1 Wafalme 18:1-46

18  Na ikawa kwamba baada ya siku nyingi neno la Yehova likamjia Eliya katika mwaka wa tatu, na kusema: “Nenda, jionyeshe kwa Ahabu, kwa kuwa nimeazimia kunyesha mvua+ juu ya uso wa nchi.”+  Basi Eliya akaenda kujionyesha kwa Ahabu, njaa ilipokuwa kali+ katika Samaria.  Wakati huo Ahabu akamwita Obadia, aliyekuwa akiisimamia nyumba.+ (Basi Obadia alikuwa amejionyesha kuwa mtu anayemwogopa+ Yehova sana.  Na ikawa kwamba Yezebeli+ alipowakatilia mbali manabii+ wa Yehova, Obadia aliwachukua manabii 100, akawaficha wakiwa vikundi viwili vya watu 50 pangoni, naye akawapa mkate na maji.)+  Na Ahabu akamwambia Obadia: “Tembea katika nchi kwenye mabubujiko yote ya maji na kwenye mabonde yote ya mito. Labda tutapata majani mabichi,+ ili tuwahifadhi hai farasi na nyumbu na ili wanyama zaidi wasiangamie.”+  Kwa hiyo wakagawana nchi ambayo wangepita katikati yake. Ahabu akaenda peke yake kupitia njia moja, na Obadia akaenda peke yake kupitia njia nyingine.+  Obadia alipoendelea kusafiri njiani, tazama, Eliya akija kumpokea.+ Mara moja akamtambua, akaanguka kifudifudi,+ akasema: “Je, ni wewe, bwana wangu+ Eliya?”  Naye akamwambia: “Ni mimi. Nenda, mwambie bwana wako,+ ‘Tazama, Eliya yupo hapa.’”  Lakini akasema: “Nimetenda dhambi gani+ ndipo umtie mtumishi wako mkononi mwa Ahabu, aniue? 10  Kama anavyoishi Yehova Mungu wako,+ hakuna taifa wala ufalme ambapo bwana wangu hajawatuma watu wakutafute. Waliposema, ‘Hayupo hapa,’ akafanya ufalme na taifa kuapa kwamba hawakuweza kukupata.+ 11  Na sasa unasema, ‘Nenda, mwambie bwana wako: “Tazama, Eliya yupo hapa.”’ 12  Na hakika itatukia kwamba, mimi nikiondoka kwako, ndipo roho+ ya Yehova itakapokuchukua na kukupeleka mahali ambapo mimi sitajua; nami nitakuwa nimekuja kumwambia Ahabu, naye hatakupata, naye hakika ataniua,+ kwa kuwa mtumishi wako amemwogopa Yehova tangu ujana wake.+ 13  Je, bwana wangu hakuambiwa yale niliyofanya wakati Yezebeli alipowaua manabii wa Yehova, jinsi nilivyowaficha baadhi ya manabii wa Yehova, watu 100 wakiwa vikundi viwili vya watu 50 pangoni,+ nikaendelea kuwapa mkate na maji?+ 14  Na sasa unasema, ‘Nenda, mwambie bwana wako: “Tazama, Eliya yupo hapa.”’ Naye hakika ataniua.”+ 15  Hata hivyo, Eliya akasema: “Kama anavyoishi+ Yehova wa majeshi+ ambaye ninasimama mbele zake, leo nitajionyesha kwake.” 16  Basi Obadia akaenda kukutana na Ahabu, akamwambia; na kwa hiyo Ahabu akaenda kukutana na Eliya. 17  Na ikawa kwamba, mara tu Ahabu alipomwona Eliya, mara moja Ahabu akamwambia: “Je, ni wewe, mtu unayeleta taabu juu ya Israeli?”+ 18  Naye akasema: “Mimi sikuleta taabu juu ya Israeli,+ lakini ni wewe na nyumba ya baba yako,+ kwa sababu ninyi mmeziacha amri za Yehova,+ nawe ukaanza kufuata Mabaali.+ 19  Na sasa tuma watu, unikusanyie Israeli wote katika Mlima Karmeli+ na pia wale manabii 450 wa Baali+ na wale manabii 400 wa ule mti mtakatifu,+ wanaokula mezani pa Yezebeli.”+ 20  Na Ahabu akatuma watu kati ya wana wote wa Israeli, akawakusanya wale manabii+ katika Mlima Karmeli. 21  Kisha Eliya akawakaribia watu wote na kusema: “Mtayumba-yumba juu ya maoni mawili tofauti mpaka wakati gani?+ Ikiwa Yehova ndiye Mungu wa kweli, mfuateni yeye;+ lakini ikiwa ni Baali, mfuateni yeye.” Na watu hawakumjibu neno lolote. 22  Na Eliya akaendelea kuwaambia watu: “Mimi tu nimebaki nikiwa nabii wa Yehova,+ mimi peke yangu, nao manabii wa Baali ni watu 450. 23  Sasa na watupe sisi ng’ombe-dume wachanga wawili, nao wajichagulie ng’ombe-dume mmoja mchanga, wamkate vipande-vipande na kumweka juu ya kuni, lakini wasiziwashe moto. Na mimi nitamtayarisha yule ng’ombe mchanga mwingine, nami nitamweka juu ya kuni, lakini sitaziwasha moto. 24  Nanyi mliitie jina la mungu wenu,+ nami, kwa upande wangu, nitaliitia jina la Yehova; na itatukia kwamba yule Mungu wa kweli atakayejibu kupitia moto,+ huyo ndiye Mungu wa kweli.”+ Kwa hiyo watu wote wakajibu na kusema: “Jambo hili ni jema.” 25  Sasa Eliya akawaambia manabii wa Baali: “Jichagulieni ng’ombe mchanga mmoja, halafu mkamtayarishe kwanza, kwa sababu ninyi ndio wengi; nanyi mliitie jina la mungu wenu, lakini msiwashe moto.” 26  Basi wakamchukua yule ng’ombe mchanga aliyewapa. Kisha wakamtayarisha, nao wakaendelea kuliitia jina la Baali kutoka asubuhi mpaka katikati ya mchana, wakisema: “Ee Baali, tupe jibu!” Lakini hapakuwa na sauti yoyote,+ wala hakuna yeyote aliyetoa jibu.+ Nao wakazidi kurukaruka kuizunguka madhabahu waliyokuwa wameitengeneza. 27  Na ikawa kwamba ilipofika katikati ya mchana Eliya akaanza kuwafanyia dhihaka+ na kusema: “Iteni kwa sauti kubwa, kwa maana yeye ni mungu;+ kwa maana lazima iwe ana kazi fulani, naye ana kinyesi+ na lazima aende chooni.+ Au pengine amelala usingizi naye anapaswa kuamka!”+ 28  Nao wakaanza kuita kwa sauti yao yote, wakijikatakata+ kwa visu na mikuki kulingana na desturi yao, mpaka walipojitiririsha damu. 29  Na ikawa kwamba mara tu mchana ulipokwisha nao wakazidi kutenda kama manabii+ mpaka wakati wa kutolewa kwa toleo la nafaka, hapakuwa na sauti yoyote, wala hapakuwa na yeyote aliyejibu, wala aliyewasikiliza.+ 30  Mwishowe Eliya akawaambia watu wote: “Nikaribieni.” Basi watu wote wakamkaribia. Kisha akatengeneza ile madhabahu ya Yehova iliyokuwa imebomoka.+ 31  Basi Eliya akachukua mawe kumi na mawili, kulingana na hesabu ya makabila ya wana wa Yakobo, ambaye neno la Yehova lilikuwa limemjia,+ likisema: “Jina lako litakuwa Israeli.”+ 32  Naye akafanyiza mawe yakawa madhabahu+ kwa jina la Yehova,+ akachimba mtaro wenye ukubwa wa kama sehemu inayopandwa vipimo viwili vya sea vya mbegu, kuizunguka madhabahu yote. 33  Kisha akapanga kwa utaratibu zile kuni,+ akamkata yule ng’ombe mchanga vipande-vipande na kumweka juu ya zile kuni. Sasa akasema: “Jazeni maji mitungi mikubwa minne, myamwage juu ya toleo la kuteketezwa na juu ya kuni.” 34  Kisha akasema: “Fanyeni hivyo tena.” Basi wakafanya hivyo tena. Lakini akasema: “Fanyeni hivyo mara ya tatu.” Basi wakafanya hivyo mara ya tatu. 35  Kwa hiyo maji yakaizunguka ile madhabahu yote, na pia ule mtaro akaujaza maji. 36  Na ikawa kwamba wakati+ wa kutolewa kwa toleo la nafaka, Eliya nabii akaanza kukaribia na kusema: “Ee Yehova Mungu wa Abrahamu,+ Isaka+ na Israeli,+ leo na ijulikane kwamba wewe ni Mungu katika Israeli+ na mimi ni mtumishi wako na ni kwa neno+ lako nimefanya mambo haya yote. 37  Unijibu, Ee Yehova, unijibu, ili watu hawa wajue kwamba wewe, Yehova,+ ndiye Mungu wa kweli na wewe mwenyewe umeugeuza moyo wao urudi.”+ 38  Ndipo moto+ wa Yehova ukashuka, ukala lile toleo la kuteketezwa+ na zile kuni na mawe na mavumbi, nao ukaramba maji yaliyokuwa katika mtaro.+ 39  Watu wote walipoona jambo lile, wakaanguka kifudifudi+ mara moja, na kusema: “Yehova ndiye Mungu wa kweli! Yehova ndiye Mungu wa kweli!” 40  Kisha Eliya akawaambia: “Wakamateni manabii wa Baali! Msiache hata mmoja wao aponyoke!” Ndipo wakawakamata mara moja, na Eliya akawashusha mpaka kwenye bonde la mto la Kishoni,+ akawaua huko.+ 41  Sasa Eliya akamwambia Ahabu: “Panda ukale na kunywa;+ kwa maana kuna kishindo cha machafuko ya mvua kubwa.”+ 42  Na Ahabu akapanda, akaenda zake kula na kunywa. Naye Eliya akapanda juu ya Karmeli na kuanza kuchutama chini,+ akaweka uso wake katikati ya magoti yake.+ 43  Kisha akamwambia mtumishi wake: “Nenda juu, tafadhali. Tazama upande wa bahari.” Basi akaenda juu, akatazama na kisha akasema: “Hakuna kitu chochote.” Naye akaendelea kusema, “Rudi,” mara saba.+ 44  Na ikawa kwamba mara ya saba akasema: “Tazama! Pana wingu dogo kama kiganja cha mkono wa mwanadamu linalopanda kutoka baharini.”+ Sasa akasema: “Nenda juu, mwambie Ahabu, ‘Funga gari!+ Nawe ushuke ili mvua kubwa isikuzuie!’” 45  Na ikawa kwamba wakati huo mbingu zikatiwa giza kwa mawingu na upepo+ na mvua kubwa sana ikaanza kunyesha.+ Na Ahabu akaendelea kupanda gari, akaenda zake Yezreeli.+ 46  Na mkono wa Yehova ukawa juu ya Eliya,+ hivi kwamba akajifunga viuno,+ naye akakimbia mbele ya Ahabu mpaka Yezreeli.+

Maelezo ya Chini