1 Mambo ya Nyakati 22:1-19

22  Ndipo Daudi akasema: “Hii ndiyo nyumba+ ya Yehova, Mungu wa kweli, na hii ndiyo madhabahu+ kwa ajili ya toleo la kuteketezwa kwa ajili ya Israeli.”  Sasa Daudi akasema wakaaji wote wageni+ walio katika nchi ya Israeli wakusanywe, kisha akawaweka kuwa wachongaji wa mawe+ ili wachonge mawe ya mraba+ kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mungu wa kweli.  Na Daudi akatayarisha chuma kwa wingi sana kwa ajili ya misumari ya milango ya malango na kwa ajili ya vibanio, na pia shaba nyingi isiyoweza kupimwa uzito,+  na pia mbao za mierezi+ zisizo na hesabu; kwa maana Wasidoni+ na Watiro+ walimletea Daudi mbao za mierezi kwa wingi sana.  Kwa hiyo Daudi akasema: “Sulemani mwanangu ni mchanga na mwororo,+ na ile nyumba itakayojengewa Yehova inapaswa kuwa yenye utukufu+ zaidi kwa ajili ya uzuri+ wenye heshima kwa nchi zote. Basi, acha mimi nimfanyie matayarisho.” Hivyo Daudi akafanya matayarisho kwa wingi sana kabla ya kifo chake.+  Tena akamwita Sulemani mwana wake ili ampe amri ya kumjengea nyumba Yehova, Mungu wa Israeli.  Naye Daudi akamwambia Sulemani mwana wake: “Kwa habari yangu, nilitaka sana moyoni+ mwangu kujenga nyumba kwa ajili ya jina+ la Yehova, Mungu wangu.  Lakini neno la Yehova lilikuja dhidi yangu, na kusema, ‘Umemwaga damu nyingi sana,+ nawe umepigana vita vikubwa.+ Wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu,+ kwa kuwa umemwaga damu nyingi sana duniani mbele zangu.  Tazama! Utazaa mwana.+ Yeye atakuwa mtu mtulivu, nami nitampa pumziko kutoka kwa adui zake wote pande zote;+ kwa maana jina lake litakuwa Sulemani,+ nami nitaleta juu ya Israeli amani+ na utulivu katika siku zake. 10  Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu,+ naye atakuwa mwanangu,+ nami nitakuwa baba+ yake. Nami hakika nitakifanya imara kiti cha ufalme+ wake juu ya Israeli mpaka wakati usio na kipimo.’ 11  “Sasa, mwanangu, Yehova na awe pamoja nawe, nawe upate mafanikio, ujenge nyumba ya Yehova, Mungu wako, kama alivyosema kukuhusu wewe.+ 12  Ila tu Yehova akupe busara na uelewaji,+ naye akupe amri kuhusu Israeli ili kuishika sheria ya Yehova, Mungu wako.+ 13  Hivyo utapata mafanikio+ ukiangalia kutenda masharti+ na maamuzi ya hukumu+ ambayo Yehova alimwamuru+ Musa kuhusu Israeli. Uwe hodari na mwenye nguvu.+ Usiogope+ wala usiingiwe na hofu.+ 14  Na tazama, wakati wa mateso+ yangu nimetayarisha kwa ajili ya nyumba ya Yehova talanta mia moja elfu za dhahabu+ na talanta milioni moja za fedha, na hakuna namna ya kupima uzito wa shaba+ na chuma+ kwa sababu zimekuwa nyingi sana; nami nimetayarisha mbao na mawe, lakini utaviongeza vitu hivyo. 15  Nawe una wafanyakazi wengi sana, wachongaji wa mawe na wafanyakazi wa mawe+ na kila mwenye ustadi katika kila namna ya kazi.+ 16  Hakuna namna yoyote ya kuhesabu dhahabu, fedha na shaba na chuma.+ Simama, utende,+ na Yehova awe pamoja nawe.”+ 17  Tena Daudi akawaamuru wakuu wote wa Israeli wamsaidie Sulemani mwana wake: 18  “Je, Yehova, Mungu wenu, hayuko pamoja nanyi,+ na je, hakuwapa pumziko kuzunguka pande zote?+ Kwa maana ametia mkononi mwangu wakaaji wa nchi, na nchi imetiishwa mbele za Yehova+ na mbele ya watu wake. 19  Basi kazeni mioyo yenu na nafsi+ zenu kumuuliza Yehova, Mungu wenu,+ na msimame, mjenge patakatifu+ pa Yehova, Mungu wa kweli,+ ili kuleta sanduku+ la agano la Yehova na vyombo vitakatifu vya Mungu wa kweli katika nyumba iliyojengwa kwa ajili ya jina+ la Yehova.”

Maelezo ya Chini