1 Wafalme 17:1-24

17  Na Eliya+ Mtishbi kutoka kwa wakaaji wa Gileadi+ akamwambia Ahabu: “Kama anavyoishi+ Yehova Mungu wa Israeli, ambaye ninasimama mbele zake,+ miaka hii hakutakuwa na umande wala mvua,+ isipokuwa kwa agizo la neno langu!”+  Basi neno+ la Yehova likamjia, na kusema:  “Ondoka hapa, ugeuke, ushike njia kwenda upande wa mashariki, ujifiche+ kwenye bonde la mto la Kerithi lililoko mashariki mwa Yordani.  Na itatukia kwamba unapaswa kunywa+ kutoka katika hilo bonde la mto, nami nitawaamuru kunguru+ wakuletee chakula huko.”+  Naye akaenda mara moja na kufanya kulingana na neno la Yehova,+ na kwa hiyo akaenda, akaanza kukaa kando ya lile bonde la mto la Kerithi lililoko mashariki mwa Yordani.  Na kunguru wakamletea mkate na nyama wakati wa asubuhi na mkate na nyama wakati wa jioni, naye akaendelea kunywa maji katika lile bonde la mto.+  Lakini ikawa kwamba baada ya siku kadhaa, lile bonde la mto likakauka,+ kwa sababu mvua haikuwa imenyesha juu ya dunia.  Basi neno la Yehova likamjia, na kusema:+  “Ondoka, nenda Sarefathi,+ wa Sidoni, nawe ukae huko. Tazama! Nitamwamuru mwanamke fulani huko, mjane, akupe chakula.” 10  Basi akaondoka, akaenda Sarefathi, akafika kwenye mwingilio wa jiji; na tazama! mwanamke, mjane, alikuwa hapo akikusanya kuni. Basi akamwita na kumwambia yule mwanamke: “Tafadhali, niletee maji kidogo katika chombo ninywe.”+ 11  Mwanamke huyo alipoanza kwenda kuyaleta, akamwita na kumwambia: “Tafadhali, niletee kipande cha mkate+ mkononi mwako.” 12  Ndipo mwanamke yule akasema: “Kama anavyoishi Yehova Mungu wako,+ mimi sina keki yoyote ya mviringo,+ isipokuwa mkono mmoja tu+ wa unga katika mtungi mkubwa na mafuta kidogo+ katika mtungi mdogo; na tazama, ninakusanya kuni chache, nami nitaenda kutayarisha kitu kwa ajili yangu na mwanangu, nasi tutakula chakula hicho na kufa.”+ 13  Ndipo Eliya akamwambia: “Usiogope.+ Nenda, fanya kulingana na neno lako. Ila tu unitayarishie kwanza keki ndogo ya mviringo kutokana na kile kilichopo,+ nawe uniletee hiyo, na unaweza kutayarisha kitu kwa ajili yako na mwana wako baadaye. 14  Kwa maana Yehova Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Ule mtungi mkubwa wa unga hautamalizika, na ule mtungi mdogo wa mafuta hautapungua mpaka siku Yehova atakapoleta mvua juu ya uso wa nchi.’”+ 15  Basi akaenda na kufanya kulingana na neno la Eliya; na mwanamke yule akaendelea kula, yeye pamoja na Eliya na nyumba ya yule mwanamke, kwa siku nyingi.+ 16  Ule mtungi mkubwa wa unga haukumalizika, wala ule mtungi mdogo wa mafuta haukupungua,+ kulingana na neno la Yehova alilokuwa amesema kupitia Eliya. 17  Na ikawa kwamba baada ya mambo hayo mwana wa yule mwanamke, bimkubwa wa ile nyumba, akawa mgonjwa, na ugonjwa wake ukawa mkali sana hivi kwamba hapakuwa na pumzi iliyobaki ndani yake.+ 18  Ndipo akamwambia Eliya: “Nina nini nawe,+ Ee mtu wa Mungu wa kweli? Umekuja kwangu ili kurudisha kumbukumbu la kosa langu+ na kumuua mwanangu.” 19  Lakini akamwambia: “Nipe mwana wako.” Kisha akamchukua kutoka kifuani pake, akampeleka juu katika chumba cha darini,+ alipokuwa akikaa, akamlaza juu ya kitanda chake mwenyewe.+ 20  Naye akaanza kumwita Yehova na kusema: “Ee Yehova Mungu wangu,+ je, tena unaleta mabaya juu ya mjane ninayekaa naye kwa kumuua mwana wake?” 21  Naye akajinyoosha juu ya yule mtoto+ mara tatu na kumwita Yehova na kusema: “Ee Yehova, Mungu wangu, tafadhali, irudishe nafsi+ ya mtoto huyu ndani yake.” 22  Mwishowe Yehova akaisikiliza sauti ya Eliya,+ hivi kwamba nafsi ya yule mtoto ikarudi ndani yake, akawa hai.+ 23  Basi Eliya akamchukua mtoto huyo, akamshusha kutoka katika kile chumba cha darini, akamleta katika nyumba na kumpa mama yake; na kisha Eliya akasema: “Tazama, mwana wako yuko hai.”+ 24  Ndipo yule mwanamke akamwambia Eliya: “Kwa kweli sasa najua kwamba wewe ni mtu wa Mungu+ na kwamba neno la Yehova kinywani mwako ni la kweli.”+

Maelezo ya Chini