1 Wafalme 4:1-34

4  Na Mfalme Sulemani akaendelea kuwa mfalme juu ya Israeli yote.+  Na hawa ndio waliokuwa wakuu+ wake: Azaria mwana wa Sadoki,+ kuhani;  Elihorefu na Ahiya, wana wa Shisha, waandishi;+ Yehoshafati+ mwana wa Ahiludi, karani;  na Benaya+ mwana wa Yehoyada alikuwa juu ya jeshi,+ na Sadoki na Abiathari+ walikuwa makuhani;  na Azaria mwana wa Nathani+ alikuwa juu ya wasaidizi, na Zabudi mwana wa Nathani alikuwa kuhani, rafiki+ ya mfalme;  na Ahishari alikuwa juu ya nyumba, na Adoniramu+ mwana wa Abda, juu ya wale walioandikishwa kufanya kazi ya kulazimishwa.+  Na Sulemani alikuwa na wasaidizi kumi na wawili juu ya Israeli yote, nao walimwandalia chakula mfalme na nyumba yake. Kila mmoja alikuwa na daraka la kuandaa chakula mwezi mmoja katika mwaka.+  Na haya yalikuwa majina yao: Mwana wa Huru, katika eneo lenye milima la Efraimu;+  mwana wa Dekeri, kule Makazi na kule Shaalbimu+ na Beth-shemeshi+ na Elon-beth-hanani; 10  mwana wa Hesedi, kule Arubothi (alikuwa na Soko na nchi yote ya Heferi);+ 11  mwana wa Abinadabu, safu yote ya milima ya Dori+ (Tafathi, binti ya Sulemani, akawa mke wake); 12  Baana mwana wa Ahiludi, kule Taanaki+ na Megido+ na Beth-sheani+ yote, ambayo iko kando ya Sarethani+ chini ya Yezreeli,+ kutoka Beth-sheani mpaka Abel-mehola+ mpaka eneo la Yokmeamu;+ 13  mwana wa Geberi, kule Ramothi-gileadi+ (alikuwa na vijiji vya mahema vya Yairi+ mwana wa Manase, vilivyoko Gileadi;+ alikuwa na eneo la Argobu,+ lililoko Bashani:+ majiji makubwa 60 yenye kuta na mapingo ya shaba); 14  Ahinadabu mwana wa Ido, kule Mahanaimu;+ 15  Ahimaazi, kule Naftali+ (yeye pia alimchukua Basemathi, binti ya Sulemani, awe mke wake);+ 16  Baana mwana wa Hushai, kule Asheri+ na Bealothi; 17  Yehoshafati mwana wa Parua, kule Isakari;+ 18  Shimei+ mwana wa Ela, kule Benyamini;+ 19  Geberi mwana wa Uri, katika nchi ya Gileadi,+ nchi ya Sihoni+ mfalme wa Waamori,+ na ya Ogu+ mfalme wa Bashani,+ na palikuwa na msaidizi mmoja juu ya wale wasaidizi wengine wote waliokuwa katika nchi hiyo. 20  Yuda na Israeli walikuwa wengi, kama chembe za mchanga ulio kando ya bahari kwa wingi,+ wakila na kunywa na kushangilia.+ 21  Naye Sulemani alikuwa mtawala juu ya falme zote kutoka ule Mto+ hadi kwenye nchi ya Wafilisti na hadi kwenye mpaka wa Misri. Walikuwa wakileta zawadi na kumtumikia Sulemani siku zote za maisha yake.+ 22  Na chakula cha Sulemani cha kila siku kwa ukawaida kilikuwa vipimo 30 vya kori+ vya unga laini na vipimo 60 vya kori vya unga, 23  ng’ombe 10 wanono na ng’ombe 20 waliolishwa na kondoo 100, mbali na paa+ kadhaa na swala+ na kulungu na kuku waliononeshwa. 24  Kwa maana alikuwa akitawala kila kitu upande huu wa ule Mto,+ kuanzia Tifsa mpaka Gaza,+ naam, wafalme wote upande huu wa ule Mto;+ naye akawa na amani+ katika maeneo yake yote, kuzunguka pande zote. 25  Na Yuda+ na Israeli wakaendelea kukaa salama,+ kila mtu chini ya mzabibu wake mwenyewe na chini ya mtini wake mwenyewe,+ kuanzia Dani mpaka Beer-sheba,+ siku zote za Sulemani. 26  Na Sulemani akawa na vibanda 40,000 vya farasi+ kwa ajili ya magari+ yake na wapanda-farasi 12,000. 27  Na hao wasimamizi+ wakamletea chakula Mfalme Sulemani na kila mtu aliyekuja mezani pa Mfalme Sulemani, kila mmoja katika mwezi wake. Hawakuacha kitu kipunguke. 28  Nao wakaendelea kuleta mahali popote palipopatikana shayiri na majani kwa ajili ya farasi+ na kwa ajili ya farasi wenye mbio, kila mmoja kulingana na utume wake.+ 29  Na Mungu akaendelea kumpa Sulemani hekima+ na uelewaji+ kwa wingi sana na ukunjufu wa moyo,+ kama mchanga ulio kando ya bahari.+ 30  Na hekima ya Sulemani ilikuwa pana+ zaidi kuliko hekima ya watu wengine wote wa Mashariki+ na kuliko hekima yote ya Misri.+ 31  Naye alikuwa na hekima zaidi kuliko mwanadamu mwingine yeyote, kuliko Ethani+ Mwezra, na Hemani+ na Kalkoli+ na Darda wana wa Maholi; na sifa yake ikaenea katika mataifa yote yanayozunguka pande zote.+ 32  Naye alikuwa na uwezo wa kusema methali elfu tatu,+ na nyimbo+ zake zikawa elfu moja na tano. 33  Naye alikuwa akisema kuhusu miti, kuanzia mwerezi ulio katika Lebanoni+ mpaka mhisopo+ unaomea juu ya ukuta; na alikuwa akisema kuhusu wanyama+ na kuhusu viumbe vinavyoruka+ na kuhusu vitu vyenye kutambaa+ na kuhusu samaki.+ 34  Na watu kutoka katika vikundi vyote vya watu wakazidi kuja kuisikia hekima ya Sulemani,+ naam, kutoka kwa wafalme wote wa dunia waliokuwa wamesikia habari za hekima yake.+

Maelezo ya Chini