1 Mambo ya Nyakati 27:1-34

27  Kwa habari ya wana wa Israeli kulingana na hesabu yao, walio vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba+ na wakuu+ wa maelfu na wa mamia+ na maofisa wao waliomhudumia+ mfalme katika kila jambo la ile migawanyo ya wale walioingia na kutoka mwezi kwa mwezi kwa miezi yote ya mwaka, katika kila mgawanyo kulikuwa na watu 24,000.  Juu ya mgawanyo wa kwanza wa mwezi wa kwanza kulikuwa na Yashobeamu+ mwana wa Zabdieli, na katika mgawanyo wake kulikuwa na watu 24,000.  Baadhi ya wana wa Perezi+ aliye kichwa cha wakuu wote wa vikundi vya utumishi walikuwa kwa ajili ya mwezi wa kwanza.  Na juu ya mgawanyo wa mwezi wa pili kulikuwa na Dodai+ Mwahohi+ na mgawanyo wake, na Miklothi ndiye aliyekuwa kiongozi, na katika mgawanyo wake kulikuwa na watu 24,000.  Mkuu wa kikundi cha tatu cha utumishi kwa ajili ya mwezi wa tatu alikuwa ni Benaya+ mwana wa Yehoyada+ mkuu wa makuhani, na katika mgawanyo wake kulikuwa na watu 24,000.  Huyo Benaya+ alikuwa mwanamume mwenye nguvu wa wale 30+ na juu ya wale 30; na juu ya mgawanyo wake kulikuwa na Amizabadi mwana wake.  Wa nne kwa ajili ya mwezi wa nne alikuwa Asaheli,+ ndugu ya Yoabu,+ na Zebadia mwana wake baada yake, na katika mgawanyo wake walikuwa 24,000.  Mkuu wa tano kwa ajili ya mwezi wa tano alikuwa Shamhuthi+ Mwizrahia, na katika mgawanyo wake walikuwa 24,000.  Wa sita kwa ajili ya mwezi wa sita alikuwa Ira+ mwana wa Ikeshi+ Mtekoa,+ na katika mgawanyo wake walikuwa 24,000. 10  Wa saba kwa ajili ya mwezi wa saba alikuwa Helezi+ Mpeloni,+ wa wana wa Efraimu, na katika mgawanyo wake walikuwa 24,000. 11  Wa nane kwa ajili ya mwezi wa nane alikuwa Sibekai+ Mhusha wa Wazera,+ na katika mgawanyo wake walikuwa 24,000. 12  Wa tisa kwa ajili ya mwezi wa tisa alikuwa Abiezeri+ Mwanathothi+ wa Wabenyamini, na katika mgawanyo wake walikuwa 24,000. 13  Wa kumi kwa ajili ya mwezi wa kumi alikuwa Maharai+ Mnetofa wa Wazera,+ na katika mgawanyo wake walikuwa 24,000. 14  Wa kumi na moja kwa ajili ya mwezi wa kumi na moja alikuwa Benaya+ Mpirathoni wa wana wa Efraimu,+ na katika mgawanyo wake walikuwa 24,000. 15  Wa kumi na mbili kwa ajili ya mwezi wa kumi na mbili alikuwa Heldai+ Mnetofa, wa Othnieli, na katika mgawanyo wake walikuwa 24,000. 16  Na juu ya makabila ya Israeli,+ wa Warubeni, Eliezeri mwana wa Zikri ndiye aliyekuwa kiongozi; wa Wasimeoni, Shefatia mwana wa Maaka; 17  wa Lawi, Hashabia mwana wa Kemueli; wa Haruni, Sadoki;+ 18  wa Yuda, Elihu,+ mmoja wa ndugu za Daudi;+ wa Isakari, Omri mwana wa Mikaeli; 19  wa Zabuloni, Ishmaya mwana wa Obadia; wa Naftali, Yerimothi mwana wa Azrieli; 20  wa wana wa Efraimu, Hoshea mwana wa Azazia; wa nusu ya kabila la Manase, Yoeli mwana wa Pedaya; 21  wa nusu ya kabila la Manase katika Gileadi, Ido mwana wa Zekaria; wa Benyamini, Yaasieli mwana wa Abneri;+ 22  wa Dani, Azareli mwana wa Yerohamu. Hao walikuwa wakuu+ wa makabila ya Israeli. 23  Na Daudi hakuhesabu wale waliokuwa na umri wa miaka 20 kurudi chini, kwa sababu Yehova alikuwa ameahidi kufanya Israeli kuwa wengi kama nyota za mbinguni.+ 24  Yoabu+ mwana wa Seruya alikuwa ameanza kuhesabu, lakini hakumaliza;+ na kwa sababu hiyo kukawa na ghadhabu+ juu ya Israeli, na hesabu hiyo haikuwekwa katika hesabu ya mambo ya siku za Mfalme Daudi. 25  Na juu ya hazina za mfalme+ kulikuwa na Azmavethi mwana wa Adieli. Na juu ya hazina katika shamba,+ katika majiji+ na katika vijiji na katika minara kulikuwa na Yonathani mwana wa Uzia. 26  Na juu ya wafanyakazi shambani,+ kwa ajili ya kulima udongo, kulikuwa na Ezri mwana wa Kelubu. 27  Na juu ya mashamba ya mizabibu+ kulikuwa na Shimei Mrama; na juu ya vitu vilivyokuwa katika mashamba ya mizabibu kwa ajili ya akiba za divai kulikuwa na Zabdi Mshifi. 28  Na juu ya mashamba ya mizeituni na mikuyu+ iliyokuwa katika Shefela+ kulikuwa na Baal-hanani Mgederi; na juu ya akiba ya mafuta+ kulikuwa na Yoashi. 29  Na juu ya mifugo iliyokuwa ikilisha katika Sharoni+ kulikuwa na Shitrai Msharoni; na juu ya mifugo katika nchi tambarare za chini kulikuwa na Shafati mwana wa Adlai. 30  Na juu ya ngamia+ kulikuwa na Obili Mwishmaeli;+ na juu ya punda-jike kulikuwa na Yehdeya Mmeronothi. 31  Na juu ya makundi kulikuwa na Yazizi Mhagri. Hao wote ndio waliokuwa wakuu wa mali za Mfalme Daudi. 32  Na Yonathani,+ mpwa wa Daudi, alikuwa mshauri, mwanamume mwenye uelewaji,+ naye alikuwa mwandishi pia; na Yehieli mwana wa Hakmoni+ alikuwa pamoja na wana wa mfalme.+ 33  Na Ahithofeli+ alikuwa mshauri+ wa mfalme; na Hushai+ Mwarki,+ alikuwa rafiki ya mfalme.+ 34  Na baada ya Ahithofeli kulikuwa na Yehoyada mwana wa Benaya+ na Abiathari;+ na Yoabu+ alikuwa mkuu wa jeshi la mfalme.

Maelezo ya Chini