1 Wafalme 12:1-33

12  Na Rehoboamu+ akaenda Shekemu, kwa maana Israeli wote walikuja kumfanya kuwa mfalme huko Shekemu.+  Na ikawa kwamba mara tu Yeroboamu+ mwana wa Nebati aliposikia habari hizo alipokuwa angali Misri (kwa maana alikuwa amekimbia kwa sababu ya Mfalme Sulemani, ili Yeroboamu akae Misri),+  ndipo wakatuma watu, wakamwita. Baada ya hapo Yeroboamu na kutaniko lote la Israeli wakaja na kuanza kuzungumza na Rehoboamu, wakisema:+  “Baba yako aliifanya nira yetu kuwa ngumu, na sasa wewe ufanye utumishi mgumu wa baba yako na nira yake nzito+ aliyoweka juu yetu kuwa rahisi,+ nasi tutakutumikia.”+  Ndipo akawaambia: “Nendeni zenu kwa siku tatu, kisha mrudi tena kwangu.”+ Basi watu wakaenda zao.  Na Mfalme Rehoboamu akaanza kushauriana na wanaume wazee+ waliomhudumia Sulemani baba yake alipokuwa angali hai, akisema: “Mnatoa shauri gani la kuwajibu watu hawa?”+  Basi wakasema naye, wakimwambia: “Leo ukitaka kukubali kuwa mtumishi wa watu hawa na kuwatumikia kikweli,+ uwajibu na kusema nao kwa maneno mema;+ nao hakika watakuwa watumishi wako sikuzote.”+  Hata hivyo, akaliacha shauri la wanaume wazee walilomshauri, naye akaanza kushauriana na vijana waliokua pamoja naye,+ waliokuwa wakimhudumia.+  Naye akawaambia: “Mnatoa shauri gani+ ili tuwajibu watu hawa ambao wamesema nami, wakiniambia, ‘Ifanye nira ambayo baba yako aliweka juu yetu iwe rahisi’?”+ 10  Ndipo wale vijana waliokuwa wamekua pamoja naye wakamwambia, wakisema: “Waambie+ hivi watu hawa ambao wamesema nawe, ‘Baba yako aliifanya nira yetu kuwa nzito, lakini wewe ifanye iwe rahisi juu yetu’; wewe waambie hivi, ‘Kidole changu kidogo kwa hakika kitakuwa kinene kuliko kiuno cha baba yangu.+ 11  Na sasa baba yangu aliweka juu yenu nira nzito; lakini mimi nitaizidisha nira yenu.+ Baba yangu aliwatia ninyi adabu kwa fimbo, lakini mimi nitawatia adabu kwa mijeledi.’”+ 12  Na Yeroboamu na watu wote wakamjia Rehoboamu siku ya tatu, kama mfalme alivyosema: “Rudini kwangu siku ya tatu.”+ 13  Na mfalme akaanza kuwajibu watu kwa ukali,+ akaliacha shauri la wanaume wazee waliomshauri.+ 14  Naye akasema nao kulingana na lile shauri la vijana,+ akisema: “Baba yangu aliifanya nira yenu kuwa nzito, lakini mimi nitaizidisha nira yenu. Baba yangu aliwatia ninyi adabu kwa fimbo, lakini mimi nitawatia adabu kwa mijeledi.”+ 15  Na mfalme hakuwasikiliza watu,+ kwa sababu Yehova ndiye aliyeongoza mambo,+ ili atimize neno+ lake ambalo Yehova alimwambia Yeroboamu mwana wa Nebati kupitia Ahiya+ Mshilo. 16  Israeli wote walipoona kwamba mfalme hakuwasikiliza, ndipo watu wakamjibu mfalme, wakisema: “Tuna fungu gani katika Daudi?+ Wala hakuna urithi katika mwana wa Yese. Haya, nenda kwa miungu yako,+ Ee Israeli. Sasa angalia nyumba yako mwenyewe, Ee Daudi!”+ Kwa hiyo Israeli wakaanza kwenda katika mahema yao. 17  Naye Rehoboamu akaendelea kutawala juu ya wana wa Israeli waliokuwa wakikaa katika majiji ya Yuda.+ 18  Basi Mfalme Rehoboamu akamtuma Adoramu,+ aliyekuwa juu ya wale walioandikishwa kufanya kazi ya kulazimishwa,+ lakini Israeli wote wakampiga kwa mawe,+ naye akafa. Na Mfalme Rehoboamu akafaulu kupanda katika gari, akakimbia kwenda Yerusalemu. 19  Na Waisraeli wakaendeleza maasi+ yao juu ya nyumba ya Daudi mpaka leo hii.+ 20  Na ikawa kwamba mara tu Israeli wote waliposikia kwamba Yeroboamu amerudi, mara moja wakatuma watu kumwita kwenye kusanyiko na kumfanya kuwa mfalme juu ya Israeli yote.+ Hakuna yeyote aliyekuwa mfuasi wa nyumba ya Daudi isipokuwa kabila la Yuda peke yake.+ 21  Rehoboamu alipofika Yerusalemu,+ mara moja akakutanisha nyumba yote ya Yuda na kabila la Benyamini,+ wanaume bora 180,000 kwa ajili ya vita, ili wapigane na nyumba ya Israeli, ili kumrudishia ufalme Rehoboamu mwana wa Sulemani. 22  Ndipo neno la Mungu wa kweli likamjia Shemaya+ mtu wa Mungu wa kweli,+ na kusema: 23  “Mwambie Rehoboamu mwana wa Sulemani mfalme wa Yuda na nyumba yote ya Yuda na Benyamini na wale watu wengine, 24  ‘Yehova amesema hivi: “Msipande kwenda kupigana na ndugu zenu wana wa Israeli.+ Mrudi kila mmoja nyumbani kwake, kwa maana jambo hili limetokea kwa mwongozo wangu.”’”+ Basi wakalitii neno la Yehova,+ wakarudi nyumbani kulingana na neno la Yehova.+ 25  Na Yeroboamu akajenga Shekemu+ katika eneo lenye milima la Efraimu, akakaa humo. Kisha akatoka huko, akajenga Penueli.+ 26  Na Yeroboamu akaanza kusema moyoni mwake:+ “Sasa ufalme utarudi kwa nyumba ya Daudi.+ 27  Watu hawa wakiendelea kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Yehova huko Yerusalemu,+ moyo wa watu hawa pia utarudi kwa bwana wao, Rehoboamu mfalme wa Yuda; nao hakika wataniua+ na kurudi kwa Rehoboamu mfalme wa Yuda.” 28  Basi mfalme akafanya shauri,+ akatengeneza ndama wawili wa dhahabu+ na kuwaambia watu: “Ni vigumu mno kwenu kwenda Yerusalemu. Tazama, huyu ni Mungu wenu,+ enyi Israeli, aliyewatoa ninyi katika nchi ya Misri.”+ 29  Kisha akaweka mmoja kule Betheli,+ na mwingine akamweka kule Dani.+ 30  Na jambo hilo likaja kusababisha dhambi,+ na watu wakaanza kwenda mpaka kule Dani mbele ya yule aliyekuwa huko. 31  Naye akaanza kujenga nyumba ya mahali pa juu+ na kuweka makuhani kutoka kwa watu wa kawaida, ambao hawakuwa wa wana wa Lawi.+ 32  Na Yeroboamu akafanya sherehe katika mwezi wa nane siku ya kumi na tano ya mwezi huo, kama ile sherehe iliyokuwa katika Yuda,+ ili atoe matoleo juu ya madhabahu aliyokuwa ameijenga kule Betheli, ya kutoa dhabihu kwa wale ndama aliotengeneza; naye akaweka makuhani Betheli+ wahudumu mahali pa juu alipokuwa amejenga. 33  Naye akaanza kutoa matoleo juu ya ile madhabahu aliyokuwa amejenga Betheli, siku ya kumi na tano katika mwezi wa nane, mwezi ambao yeye mwenyewe alijibunia;+ naye akafanya sherehe kwa ajili ya wana wa Israeli na kutoa matoleo juu ya madhabahu ili kufukiza moshi wa dhabihu.+

Maelezo ya Chini