa dhahabu sakafu+ ya ile nyumba, ndani na nje. 31  Na mwingilio wa kile chumba cha ndani kabisa akaufanya kwa milango+ ya mbao za mfuta:+ nguzo za kando, miimo ya milango na sehemu ya tano. 32  Na ile milango miwili ilikuwa ya mbao za mfuta, naye akachonga juu yake michongo ya makerubi na maumbo ya mitende na michoro ya maua, naye akaifunika kwa dhahabu; kisha akafua ile dhahabu juu ya wale makerubi na yale maumbo ya mitende. 33  Na hivyo ndivyo alivyofanya kwa ajili ya mwingilio wa hekalu, miimo ya milango ya mbao za mfuta, mraba. 34  Na ile milango miwili ilikuwa ya mbao za mberoshi.+ Zile sehemu mbili za mlango mmoja zilifunguka zikiwa juu ya maegemeo, na zile sehemu mbili za ule mlango mwingine zikafunguka zikiwa juu ya maegemeo.+ 35  Naye akachonga makerubi na maumbo ya mitende na michoro ya maua, na kufunika dhahabu iliyonyooshwa juu ya mifano hiyo.+ 36  Naye akaendelea kujenga ua wa ndani+ kwa mistari mitatu+ ya mawe yaliyochongwa na mstari mmoja wa nguzo za mwerezi. 37  Katika mwaka wa nne msingi+ wa nyumba ya Yehova ukawekwa, katika mwezi wa Zivu;+ 38  na katika mwaka wa kumi na moja, katika mwezi wa Buli, yaani, mwezi wa nane, nyumba ikakamilika+ kuhusiana na mambo yake yote na ramani yake yote;+ hivi kwamba alitumia miaka saba kuijenga.

Maelezo ya Chini