1 Mambo ya Nyakati 17:1-27

17  Na ikawa kwamba mara tu Daudi alipoanza kukaa katika nyumba yake mwenyewe,+ Daudi akamwambia Nathani+ nabii: “Tazama, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi,+ lakini sanduku+ la agano la Yehova linakaa ndani ya vitambaa vya mahema.”+  Basi Nathani akamwambia Daudi: “Kila jambo lililo moyoni mwako lifanye,+ kwa kuwa Mungu wa kweli yupo pamoja nawe.”+  Na ikawa kwamba usiku huo neno+ la Mungu likamjia Nathani, likisema:  “Nenda, ukamwambie Daudi mtumishi wangu, ‘Yehova amesema hivi: “Si wewe utakayenijengea mimi nyumba ya kukaa.+  Kwa maana sijakaa katika nyumba tangu siku nilipowapandisha Israeli mpaka leo hii,+ bali nilikaa hema kwa hema na kutoka maskani+ moja mpaka nyingine.+  Wakati wote ambao nilitembea+ katika Israeli yote, je, nilisema hata neno moja na mmoja wa waamuzi wa Israeli ambao niliamuru wawachunge watu wangu, nikisema, ‘Kwa nini hamjanijengea nyumba ya mierezi?’”’+  “Na sasa utamwambia Daudi mtumishi wangu hivi, ‘Yehova wa majeshi amesema hivi: “Mimi mwenyewe nilikuchukua kutoka katika viwanja vya malisho ili uache kufuata kundi+ na uwe kiongozi+ juu ya watu wangu Israeli.  Nami nitakuwa pamoja nawe popote utakapotembea,+ nami nitawakatilia mbali adui+ zako wote kutoka mbele yako, nami hakika nitakufanyia jina+ kama jina la wakuu walio duniani.+  Nami hakika nitachagua mahali kwa ajili ya watu wangu Israeli na kuwapanda,+ nao hakika watakaa mahali walipo, nao hawatasumbuliwa tena; na wana wa ukosefu wa uadilifu+ hawatawachosha tena kama walivyofanya hapo mwanzoni,+ 10  tangu zile siku nilipoweka waamuzi+ wawasimamie watu wangu Israeli. Nami hakika nitawatiisha adui zako wote.+ Nami ninakuambia, ‘Pia Yehova atakujengea nyumba.’+ 11  “‘“Na itakuwa kwamba siku zako zitakapokuwa zimetimia ili uende kuwa na mababu zako,+ mimi nitainua uzao wako baada yako ambao utakuwa mmoja wa wana wako,+ nami kwa kweli nitaufanya imara ufalme wake.+ 12  Yeye ndiye atakayenijengea nyumba,+ nami hakika nitakifanya imara kiti chake cha ufalme mpaka wakati usio na kipimo.+ 13  Mimi mwenyewe nitakuwa baba yake,+ na yeye mwenyewe atakuwa mwanangu;+ na fadhili zangu zenye upendo sitaziondoa kwake+ kama vile nilivyoziondoa kwa yule aliyekutangulia.+ 14  Nami nitamsimamisha katika nyumba+ yangu na katika ufalme+ wangu mpaka wakati usio na kipimo, na kiti chake cha ufalme+ kitadumu mpaka wakati usio na kipimo.”’” 15  Basi Nathani akamwambia Daudi kulingana na maneno hayo yote na kulingana na maono hayo yote.+ 16  Kisha Mfalme Daudi akaingia ndani, akaketi mbele za Yehova+ na kusema: “Mimi ni nani,+ Ee Yehova Mungu, na nyumba yangu+ ni nini hata ukanileta kufikia hapa?+ 17  Kana kwamba hili ni jambo dogo machoni pako,+ Ee Mungu,+ na bado unasema habari za nyumba ya mtumishi wako mpaka wakati mrefu ujao,+ na umeniangalia kulingana na hali ya mtu anayepanda cheo,+ Ee Yehova, Mungu. 18  Daudi anaweza kukuambia nini zaidi kwa habari ya kumheshimu mtumishi wako,+ kwa kuwa wewe mwenyewe unamjua vema mtumishi wako?+ 19  Ee Yehova, kwa ajili ya mtumishi wako na kwa kupatana na moyo wako mwenyewe+ umeyafanya mambo haya yote makuu kwa kujulisha juu ya mafanikio makuu yote.+ 20  Ee Yehova, hakuna mwingine kama wewe,+ wala hakuna Mungu ila wewe+ kwa habari ya yote ambayo tumeyasikia kwa masikio yetu. 21  Na kuna taifa gani lingine duniani lililo kama watu wako Israeli,+ ambao Mungu wa kweli alikwenda kujikombolea mwenyewe wawe kikundi cha watu,+ ili kujipa jina la mafanikio makubwa+ na mambo yenye kuogopesha kwa kuyafukuza mataifa+ kutoka mbele ya watu wako ambao umewakomboa kutoka Misri? 22  Nawe ukawafanya watu wako Israeli kuwa watu wako+ mpaka wakati usio na kipimo, na wewe mwenyewe, Ee Yehova, ukawa Mungu wao.+ 23  Na sasa, Ee Yehova, lile neno ambalo umesema kumhusu mtumishi wako na kuihusu nyumba yake na liwe la kuaminika mpaka wakati usio na kipimo, na ufanye kama ulivyosema. 24  Jina+ lako na liwe la kuaminika na liwe kuu+ mpaka wakati usio na kipimo, kusema, ‘Yehova wa majeshi,+ Mungu wa Israeli,+ ni Mungu wa Israeli,’+ na acha nyumba ya Daudi mtumishi wako idumu mbele zako.+ 25  Kwa maana wewe mwenyewe, Mungu wangu, umemfunulia mtumishi wako kusudi la kumjengea nyumba.+ Ndiyo sababu mtumishi wako amepata nafasi ya kusali mbele zako. 26  Na sasa, Ee Yehova, wewe ndiye Mungu wa kweli,+ nawe unaahidi wema huu kuhusu mtumishi wako.+ 27  Na sasa ujichukulie wajibu na kuibariki nyumba ya mtumishi wako ili iendelee mpaka wakati usio na kipimo mbele zako;+ kwa maana wewe mwenyewe, Ee Yehova, umebariki, nayo imebarikiwa mpaka wakati usio na kipimo.”+

Maelezo ya Chini