1 Mambo ya Nyakati 19:1-19

19  Na ikawa kwamba baadaye Nahashi+ mfalme wa wana wa Amoni akafa, na mwana wake akaanza kutawala mahali pake.+  Ndipo Daudi akasema: “Nitamwonyesha fadhili zenye upendo+ Hanuni mwana wa Nahashi, kwa sababu baba yake alinionyesha fadhili zenye upendo.”+ Basi Daudi akatuma wajumbe ili kumfariji kwa sababu ya baba yake, na watumishi wa Daudi wakaingia katika nchi ya wana wa Amoni+ kwa Hanuni ili kumfariji.  Hata hivyo, wakuu wa wana wa Amoni wakamwambia Hanuni: “Je, Daudi anamheshimu baba yako machoni pako kwa kutuma kwako wafariji? Je, watumishi wake hawakuja kwako+ ili kuchunguza kwa ukamili na kufanya mapinduzi na kuipeleleza nchi?”+  Kwa hiyo Hanuni akawachukua wale watumishi wa Daudi,+ akawanyoa,+ akakata nusu ya mavazi yao mpaka kwenye matako yao,+ akawaacha waende zao.+  Baadaye watu wakaenda, wakamwambia Daudi kuhusu wale watu; naye akatuma watu mara moja kwenda kuwapokea, kwa sababu watu hao walikuwa wamefedheheshwa sana; na mfalme akaendelea kusema: “Kaeni katika Yeriko+ mpaka ndevu zenu ziote kabisa. Ndipo mrudi.”  Baada ya muda, wana wa Amoni wakaona kuwa wamenuka+ machoni pa Daudi, na Hanuni+ na wana wa Amoni wakatuma talanta 1,000 za fedha+ ili kukodi magari+ na wapanda-farasi kutoka Mesopotamia na kutoka Aram-maaka+ na kutoka Soba.+  Basi wakajikodishia magari 32,000+ na mfalme wa Maaka na watu wake.+ Ndipo wakaja na kupiga kambi mbele ya Medeba;+ nao wana wa Amoni wakakusanyika kutoka katika majiji yao, wakaja sasa kwa ajili ya vita.  Wakati Daudi aliposikia habari hizo, akatuma haraka Yoabu+ na jeshi lote na wanaume wenye nguvu.+  Nao wana wa Amoni wakaanza kutoka, wajipange katika vikosi vya vita kwenye mwingilio wa jiji, na wale wafalme+ waliokuwa wamekuja walikuwa peke yao uwanjani. 10  Yoabu alipoona mashambulio yamekuja juu yake kutoka upande wa mbele na kutoka upande wa nyuma, mara moja akachagua baadhi ya wanaume bora katika Israeli na kuwapanga ili wakutane na Wasiria.+ 11  Na wale watu wengine waliobaki akawaweka mkononi mwa Abishai+ ndugu yake, ili wajipange kukutana na wana wa Amoni.+ 12  Naye akasema: “Ikiwa Wasiria+ watakuwa na nguvu mno kuliko mimi, basi wewe utaniokoa;+ lakini ikiwa wana wa Amoni watakuwa na nguvu mno kuliko wewe, mimi pia nitakuja kukuokoa.+ 13  Uwe na nguvu,+ ili tujionyeshe kuwa hodari kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya majiji ya Mungu wetu;+ naye Yehova atafanya yaliyo mema machoni pake mwenyewe.”+ 14  Ndipo Yoabu na watu waliokuwa pamoja naye wakasonga mbele kuwaelekea Wasiria vitani,+ nao wakakimbia+ kutoka mbele yake. 15  Basi wana wa Amoni wakaona kwamba Wasiria wamekimbia, nao pia wakakimbia+ kutoka mbele ya Abishai ndugu yake, kisha wakaingia ndani ya jiji. Baadaye Yoabu akaingia Yerusalemu.+ 16  Wasiria walipoona kwamba wameshindwa+ mbele ya Israeli, wakatuma wajumbe na kuwatoa Wasiria waliokuwa katika eneo la ule Mto,+ na Shofaki mkuu wa jeshi la Hadadezeri akiwa mbele yao. 17  Daudi alipoletewa habari hiyo, akakusanya mara moja Israeli wote na kuvuka Yordani, akaja kwao, akajipanga kupigana nao.+ Daudi alipojipanga katika vikosi vya vita ili kukutana na Wasiria, wao wakaanza kupigana naye. 18  Lakini Wasiria wakakimbia+ kwa sababu ya Israeli; na Daudi akaua kati ya Wasiria waendesha-gari elfu saba na watu 40,000 wanaoenda kwa miguu, naye akamuua Shofaki mkuu wa jeshi.+ 19  Wakati watumishi wa Hadadezeri walipoona kwamba wameshindwa mbele ya Israeli,+ wakafanya amani mara moja na Daudi, wakaanza kumtumikia;+ na Siria hawakutaka kujaribu tena kuwaokoa wana wa Amoni.+

Maelezo ya Chini