1 Wafalme 16:1-34

16  Ndipo neno la Yehova likamjia Yehu+ mwana wa Hanani+ juu ya Baasha, akisema:  “Kwa vile nilikusimamisha kutoka mavumbini+ ili nikufanye kiongozi juu ya watu wangu Israeli,+ lakini ukaanza kutembea katika njia ya Yeroboamu+ na hivyo kusababisha watu wangu Israeli watende dhambi kwa kunitia uchungu kwa dhambi zao,+  tazama, ninafagia kabisa nikimfuata Baasha na nyumba yake, nami nitaifanya nyumba yake iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati.+  Mtu yeyote wa Baasha anayekufa jijini mbwa watamla; na mtu wake yeyote anayekufa shambani ndege wa mbinguni watamla.”+  Na mambo mengine ya Baasha na yale aliyoyafanya na nguvu zake, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli?  Mwishowe Baasha akalala pamoja na mababu zake, akazikwa kule Tirsa;+ na Ela mwana wake akaanza kutawala mahali pake.  Na pia kupitia Yehu mwana wa Hanani nabii, neno la Yehova lilikuja juu ya Baasha na nyumba yake,+ kwa sababu ya ubaya wote aliotenda machoni pa Yehova kwa kumtia uchungu+ kwa kazi za mikono yake,+ ili iwe kama nyumba ya Yeroboamu, na pia kwa sababu alimpiga na kumuua.+  Katika mwaka wa 26 wa Asa mfalme wa Yuda, Ela mwana wa Baasha akawa mfalme juu ya Israeli kule Tirsa kwa miaka miwili.  Na Zimri+ mtumishi wake, mkuu wa nusu ya magari, akaanza kupanga hila juu yake, alipokuwa kule Tirsa akinywa+ na kulewa nyumbani kwa Arsa, aliyekuwa juu ya nyumba+ kule Tirsa. 10  Na Zimri akaingia, akampiga na kumuua+ katika mwaka wa 27 wa Asa mfalme wa Yuda, naye akaanza kutawala mahali pake. 11  Na ikawa kwamba wakati alipoanza kutawala, mara tu alipoketi katika kiti chake cha ufalme, akaipiga nyumba yote ya Baasha. Hakuacha abaki mtu yeyote wa kwake anayekojoa ukutani+ wala walipiza-kisasi wake wa damu+ wala rafiki zake. 12  Hivyo ndivyo Zimri alivyoiangamiza nyumba yote ya Baasha,+ kulingana na neno la Yehova+ alilokuwa amesema juu ya Baasha kupitia Yehu nabii,+ 13  kwa sababu ya dhambi zote za Baasha na dhambi za Ela+ mwana wake ambazo walitenda na ambazo kupitia hizo walisababisha Israeli kutenda dhambi kwa kumtia uchungu Yehova Mungu wa Israeli, kwa sanamu zao za ubatili.+ 14  Na mambo mengine ya Ela na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli? 15  Katika mwaka wa 27 wa Asa mfalme wa Yuda, Zimri akawa mfalme kwa siku 7+ kule Tirsa, watu walipokuwa wamepiga kambi juu ya Gibethoni,+ jiji la Wafilisti. 16  Baada ya muda watu waliokuwa wamepiga kambi wakasikia habari, zikisema: “Zimri amepanga hila na pia akampiga na kumuua mfalme.” Basi Israeli wote wakamfanya Omri,+ mkuu wa jeshi, kuwa mfalme juu ya Israeli siku hiyo katika kambi. 17  Sasa Omri na Israeli wote pamoja naye wakapanda kutoka Gibethoni, wakaanza kuzingira+ Tirsa. 18  Na ikawa kwamba mara tu Zimri alipoona kwamba jiji limetekwa, akaingia katika mnara wa makao wa nyumba ya mfalme, akaiteketeza kwa moto nyumba ya mfalme juu yake mwenyewe, hivi kwamba akafa,+ 19  kwa ajili ya dhambi zake alizotenda kwa kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova+ kwa kutembea katika njia ya Yeroboamu na katika dhambi yake aliyotenda kwa kusababisha Israeli watende dhambi.+ 20  Na mambo mengine ya Zimri na hila yake aliyopanga, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli? 21  Wakati huo ndipo watu wa Israeli walianza kujigawanya kuwa sehemu mbili.+ Kuna sehemu moja ya watu waliokuwa wafuasi wa Tibni mwana wa Ginathi, ili kumfanya kuwa mfalme, na sehemu ile nyingine wafuasi wa Omri. 22  Mwishowe watu waliokuwa wakimfuata Omri wakawashinda watu waliokuwa wakimfuata Tibni mwana wa Ginathi; kwa hiyo Tibni akafa, na Omri akaanza kutawala. 23  Katika mwaka wa 31 wa Asa mfalme wa Yuda, Omri akawa mfalme juu ya Israeli kwa miaka 12. Akatawala miaka 6 kule Tirsa. 24  Naye akanunua mlima wa Samaria kutoka kwa Shemeri kwa talanta mbili za fedha, naye akaanza kujenga juu ya huo mlima na kuita jina la jiji alilolijenga Samaria,+ kulingana na jina la Shemeri bwana wa ule mlima. 25  Na Omri akazidi kutenda yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova, akatenda yaliyokuwa mabaya zaidi kuliko wote waliomtangulia.+ 26  Naye akatembea katika njia yote ya Yeroboamu mwana wa Nebati+ na katika dhambi yake ambayo kupitia hiyo alisababisha Israeli kutenda dhambi kwa kumtia uchungu Yehova Mungu wa Israeli, kwa sanamu zao za ubatili.+ 27  Na mambo mengine ya Omri, yale aliyoyafanya na nguvu zake alizotumia kutenda, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli? 28  Mwishowe Omri akalala pamoja na mababu zake, akazikwa Samaria; na Ahabu+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake. 29  Naye Ahabu mwana wa Omri alikuwa mfalme juu ya Israeli katika mwaka wa 38 wa Asa mfalme wa Yuda; na Ahabu mwana wa Omri akaendelea kutawala juu ya Israeli katika Samaria+ kwa miaka 22. 30  Na Ahabu mwana wa Omri akatenda mabaya zaidi machoni pa Yehova kuliko wote waliomtangulia.+ 31  Na ikawa kana kwamba lilikuwa ni jambo dogo zaidi+ kwake kutembea katika dhambi za Yeroboamu+ mwana wa Nebati, sasa akamchukua Yezebeli+ binti ya Ethbaali, mfalme wa Wasidoni,+ kuwa mke wake+ naye akaanza kwenda kumtumikia Baali+ na kumwinamia. 32  Tena akamsimamishia Baali madhabahu katika nyumba+ ya Baali aliyoijenga kule Samaria. 33  Na Ahabu akatengeneza mti mtakatifu;+ na Ahabu akafanya mengi zaidi ya kumtia uchungu+ Yehova Mungu wa Israeli, kuliko wafalme wote wa Israeli waliomtangulia. 34  Katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko. Kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza yeye aliuweka msingi wake, na kwa kufiwa na Segubu mwana wake aliye mdogo zaidi yeye aliisimamisha milango yake, kulingana na neno la Yehova alilosema kupitia Yoshua mwana wa Nuni.+

Maelezo ya Chini