1 Mambo ya Nyakati 26:1-32

26  Kwa ajili ya migawanyo ya watunza-malango:+ Wa Wakora,+ Meshelemia+ mwana wa Kore wa wana wa Asafu.  Na Meshelemia alikuwa na wana: Zekaria mzaliwa wa kwanza, Yediaeli wa pili, Zebadia wa tatu, Yathnieli wa nne,  Elamu wa tano, Yehohanani wa sita, Elieho-enai wa saba.  Na Obed-edomu+ alikuwa na wana: Shemaya mzaliwa wa kwanza, Yehozabadi wa pili, Yoa wa tatu na Sakari wa nne na Nethaneli wa tano,  Amieli wa sita, Isakari wa saba, Peulethai wa nane; kwa maana Mungu alikuwa amembariki.+  Naye Shemaya mwana wake alizaa wana waliokuwa watawala wa nyumba ya baba yao, kwa kuwa walikuwa wanaume wenye uwezo, wenye nguvu.  Wana wa Shemaya, Othni na Refaeli na Obedi, Elzabadi, ambaye ndugu zake walikuwa wanaume wenye uwezo, Elihu na Semakia.  Hawa wote ndio waliokuwa wa wana wa Obed-edomu, wao na wana wao na ndugu zao, wanaume wenye uwezo na wenye mamlaka kwa ajili ya utumishi, 62 wa Obed-edomu.  Na Meshelemia+ alikuwa na wana na ndugu, wanaume wenye uwezo, kumi na wanane. 10  Na Hosa wa wana wa Merari alikuwa na wana. Shimri ndiye aliyekuwa kichwa, kwa maana hakuwa mzaliwa wa kwanza+ lakini baba yake akamweka kuwa kichwa;+ 11  Hilkia wa pili, Tebalia wa tatu, Zekaria wa nne. Wana wote na ndugu za Hosa walikuwa kumi na watatu. 12  Kati ya hii migawanyo ya watunza-malango, wanaume walio vichwa walikuwa na kazi sawasawa na ndugu zao walivyokuwa nayo,+ kuhudumu katika nyumba ya Yehova. 13  Basi wakapiga kura+ kwa ajili ya mdogo sawasawa na kwa mkubwa kulingana na nyumba za ukoo wa upande wa baba+ zao, kwa ajili ya malango mbalimbali. 14  Ndipo kura ya upande wa mashariki ikamwangukia Shelemia.+ Kwa ajili ya Zekaria+ mwana wake, mshauri+ mwenye busara, walipiga kura, na kura yake ikawa upande wa kaskazini.+ 15  Obed-edomu akawa na yake upande wa kusini, na wanawe+ wakawa na maghala.+ 16  Shupimu na Hosa+ wakawa na yao upande wa magharibi karibu na Lango la Shalekethi kando ya njia kuu inayopanda kwenda juu, kikundi cha ulinzi+ kikilingana na kikundi cha ulinzi;+ 17  upande wa mashariki kulikuwa na Walawi sita; upande wa kaskazini kila siku, wanne; upande wa kusini kila siku,+ wanne; na kwa ajili ya maghala,+ wawili wawili; 18  kwa ajili ya roshani upande wa magharibi, wanne kando ya njia kuu,+ wawili kwenye roshani. 19  Hiyo ilikuwa migawanyo ya watunza-malango ya wana wa Wakora+ na ya wana wa Merari.+ 20  Kwa habari ya Walawi, Ahiya alikuwa juu ya hazina+ za nyumba ya Mungu wa kweli na juu ya hazina za vitu vilivyofanywa kuwa vitakatifu.+ 21  Wana wa Ladani,+ wana wa Mgershoni wa Ladani; walio vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba wa Ladani Mgershoni, Yehieli.+ 22  Wana wa Yehieli, Zethamu na Yoeli+ ndugu yake, walikuwa juu ya hazina+ za nyumba ya Yehova. 23  Kwa ajili ya Waamramu, kwa ajili ya Waishari, kwa ajili ya Wahebroni, kwa ajili ya Wauzieli,+ 24  hata Shebueli+ mwana wa Gershomu mwana wa Musa alikuwa kiongozi juu ya maghala. 25  Kwa habari ya ndugu zake, wa Eliezeri+ kulikuwa na Rehabia+ mwana wake na Yeshaya mwana wake na Yoramu mwana wake na Zikri mwana wake na Shelomothi mwana wake. 26  Huyu Shelomothi na ndugu zake walikuwa juu ya hazina zote za vitu vilivyofanywa kuwa vitakatifu,+ ambavyo Daudi+ mfalme na walio vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba,+ na wakuu wa maelfu na wa mamia, na wakuu wa jeshi walikuwa wamevifanya kuwa vitakatifu. 27  Walikuwa wamefanya vitu kuwa vitakatifu kutoka katika vita+ na kutoka katika nyara+ ili kuidumisha nyumba ya Yehova. 28  Na pia vyote ambavyo Samweli mwonaji+ na Sauli mwana wa Kishi na Abneri+ mwana wa Neri na Yoabu+ mwana wa Seruya+ walikuwa wamevifanya kuwa vitakatifu. Chochote ambacho mtu alikifanya kuwa kitakatifu kilikuwa chini ya Shelomithi na ndugu zake. 29  Wa Waishari,+ Kenania na wanawe walikuwa kwa ajili ya shughuli za nje+ wakiwa maofisa na waamuzi+ juu ya Israeli. 30  Wa Wahebroni,+ Hashabia na ndugu zake, wanaume wenye uwezo,+ elfu moja na mia saba, walikuwa juu ya usimamizi wa Israeli katika eneo la Yordani upande wa magharibi kwa ajili ya kazi yote ya Yehova na kwa ajili ya utumishi wa mfalme. 31  Wa Wahebroni, Yeriya+ alikuwa kichwa cha Wahebroni kulingana na vizazi vyao kulingana na mababu zao. Walitafutwa katika mwaka wa 40+ wa ufalme wa Daudi, nao mashujaa, wanaume wenye nguvu wakapatikana kati yao huko Yazeri+ katika Gileadi.+ 32  Na ndugu zake, wanaume wenye uwezo,+ walikuwa elfu mbili na mia saba, walio vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba.+ Basi Daudi mfalme akawapa mgawo kuwa juu ya Warubeni na Wagadi na nusu ya kabila la Wamanase,+ kwa ajili ya kila jambo la Mungu wa kweli na jambo+ la mfalme.

Maelezo ya Chini