1 Mambo ya Nyakati 9:1-44

9  Kwa habari ya Waisraeli wote, wao waliandikishwa kiukoo;+ na tazama, wameandikwa katika Kitabu cha Wafalme wa Israeli. Na Yuda wakapelekwa uhamishoni+ kule Babiloni kwa sababu walikosa uaminifu.  Na wakaaji wa kwanza waliokuwa katika miliki zao katika majiji yao walikuwa Waisraeli,+ makuhani,+ Walawi+ na Wanethini.+  Na sehemu ya wana wa Yuda+ na sehemu ya wana wa Benyamini+ na sehemu ya wana wa Efraimu na wa Manase walikaa Yerusalemu:+  Uthai mwana wa Amihudi mwana wa Omri mwana wa Imri mwana wa Bani, wa wana wa Perezi+ mwana wa Yuda.+  Na wa Washilo,+ Asaya mzaliwa wa kwanza na wanawe.  Na wa wana wa Zera,+ Yeueli, na ndugu zao 690.  Na wa wana wa Benyamini, Salu mwana wa Meshulamu mwana wa Hodavia mwana wa Hasenua,  na Ibneya mwana wa Yerohamu, na Ela mwana wa Uzi mwana wa Mikri, na Meshulamu mwana wa Shefatia mwana wa Reueli mwana wa Ibniya.  Na ndugu zao kulingana na wazao wao walikuwa 956. Hao wote walikuwa wanaume waliokuwa vichwa vya upande wa akina baba kulingana na nyumba za mababu zao. 10  Na wa makuhani kulikuwa na Yedaya na Yehoyaribu na Yakini,+ 11  na Azaria+ mwana wa Hilkia mwana wa Meshulamu mwana wa Sadoki mwana wa Merayothi mwana wa Ahitubu, kiongozi wa nyumba ya Mungu wa kweli, 12  na Adaya mwana wa Yerohamu mwana wa Pashuri mwana wa Malkiya, na Maasai mwana wa Adieli mwana wa Yahzera mwana wa Meshulamu mwana wa Meshilemithi+ mwana wa Imeri, 13  na ndugu zao, vichwa vya nyumba ya mababu zao, 1,760, wanaume wenye nguvu+ kwa ajili ya kazi ya utumishi wa nyumba ya Mungu wa kweli. 14  Na wa Walawi kulikuwa na Shemaya mwana wa Hashubu+ mwana wa Azrikamu mwana wa Hashabia kutoka kwa wana wa Merari; 15  na Bakbakari, Hereshi na Galali, na Matania+ mwana wa Mika+ mwana wa Zikri+ mwana wa Asafu,+ 16  na Obadia mwana wa Shemaya+ mwana wa Galali mwana wa Yeduthuni,+ na Berekia mwana wa Asa mwana wa Elkana, aliyekuwa akikaa katika makao ya Wanetofa.+ 17  Na watunza-malango+ walikuwa Shalumu+ na Akubu na Talmoni na Ahimani na kichwa alikuwa ndugu yao Shalumu, 18  na mpaka wakati huo alikuwa katika lango la mfalme+ upande wa mashariki. Hawa ndio waliokuwa watunza-malango wa kambi za wana wa Lawi.+ 19  Na Shalumu mwana wa Kore mwana wa Ebiasafu+ mwana+ wa Kora+ na ndugu zake wa nyumba ya baba yake Wakora,+ juu ya kazi ya utumishi, watunza-milango+ ya hema, na baba zao juu ya kambi ya Yehova, watunzaji wa njia ya kuingilia. 20  Na Finehasi+ mwana wa Eleazari+ ndiye aliyekuwa kiongozi juu yao hapo zamani. Yehova alikuwa pamoja naye.+ 21  Zekaria+ mwana wa Meshelemia ndiye aliyekuwa mtunza-lango wa mwingilio wa hema la mkutano. 22  Wote waliochaguliwa kuwa watunza-malango kwenye milango walikuwa mia mbili kumi na wawili. Walikuwa katika makao+ yao kulingana na maandikisho yao ya kiukoo.+ Daudi+ na Samweli mwonaji+ waliwaagiza hao rasmi katika vyeo vyao vya kutegemewa.+ 23  Na hao na wana wao walikuwa juu ya malango ya nyumba ya Yehova, ile nyumba ya hema, kwa ajili ya utumishi wa ulinzi.+ 24  Hao watunza-malango walikuja kuwa katika zile pande nne, upande wa mashariki,+ wa magharibi,+ wa kaskazini+ na wa kusini.+ 25  Na ndugu zao katika makao yao walipaswa kuingia kwa siku saba,+ pindi kwa pindi, pamoja na hao. 26  Kwa maana kulikuwa na wanaume wanne wenye nguvu katika vyeo vya kutegemewa. Walikuwa Walawi, nao walisimamia vyumba vya kulia+ chakula na hazina+ za nyumba ya Mungu wa kweli. 27  Nao wakawa wakikaa usiku wote kuizunguka pande zote nyumba ya Mungu wa kweli; kwa maana utumishi wa ulinzi+ ulikuwa juu yao, nao walisimamia ufunguo, ili kufungua asubuhi baada ya asubuhi.+ 28  Na baadhi yao walisimamia vyombo+ vya utumishi, kwa kuwa walivileta ndani kulingana na hesabu nao walivitoa nje kulingana na hesabu. 29  Na baadhi yao walikuwa wanaume waliowekwa juu ya vyombo na juu ya vyombo vyote vitakatifu +na juu ya unga laini+ na divai+ na mafuta+ na ubani+ na mafuta ya zeri.+ 30  Na baadhi ya wana wa makuhani walikuwa watengenezaji wa mchanganyiko wa marhamu+ ya mafuta ya zeri. 31  Na Matithia wa Walawi, aliyekuwa mzaliwa wa kwanza wa Shalumu,+ Mkora, alikuwa katika cheo cha kutegemewa akiwa juu ya vitu vilivyookwa katika vikaango.+ 32  Na baadhi ya wana wa Wakohathi, ndugu zao, walikuwa wakisimamia mkate wa tabaka,+ ili kuutayarisha kila sabato.+ 33  Na hawa ndio waliokuwa waimbaji,+ vichwa vya upande wa baba vya Walawi katika vyumba vya kulia chakula,+ wale ambao hawakupangwa katika zamu;+ kwa maana walikuwa na wajibu wa kuwa kazini mchana na usiku.+ 34  Hawa ndio waliokuwa vichwa vya upande wa baba vya Walawi kwa wazao wao, wanaume waliokuwa vichwa. Hao ndio waliokaa katika Yerusalemu.+ 35  Na baba ya Gibeoni,+ Yeieli, alikuwa akikaa Gibeoni. Na jina la mke wake lilikuwa Maaka. 36  Na mwana wake, mzaliwa wa kwanza, alikuwa Abdoni, na Suri na Kishi na Baali na Neri na Nadabu, 37  na Gedori na Ahio na Zekaria+ na Miklothi. 38  Miklothi naye akamzaa Shimeamu. Nao kwa kweli ndio waliokaa mbele ya ndugu zao katika Yerusalemu pamoja na ndugu zao. 39  Neri+ naye akamzaa Kishi;+ naye Kishi akamzaa Sauli;+ naye Sauli akamzaa Yonathani+ na Malki-shua+ na Abinadabu+ na Eshbaali.+ 40  Na mwana wa Yonathani alikuwa Merib-baali.+ Merib-baali naye akamzaa Mika.+ 41  Na wana wa Mika walikuwa Pithoni na Meleki na Tahrea na Ahazi.+ 42  Ahazi naye akamzaa Yara; naye Yara akazaa Alemethi na Azmavethi na Zimri. Naye Zimri akamzaa Mosa. 43  Mosa naye akamzaa Binea na Refaya+ mwana wake, Eleasa mwana wake, Aseli mwana wake. 44  Na Aseli alikuwa na wana sita, na haya ndiyo yaliyokuwa majina yao: Azrikamu, Bokeru na Ishmaeli na Shearia na Obadia na Hanani. Hao ndio waliokuwa wana wa Aseli.+

Maelezo ya Chini