1 Wafalme 20:1-43

20  Naye Ben-hadadi+ mfalme wa Siria akakusanya majeshi yake yote na pia wafalme 32 pamoja naye+ na farasi+ na magari,+ akapanda kwenda kuzingira+ Samaria+ na kupigana nalo.  Kisha akatuma wajumbe+ kwa Ahabu mfalme wa Israeli katika jiji. Naye akamwambia: “Ben-hadadi amesema hivi,  ‘Fedha yako na dhahabu yako ni yangu, na wake zako na wana wako, wale wenye sura nzuri zaidi, ni wangu.’”+  Ndipo mfalme wa Israeli akajibu na kusema: “Bwana wangu mfalme, kulingana na neno lako, mimi ni wako na vyote vilivyo vyangu.”+  Baadaye wajumbe wakarudi na kusema: “Ben-hadadi amesema hivi, ‘Nilituma watu kwako, kusema: “Fedha yako na dhahabu yako na wake zako na wana wako utanipa.  Lakini wakati kama huu kesho nitawatuma watumishi wangu kwako, nao watachunguza kwa makini nyumba yako na nyumba za watumishi wako; na itatukia kwamba kila kitu kinachotamanika+ machoni pako watakitia mkononi mwao, nao watakichukua.”’”  Kwa hiyo mfalme wa Israeli akawaita wanaume wazee wa nchi+ na kusema: “Tafadhali angalieni, oneni kwamba mtu huyu anatafuta msiba;+ kwa maana alituma watu kwangu kuchukua wake zangu na wanangu na fedha yangu na dhahabu yangu, nami sikumnyima vitu hivyo.”  Ndipo wanaume wazee na watu wote wakamwambia: “Usitii, wala usikubali.”  Kwa hiyo akawaambia wajumbe wa Ben-hadadi: “Mwambieni bwana wangu mfalme, ‘Yote uliyowatuma watu kwanza ukiyataka kwa mtumishi wako nitafanya; lakini jambo hili siwezi kulifanya.’” Basi wale wajumbe wakaenda zao, wakampelekea neno. 10  Sasa Ben-hadadi akatuma watu kwake na kusema: “Miungu+ na inifanyie hivyo, nayo izidishe jambo hilo,+ ikiwa mavumbi ya Samaria yatatosha mikono ya watu wote wanaonifuata!”+ 11  Naye mfalme wa Israeli akajibu na kusema: “Mwambieni hivi, ‘Mtu anayejifunga mshipi+ asijisifu kama yeye anayejifungua mshipi.’”+ 12  Na ikawa kwamba mara tu aliposikia neno hilo, wakati yeye na wale wafalme walipokuwa wakinywa+ katika vibanda, mara moja akawaambia watumishi wake: “Jitayarisheni!” Nao wakaanza kujitayarisha kulishambulia jiji. 13  Na tazama! nabii fulani akamkaribia Ahabu mfalme wa Israeli,+ kisha akasema: “Yehova amesema hivi,+ ‘Je, umeuona umati huu wote mkubwa? Tazama, nitautia mkononi mwako leo, nawe hakika utajua kwamba mimi ni Yehova.’”+ 14  Ndipo Ahabu akasema: “Kupitia nani?” naye akasema: “Yehova amesema hivi, ‘Kupitia vijana wa wakuu wa wilaya za utawala.’” Mwishowe akasema: “Ni nani atakayeanza pambano la vita?” naye akasema: “Ni wewe!” 15  Naye akaanza kuwahesabu wale vijana wa wakuu wa wilaya za utawala, nao wakawa 232;+ na baada yao akawahesabu watu wote, wana wote wa Israeli, 7,000. 16  Nao wakaanza kutoka katikati ya mchana wakati Ben-hadadi alipokuwa akinywa na kulewa+ katika vibanda, yeye pamoja na wale wafalme, wale wafalme 32 waliokuwa wakimsaidia. 17  Wakati wale vijana+ wa wakuu wa wilaya za utawala walipotoka kwanza, mara moja Ben-hadadi akatuma watu; nao wakaja na kumwambia, wakisema: “Kuna watu ambao wametoka katika Samaria.” 18  Ndipo akasema: “Hata kama wametoka kwa ajili ya amani, wakamateni wakiwa hai; au kama wametoka kwa ajili ya vita, wakamateni wakiwa hai.”+ 19  Na hao ndio waliotoka katika jiji, wale vijana wa wakuu wa wilaya za utawala na majeshi yaliyokuwa nyuma yao. 20  Nao wakaanza kumpiga na kumuua kila mmoja mtu wake; na Wasiria+ wakaanza kukimbia,+ na Israeli wakawafuatilia, lakini Ben-hadadi mfalme wa Siria akakimbia akiwa juu ya farasi pamoja na wapanda-farasi. 21  Lakini mfalme wa Israeli akatoka, akazidi kuwapiga na kuwaua wale farasi na magari,+ naye akawapiga Wasiria kwa mauaji makuu. 22  Baadaye yule nabii+ akamkaribia mfalme wa Israeli na kumwambia: “Nenda, jitie nguvu+ na ujue na kuona utakalofanya;+ kwa maana mwanzoni mwa mwaka mfalme wa Siria atakuja kukushambulia.”+ 23  Na watumishi wa mfalme wa Siria wakamwambia: “Mungu wao ni Mungu wa milima.+ Ndiyo sababu walikuwa na nguvu kutushinda. Basi, na tupigane nao katika nchi tambarare, tuone kama hatutakuwa na nguvu kuwashinda. 24  Nawe ufanye hivi: Ondoa wafalme,+ kila mmoja kutoka mahali pake, na uweke magavana mahali pao.+ 25  Nawe ujihesabie jeshi linalolingana na jeshi lililoanguka kutoka upande wako, kukiwa na farasi kwa farasi na gari kwa gari; nasi tupigane nao katika nchi tambarare, tuone kama hatutakuwa na nguvu kuwashinda.”+ Basi akasikiliza sauti yao, akafanya vivyo hivyo. 26  Na ikawa kwamba mwanzoni mwa mwaka Ben-hadadi akawakusanya Wasiria+ na kupanda mpaka Afeki+ ili kupigana na Israeli. 27  Nao wana wa Israeli wakakusanywa na kuandaliwa,+ wakaanza kwenda kukutana nao; na wana wa Israeli wakaenda katika kambi mbele yao kama vikundi vidogo viwili vya mbuzi, na Wasiria, kwa upande wao, wakaijaza dunia.+ 28  Kisha yule mtu wa Mungu wa kweli+ akakaribia na kumwambia mfalme wa Israeli, naam, akasema: “Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu Wasiria wamesema: “Yehova ni Mungu wa milima, wala si Mungu wa nchi tambarare za chini,” nitautia mkononi mwako umati huu wote mkubwa,+ nanyi mtajua hakika kwamba mimi ni Yehova.’”+ 29  Nao wakaendelea kukaa kambini siku saba, hawa wakiwa mbele ya wale.+ Na ikawa kwamba katika siku ya saba lile pambano la kivita likaanza; na wana wa Israeli wakawapiga na kuwaua Wasiria, watu mia moja elfu wanaoenda kwa miguu, katika siku moja. 30  Na wale waliobaki wakakimbia mpaka Afeki,+ katika jiji; na ukuta ukaanguka juu ya watu 27,000 waliokuwa wamebaki.+ Naye Ben-hadadi akakimbia,+ mwishowe akafika jijini, akaingia katika chumba cha ndani kabisa.+ 31  Kwa hiyo watumishi wake wakamwambia: “Tazama, sasa, tumesikia kwamba wafalme wa nyumba ya Israeli ni wafalme walio na fadhili zenye upendo.+ Tafadhali, acha tuchukue nguo za magunia+ katika viuno+ vyetu na kamba juu ya vichwa vyetu, nasi twende kwa mfalme wa Israeli. Pengine atahifadhi hai nafsi yako.”+ 32  Basi wakajifunga nguo za magunia katika viuno vyao, na kamba zikiwa juu ya vichwa vyao, wakaja kwa mfalme wa Israeli na kusema: “Mtumishi wako Ben-hadadi amesema, ‘Tafadhali, acha nafsi yangu iishi.’” Naye akasema: “Je, yeye angali hai bado? Yeye ni ndugu yangu.” 33  Basi hao watu+ wakaliona jambo hilo kuwa ni ishara ya bahati na bila kukawia wakaliona kuwa ni uamuzi wake mwenyewe, nao wakaendelea kusema: “Ben-hadadi ni ndugu yako.” Kwa hiyo akasema: “Haya, mleteni.” Ndipo Ben-hadadi akaenda kwake; naye akampandisha garini mara moja.+ 34  Sasa Ben-hadadi akamwambia: “Majiji+ ambayo baba yangu aliyachukua kutoka kwa baba yako nitayarudisha; nawe utajipa barabara katika Damasko kama vile baba yangu alivyojipa katika Samaria.” “Nami nitakuacha uende zako kwa agano.”+ Kwa hiyo akafanya agano naye na kumwacha aende zake. 35  Na mtu fulani wa wana wa manabii+ akamwambia rafiki yake kwa neno+ la Yehova: “Tafadhali, nipige.” Lakini yule mtu akakataa kumpiga. 36  Kwa hiyo akamwambia: “Kwa sababu hukuisikiliza sauti ya Yehova, tazama, unaondoka kwangu, na hakika simba atakupiga na kukuua.” Kisha akaondoka kando yake, na simba+ akamkuta, akampiga na kumuua.+ 37  Naye akamkuta mtu mwingine tena na kusema: “Tafadhali, nipige.” Basi yule mtu akampiga, akampiga na kumtia majeraha. 38  Ndipo yule nabii akaenda, akasimama tuli akimngojea mfalme kando ya barabara, naye akakaa akiwa amejibadilisha sura+ kwa kujifunga kitambaa juu ya macho yake. 39  Na ikawa kwamba mfalme alipokuwa anapita, akamwita mfalme na kusema:+ “Mtumishi wako alienda mahali palipo na pigano kali sana; na tazama! mtu fulani alikuwa akitoka katika uwanja wa mapigano, kisha akaniletea mtu na kusema, ‘Mlinde mtu huyu. Akitoweka kwa vyovyote, nafsi+ yako itachukua mahali pa nafsi+ yake, kama sivyo utapima talanta moja ya fedha.’+ 40  Na ikawa kwamba mtumishi wako alipokuwa akitenda mambo hapa na pale, tazama, yule mtu alitoweka.” Kwa hiyo mfalme wa Israeli akamwambia: “Hivyo ndivyo ilivyo hukumu yako mwenyewe. Wewe mwenyewe umeamua.”+ 41  Ndipo akavua haraka kile kitambaa kutoka juu ya macho yake, na mfalme wa Israeli akamtambua, kwamba alikuwa ni mmoja wa manabii.+ 42  Sasa akamwambia: “Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu umemwachilia kutoka mkononi mwako mtu niliyetengewa kwa ajili ya maangamizi,+ lazima nafsi+ yako ichukue mahali pa nafsi yake, na watu wako mahali pa watu wake.’”+ 43  Hivyo mfalme wa Israeli akaenda zake nyumbani kwake, akiwa mwenye kinyongo na mwenye huzuni,+ akafika Samaria.+

Maelezo ya Chini