1 Wafalme 3:1-28

3  Na Sulemani akafanya mapatano ya ndoa+ pamoja na Farao mfalme wa Misri, akamchukua binti ya Farao,+ akamleta katika Jiji la Daudi,+ mpaka alipomaliza kujenga nyumba yake mwenyewe+ na nyumba ya Yehova+ na ukuta wa Yerusalemu kuzunguka pande zote.+  Ila tu watu walikuwa wakitoa dhabihu katika mahali pa juu,+ kwa maana nyumba haikuwa imejengwa kwa ajili ya jina la Yehova mpaka siku hizo.+  Na Sulemani akaendelea kumpenda Yehova+ kwa kutembea katika sheria za Daudi baba yake.+ Ila tu alikuwa akitoa dhabihu kwa ukawaida na kufukiza matoleo katika mahali pa juu.+  Basi mfalme akaenda Gibeoni+ ili kutoa dhabihu huko, kwa maana huko ndiko kulikokuwa mahali pa juu pakuu.+ Sulemani akatoa dhabihu elfu moja za kuteketezwa juu ya madhabahu ile.+  Yehova akamtokea Sulemani katika ndoto+ usiku kule Gibeoni;+ na Mungu akasema: “Omba kile ninachopaswa kukupa.”+  Kwa hiyo Sulemani akasema: “Wewe mwenyewe umemwonyesha fadhili kuu zenye upendo+ mtumishi wako Daudi baba yangu kulingana na alivyotembea mbele zako katika kweli na katika uadilifu+ na katika unyoofu wa moyo kwako; nawe ukaendelea kushika hizi fadhili kuu zenye upendo kwake, hivi kwamba ukampa mwana wa kuketi juu ya kiti chake cha ufalme kama ilivyo leo hii.+  Na sasa, Yehova Mungu wangu, wewe mwenyewe umemfanya mtumishi wako kuwa mfalme mahali pa Daudi baba yangu, nami ni mvulana mdogo tu.+ Sijui jinsi ya kutoka na jinsi ya kuingia.+  Na mtumishi wako yupo katikati ya watu wako ambao umewachagua,+ watu wengi ambao hawana hesabu wala hawawezi kuhesabiwa kwa kuwa ni wengi.+  Nawe umpe mtumishi wako moyo mtiifu ili awahukumu+ watu wako, atambue kati ya mema na mabaya;+ kwa maana ni nani anayeweza kuwahukumu+ hawa watu wako walio wagumu?”+ 10  Na jambo hilo likapendeza machoni pa Yehova, kwa sababu Sulemani alikuwa ameomba jambo hilo.+ 11  Na Mungu akaendelea kumwambia: “Kwa kuwa umeomba jambo hili, wala hukujiombea siku nyingi wala utajiri+ wala kuomba nafsi ya adui zako, nawe umejiombea uelewaji wa kusikia kesi,+ 12  tazama! Hakika nitafanya kulingana na maneno yako.+ Tazama! Mimi hakika nitakupa moyo wenye hekima na wenye uelewaji,+ hivi kwamba hakuna mmoja kama wewe ambaye amekuwako kabla yako, na baada yako hatasimama mwingine kama wewe.+ 13  Na pia nitakupa yale ambayo hukuomba,+ utajiri+ na utukufu pia, hivi kwamba hatakuwapo yeyote kati ya wafalme aliye kama wewe, siku zako zote.+ 14  Nawe ukitembea katika njia zangu kwa kushika masharti+ yangu na amri zangu, kama Daudi baba yako alivyotembea,+ mimi pia nitazirefusha siku zako.”+ 15  Wakati Sulemani alipoamka,+ tazama, ilikuwa ni ndoto. Ndipo akaja Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku+ la agano la Yehova, akatoa dhabihu za kuteketezwa na kutoa matoleo ya ushirika,+ akaandaa karamu+ kwa ajili ya watumishi wake wote.+ 16  Wakati huo wanawake wawili, makahaba,+ wakaingia kwa mfalme na kusimama mbele yake.+ 17  Ndipo mmoja wa hao wanawake akasema: “Nakuomba radhi, bwana wangu,+ mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nilizaa mtoto karibu naye ndani ya nyumba ile. 18  Na ikawa kwamba, katika siku ya tatu baada ya mimi kuzaa, huyu mwanamke pia akazaa. Nasi tulikuwa pamoja. Hapakuwa na mgeni pamoja nasi katika nyumba, hapakuwa yeyote ila sisi wawili katika nyumba. 19  Baadaye mwana wa mwanamke huyu akafa usiku, kwa sababu alimlalia. 20  Kwa hiyo akaamka katikati ya usiku, akamchukua mwanangu kutoka kando yangu wakati kijakazi wako alipokuwa amelala usingizi, akamlaza kifuani pake, na mwana wake mfu akamlaza kifuani pangu. 21  Nilipoamka asubuhi ili kumnyonyesha+ mwanangu, tazama, alikuwa amekufa. Kwa hiyo nikamchunguza kwa makini asubuhi, na tazama! yeye hakuwa mwanangu niliyemzaa.” 22  Lakini yule mwanamke mwingine akasema: “Hapana, lakini mwanangu ndiye aliye hai na mwana wako ndiye aliyekufa!” Wakati huo wote mwanamke huyu alikuwa akisema: “Hapana, lakini mwana wako ndiye aliyekufa na mwanangu ndiye aliye hai.” Nao wakaendelea kusema mbele ya mfalme.+ 23  Mwishowe mfalme akasema: “Huyu anasema, ‘Huyu ni mwanangu, aliye hai, na mwana wako ndiye aliyekufa!’ na yule naye anasema, ‘Hapana, lakini mwana wako ndiye aliyekufa na mwanangu ndiye aliye hai!’” 24  Na mfalme akaendelea kusema:+ “Nileteeni upanga.” Basi wakaleta upanga mbele ya mfalme. 25  Naye mfalme akasema: “Mkateni vipande viwili mtoto aliye hai, na nusu moja mkampe huyu mwanamke mmoja na ile nusu nyingine mkampe huyu mwingine.” 26  Mara moja yule mwanamke ambaye mwana wake ndiye aliyekuwa hai akamwambia mfalme (kwa sababu hisia zake za ndani+ ziliamshwa kumhusu mwana wake,+ hivi kwamba akasema): “Nakuomba radhi,+ bwana wangu! Mpeni yeye mtoto aliye hai. Usimuue kamwe.” Wakati huo wote yule mwanamke mwingine alikuwa akisema: “Yeye hatakuwa wangu wala hatakuwa wako. Mkateni!”+ 27  Ndipo mfalme akajibu na kusema: “Mpeni yule mtoto aliye hai, wala msimuue hata kidogo. Yeye ndiye mama yake.” 28  Na Israeli wote wakasikia habari za uamuzi huo wa hukumu+ ambao mfalme alikuwa ametoa; nao wakaogopa kwa sababu ya mfalme,+ kwa maana waliona kwamba hekima+ ya Mungu ilikuwa ndani yake ili afanye uamuzi wa hukumu.

Maelezo ya Chini